Κυβερνητικές χορηγίες για ενίσχυση νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας

Σας ανακοινώνουμε την έναρξη της νέας μας εκστρατείας ενημέρωσης σχετικά με τις κυβερνητικές χορηγίες για την ενίσχυση της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει εκδώσει σχέδιο που στοχεύει στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας. Απευθύνεται σε νέους και νέες, άνδρες και γυναίκες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, προσφέροντας μη επιστρεπτέες χρηματοδοτικές ενισχύσεις για επιλέξιμες δαπάνες.

Περιλαμβάνονται ποσοστά δημόσιας χρηματοδότησης έως και 70% για νέους ηλικίας 18-29 ετών, και έως και 60% για άνδρες ηλικίας 30-50 και γυναίκες ηλικίας 30-55 ετών. Οι επιλέξιμες δαπάνες καλύπτουν ευρύ φάσμα, από εξοπλισμό και κτιριακές εργασίες έως διαφήμιση και προβολή.

Η περίοδος εφαρμογής του σχεδίου είναι από το 2021 έως το 2027, με την πρώτη προθεσμία υποβολής αιτήσεων να είναι η 31η Ιουλίου 2024.

Αναλυτικά το σχέδιο

Το υπουργείο εμπορίου και βιομηχανίας εξέδωσε σχέδιο το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας για νέους και νέες, άνδρες και γυναίκες που διαμένουν νόμιμα σε περιοχές που ασκείται αποκλειστικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία τους τελευταίους έξι μήνες, έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε εργασία και:

 1. Ηταν άνεργοι ή μισθωτοί
 2. Είναι νέοι και νέες ηλικίας 18-29, άνδρες 30-50 και γυναίκες 30-55
 3. Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους, δηλαδή δεν ήταν αυτοεργοδοτούμενοι ή δεν είχαν συμμετοχή σε ενεργή επιχείρηση πέραν του 25%

Διευκρινίζεται ότι, φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα προσφέρουν  υπηρεσίες μόνο σε έναν εργοδότη με το σύστημα της «μίσθωσης υπηρεσιών» και υποχρεούνται να καταβάλλουν Κοινωνικές Ασφαλίσεις ως αυτοεργοδοτούμενα, δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Διευκρινίζεται επίσης ότι, πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που αποδεδειγμένα, για λόγους εργασίας, σπουδών ή μετεκπαίδευσης δεν είχαν τη μόνιμη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές τουλάχιστον για έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης,  έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης στα πλαίσια του Σχεδίου αυτού, νοουμένου ότι η άμεση οικογένειά τους (σύζυγος, γονείς, αδέλφια), πληροί το υπό αναφορά κριτήριο. 

Η χορηγία

Η χορηγία αποσκοπεί στην αξιοποίηση κινήτρων υπό τη μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων σε επιλέξιμες δαπάνες

Ποσοστά χορηγίας και ανώτατο όριο

 1. Το ανώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού Προϋπολογισμού της πρότασης για Μεταποίηση, Υπηρεσίες,  Τουρισμός είναι 120.000 Ευρώ
 2. Το ελάχιστο όριο επιλέξιμου συνολικού Προϋπολογισμού της πρότασης 10.000 Ευρώ
 3. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου/ επιλέξιμου Προϋπολογισμού της πρότασης για κατηγορία (Α) (18-29 ετών) 70%
 4. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου/ επιλέξιμου Προϋπολογισμού της πρότασης για κατηγορίες: (Β) Άνδρες 30-50 ετών και  (Γ) Γυναίκες 30-55 ετών 60%

Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο ποσό, πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης (χορηγίας), για την κάλυψη του συνολικού Προϋπολογισμού θεωρείται ίδια συμμετοχή και θα πρέπει να τεκμηριώνεται.

Περίοδος Εφαρμογής του Σχεδίου 

Το Σχέδιο εφαρμόζεται κατά την περίοδο 2021-2027 και οι Δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις/ προτάσεις σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, που θα ορίζεται στη σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. Η πρώτη συγκεκριμένη χρονική περίοδος είναι ανοικτή και θα ισχύει μέχρι 31.7.2024 και ώρα 11.59 μ.μ.

