Κυβερνητικές χορηγίες για την κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Σε συνέχεια της ενημέρωσης αναφορικά με τις κυβερνητικές χορηγίες οι οποίες είναι άμεσα διαθέσιμες προς της επιχειρήσεις, σας αναφέρουμε την έναρξη του σχεδίου – χορηγία για την  κυκλική Οικονομία για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Στόχος του σχεδίου

Το Σχέδιο στοχεύει στη στήριξη των νέων και υφιστάμενων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω της ενίσχυσης νέων επενδύσεων κυκλικής οικονομίας, ούτως ώστε να καταστήσουν τα προϊόντα τους, τις παραγωγικές τους διαδικασίες και τις επιχειρηματικές τους πρακτικές πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Η χρηματοδοτική ενίσχυση συνίσταται στην παροχή χορηγίας για καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν στη μετάβαση ή την έναρξη λειτουργίας μιας επιχείρησης στη βάση ενός κυκλικού επιχειρηματικού μοντέλου.

Αναλυτικότερα οι ειδικότεροι στόχοι του σχεδίου είναι:

  1. Η ενίσχυση του βαθμού κυκλικότητας των επιχειρήσεων και η μετατροπή του μοντέλου λειτουργίας μιας επιχείρησης σε κυκλικό.
  2. Η βελτίωση του σχεδιασμού των προϊόντων για δημιουργία προϊόντων που επισκευάζονται ευκολότερα ή είναι πιο ανθεκτικά για εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων.
  3. Η προώθηση καινοτομιών που προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και παρέχουν ένα επίπεδο προστασίας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
  4. Η παροχή στους καταναλωτές καινοτόμων και μεγαλύτερης διάρκειας προϊόντων, τα οποία παρέχουν εξοικονόμηση χρημάτων και βελτίωση της ποιότητας ζωής.
  5. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο όρος κυκλική οικονομία έχει την έννοια ως «ένα οικονομικό σύστημα στο οποίο διατηρείται η αξία των προϊόντων, των υλικών και άλλων πόρων στην οικονομία για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με την ενίσχυση της αποτελεσματικής χρήσης τους στην παραγωγή και κατανάλωση, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της χρήσης τους, και με την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και της αποδέσμευσης επικίνδυνων ουσιών σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής της ιεράρχησης των αποβλήτων».

Υψος χορηγίας

Το μέγιστο συνολικό ποσό χορηγίας που μπορεί να παραχωρηθεί σε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση ανέρχεται σε €400.000.Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Το ελάχιστο ύψος της προτεινόμενης επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες) ορίζεται στις €30.000. 

Η ίδια συμμετοχή δύναται να καλυφθεί είτε με δανεισμό από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είτε με ίδιους πόρους. Η ίδια συμμετοχή θα αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία που θα υποβάλλονται με την υποβολή της αίτησης 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων από τις επιχειρήσεις

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων έχει αρχίσει από την Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024 και θα διαρκέσει μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 11.59 μ.μ.

Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλεται και μελέτης σκοπιμότητας και να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης/ μοντέλου της επιχείρησης και χάρτη πορείας για μετατροπή σε κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι ενισχύσεις δύναται να  χορηγηθούν για τα ακόλουθα είδη επενδύσεων

  1. Καινούργια μηχανήματα και εξοπλισμός.Νέα μηχανήματα και άλλος εξοπλισμός που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης και συνδέονται άμεσα με επενδύσεις.  Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις ιδιοκατασκευών, θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς χορηγίας μόνο το πραγματικό κόστος των υλικών κατασκευής, το οποίο θα τεκμηριώνεται με τα τιμολόγια/ παραστατικά αγοράς τους.  Ο ορισμός «καινούργια μηχανήματα και εξοπλισμός» ΔΕΝ περιλαμβάνει: ● Μεταχειρισμένα ή επισκευασμένα μηχανήματα και εξοπλισμό ή/ και ανταλλακτικά για επιδιόρθωση υφιστάμενων μηχανημάτων. ● Έπιπλα και εξοπλισμό γραφείου. ● Αναλώσιμα εργαλεία και εξαρτήματα. ● Αυτοτελές μηχάνημα ή εργαλείο ή άλλο εξοπλισμό του οποίου η αξία είναι χαμηλότερη των €100.
  2. Καινούργια Οχήματα. Οχήματα που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης και συνδέονται άμεσα με επενδύσεις.  Διευκρινίζεται ότι, η εν λόγω κατηγορία ΔΕΝ περιλαμβάνει οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για την μεταφορά/ διακίνηση τελικών προϊόντων/ εμπορευμάτων ή/και προσωπικού.   
  3. Μελέτη Σκοπιμότητας. Αγορά υπηρεσιών συμβούλων για ετοιμασία της  μελέτης σκοπιμότητας  – ανώτατο επιλέξιμο κόστος €8.000.   Το περιεχόμενο της μελέτης θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης/ μοντέλου της επιχείρησης και χάρτη πορείας για μετατροπή σε κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο.   Το κόστος ετοιμασίας του φακέλου της αίτησης δεν θα είναι επιλέξιμη δαπάνη.  Υπενθυμίζεται ότι, η υποβολή της σχετικής μελέτης θα πρέπει να γίνεται με την αίτηση. Επιχειρηματική Καθοδήγηση (Business Coaching)   Δαπάνες επιχειρηματικής καθοδήγησης σε θέματα κυκλικής οικονομίας – ανώτατο επιλέξιμο κόστος €2.000. 
  4. Εκπαίδευση Προσωπικού  Δαπάνες εκπαίδευσης  προσωπικού σε θέματα κυκλικής οικονομίας –  ανώτατο επιλέξιμο κόστος €5.000. Διευκρινίζεται ότι, οι δαπάνες (γενικά έξοδα) μελέτης σκοπιμότητας, επιχειρηματικής καθοδήγησης και εκπαίδευσης προσωπικού είναι επιλέξιμες ΜΌΝΟ στις περιπτώσεις που οι προτάσεις περιλαμβάνουν επενδύσεις (δαπάνες) για – Μηχανήματα/ Εξοπλισμό ή/ και Οχήματα. Επομένως, προτάσεις που περιλαμβάνουν ως επιλέξιμες επενδύσεις μόνο δαπάνες μελέτης σκοπιμότητας ή/ και επιχειρηματικής καθοδήγησης ή/ και εκπαίδευσης προσωπικού, θα απορρίπτονται

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε και να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε σχετικά με το σχέδιο αυτό. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.