Προσωρινός υπολογισμός και υποβολή φορολογίας Κυπριακής Εταιρείας για το έτος 2023 – πληρωμή δεύτερης δόσης 31 Δεκεμβρίου 2023 μέσω διαδικτύου

Προσωρινός υπολογισμός και υποβολή φορολογίας Κυπριακής Εταιρείας για το έτος 2023 – πληρωμή μέσω διαδικτύου

Σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους της Κύπρου, οι Κυπριακές εταιρείες έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν υπολογισμό φορολογίας βασιζόμενες στα εκτιμώμενα εισοδήματα του έτους 2023

Ο υπολογισμός της προσωρινής φορολογίας καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις, πριν ή κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:

– 31 Ιουλίου 2023
– 31 Δεκεμβρίου 2023

Επιπλέον 10% επιβάρυνση επιβάλλεται στη διαφορά μεταξύ του φόρου, όπως θα καθοριστεί τελικά στη σχετική ετήσια έκθεση (οικονομικές καταστάσεις) και της προσωρινής φορολογίας όταν η προσωρινή φορολογία όπως υπολογίστηκε είναι μικρότερη από το 75% του φορολογητέου εισοδήματος, όπως τελικά θα καθοριστεί στις οικονομικές καταστάσεις

Αναθεωρημένος υπολογισμός της προσωρινής φορολογίας μπορεί να υποβληθεί στο τμήμα Φορολογίας της Κύπρου πριν ή μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2023

Κυπριακές εταιρείες ή πρόσωπα που καταβάλλουν το φόρο μετά τις ημερομηνίες που καθορίζει ο νόμος υπόκεινται σε περαιτέρω πρόστιμα και τόκους

Αν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, δεν υπάρχει φορολογητέο εισόδημα ούτε οφειλόμενος φόρος, η εταιρεία δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση υπολογισμού προσωρινής φορολογίας

Η διευθέτηση της καταβολής του φόρου γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του τμήματος φορολογίας

Διευθέτησης καταβολής του φόρου μέσω διαδικτυακής πύλης του τμήματος φορολογίας 

Η διευθέτηση της πληρωμής του φόρου γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του τμήματος φορολογίας ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://taxportal.mof.gov.cy/

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.