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Οι επιλέξιμες δαπάνες που θα τυγχάνουν χορηγίας είναι οι εξής:

ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Εξοπλισμός – καινούργιος απαραίτητου για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας για
  1. Παραγωγή και διάθεση των προϊόντων/ υπηρεσιών
  2. Εξοπλισμό διακίνησης υλικών και προϊόντων 
  3. Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης (εμπορικά, βαν, μονοκάμπινα, μίνι λεωφορειάκια) με ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης τις €25.000. 
  4. Εξοπλισμό περιορισμού της ρύπανσης
  5. Έπιπλα και σκεύη (πχ. γραφεία, καρέκλες, πάγκοι εργασίας, κτλ.)
  6. Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (H/W) καθώς και αγορά λογισμικών (S/W) που σχετίζονται άμεσα με τις λειτουργικές διαδικασίες της επιχείρησης. 
  7. Ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου και περιφερειακές συσκευές (συσκευές fax, φωτοτυπικά μηχανήματα, τηλεφωνικά κέντρα και τηλεφωνικές συσκευές, εκτυπωτές,  σαρωτές, και άλλα περιφερειακά υπολογιστών)
  8. Δαπάνες για φωτισμό
  9. Δαπάνες δημιουργίας ιστοσελίδας της επιχείρησης.
  10. Δαπάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στον χώρο της επιχείρησης            (πχ. βιτρίνες, πάγκοι, ράφια, κτλ)
  11. Δαπάνες για τον εξοπλισμό αποθήκης (πχ. πάγκοι, ράφια, κτλ)
  12. Πάγκοι κουζίνας και  ντουλάπια. • Δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση κλιματιστικών, πυρασφάλειας, και συστημάτων ασφαλείας
  13. Δαπάνες μεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας του επιλέξιμου εξοπλισμού/ μηχανημάτων.
  14. Επιγραφές στο κτίριο της επιχείρησης. 
 2. Ειδικές Εγκαταστάσεις
  1. Εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (πχ. ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση).
  2. Άλλες ειδικές εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της επιχείρησης          (πχ. χλοοτάπητας αθλητικής εγκατάστασης, εγκαταστάσεις κολυμβητηρίων).
  3. Κατασκευή ραμπών ή άλλων στηριγμάτων (πχ. μεταλλικές κατασκευές) για διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στα υποστατικά της επιχείρησης.
  4. Άλλες εξωτερικές εργασίες (περιφράξεις, πλακόστρωτα, κιόσκια, κτλ) εάν κριθούν αναγκαίες βάσει της φύσης της προτεινόμενης δραστηριότητας.
 3. Κτίρια – Ανέγερση/ Επέκταση Κτιρίων – δε δύναται να αποτελούν τη μοναδική επιλέξιμη για χορηγία 
 4. Κτίρια – Αγορά -δε δύναται να αποτελούν τη μοναδική επιλέξιμη για χορηγία 
 5. Κτίρια – Διαμόρφωση/ Ανακαίνιση κτιρίων – δε δύναται να αποτελούν τη μοναδική επιλέξιμη για χορηγία 
  1. Οικοδομικές εργασίες, όπως ανέγερση ή/ και επέκταση ή/ και ανακαίνιση/ διαμόρφωση/ διαρρύθμιση κτιρίων (υποστατικά, γραφεία κτλ) και γενικά βελτιώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων.
  2. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση καλωδίωσης που να υποστηρίζει ευρυζωνικές (τηλεφωνικές) συνδέσεις με Δίκτυα Νέας Γενιάς, ικανές να επιταχύνουν σύνδεση με το Διαδίκτυο σε πολύ υψηλές ταχύτητες.
  3. Υδραυλικές εγκαταστάσεις, συστήματα εξαερισμού και εγκατάσταση ειδών υγιεινής.
  4. Αγορά κτιρίου είτε καινούργιου είτε μεταχειρισμένου (γραφείου, διαμερίσματος, καταστήματος, κτλ). 
 6. Προβολή – Προώθηση 
  1. Διαφήμιση σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης & Μέσα Μαζικής Δικτύωσης (παραγωγή & Έξοδα)
  2. Συμμετοχή σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης & διαμόρφωσης περιπτέρων & αεροπορικών εισιτηρίων).
  3. Δημιουργία λογότυπου.
  4. Σχεδιασμό και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και διαφόρων διαφημιστικών αντικειμένων. 

Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος για την κατηγορία αυτή είναι οι €12.000. 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 1. Άλλα Έξοδα – Κατ’ αποκοπή ποσοστό 7% (flat rate) το οποίο θα υπολογίζεται επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών.
  1. Ενοίκιο υποστατικού,
  2. Ενοίκιο λογισμικών, 
  3. Μισθοί
  4. Ασφάλιστρα, έξοδα κοινής ωφελείας
  5. Αναλώσιμα, πρώτες ύλες κτλ. 

Τομείς Προτεραιότητας

Οι ενδεικτικές περιοχές εστίασης στους τομείς αυτούς είναι:

Τεχνολογικές Προτεραιότητες (Technological priority areas)

 1. Ψηφιακές Τεχνολογίες (Digital Technologies)
 2. Υπολογιστές υψηλής απόδοσης και Κβαντικές τεχνολογίες
 3. Κυβερνοασφάλεια
 4. Ψηφιακός Τουρισμός
 5. Εκπαίδευση, Πολιτισμός και Δημιουργικές βιομηχανίες
 6. Εφαρμογές για Έξυπνη Πόλη
 7. Προηγμένη μεταποίηση και επεξεργασία
 8. Επιτάχυνση δοκιμών και επίδειξης
 9. Καινοτόμα Υλικά (Advanced Materials)
 10. Ανάπτυξη νέων, ασφαλών, φιλικών προς το περιβάλλον και εμπορικά βιώσιμων μεθόδων ανακύκλωσης ενός ευρέος φάσματος σύνθετων υλικών και επαναχρησιμοποίησης δευτερογενών πρώτων υλών
 11. Μέθοδοι επεξεργασίας νανοϋλικών και σύνθετων υλικών
 12. Ανάπτυξη καινοτόμων υλικών με βελτιωμένα χαρακτηριστικά για βιομηχανικές, κατασκευαστικές, ενεργειακές και υγειονομικές εφαρμογές
 13. Χρήση νανοϋλικών για γεωσκόπηση και για τις βιομηχανίες αεροπορίας και διαστήματος
 14. Καινοτόμα υλικά για φιλικά προς το περιβάλλον κτίρια και κτίρια με καλύτερη απόδοση σε συνθήκες καταπόνησης (σεισμοί, ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες). 

Οικοσυστήματα

 1. Αγροδιατροφή (Agrifood)
 2. Διαφοροποίηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού οικοσυστήματος
 3. Υποστήριξη δραστηριοτήτων που ακολουθούν τις αρχές της αγροοικολογίας με στόχο τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας του γεωργικού συστήματος και τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος
 4. Μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο αγροδιατροφικό οικοσύστημα
 5. Ναυτιλία (Maritime and Shipping Ecosystems)
 6. Ψηφιακές τεχνολογίες και Παρατήρηση της Γης για παρακολούθηση και λήψη αποφάσεων
 7. Απαλλαγή της ναυτιλίας από τον άνθρακα
 8. Εξοπλισμός και εργαλεία για εφαρμογές στη ναυτιλία
 9. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Renewable Energy) 
 10. Τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
 11. Ψηφιακά συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης για την παραγωγή και διανομή ενέργειας
 12. Ενεργειακή απόδοση σε αστικές περιοχές 

Αναδυόμενα Οικοσυστήματα (Emerging ecosystems)

 1. Διάστημα (Space Ecosystem)
 2. Αξιοποίηση και χρήση δεδομένων που παράγονται από διαστημικές υποδομές για μελλοντικές εφαρμογές
 3. Προηγμένα υλικά για κατασκευές και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις γεωσκόπησης και σε διαστημόπλοια
 4. Αξιοποίηση της συμμετοχής σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency –ESA) για εμπορευματοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων 

Τομείς Καταλύτες (Enablers) 

 1. 7 Υγεία (Health)
 2. Κλινική και Γενετική Διερεύνηση και Θεραπεία Νοσημάτων
 3. Ψηφιακή υγεία
 4. Καινοτόμα προϊόντα
 5. Προαγωγή της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής
 6. Περιβάλλον (Environment)
 7. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 8. Παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος από οικονομικές και ανθρώπινες δραστηριότητες
 9. «Οικολογικός προσανατολισμός» της βιομηχανίας και των οικονομικών δραστηριοτήτων
 10. Διαχείριση φυσικών πόρων και προστασία της βιοποικιλότητας 

Μη Επιλέξιμες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 

Μη επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες για συμμετοχή στο «Σχέδιο  Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας»

 1. Οι δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών ή κτηνοτροφικών μονάδων ή  δραστηριότητες μεταποίησης ή εμπορίας γεωργικών/ κτηνοτροφικών πρώτων υλών για την παραγωγή τελικών προϊόντών 
 2. Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.  
 3. Δραστηριότητες χονδρικού και λιανικού εμπορίου (συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου).
 4. Δραστηριότητες τουρισμού που αφορούν αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα (τύπου Airbnb, κτλ). 

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε και να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε σχετικά με το σχέδιο αυτό. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.