Εισφορές Λογιζόμενης Διανομής Μερισμάτων και Γενικού Συστήματος Υγείας για Κυπριακές Εταιρείες Δεκέμβριος 2023

Ολες οι κυπριακές εταιρείες θα πρέπει να γνωρίζουν για τις εισφορές σχετικά με την λογιζόμενη διανομή μερίσματος και την Έκτακτη Αμυντική Εισφορά καθώς και για τις εισφορές στο Γενικό Σύστημα Υγείας στα κέρδη και στα μερίσματα.

Βάσει τους φορολογικούς νόμους της Κύπρου Κυπριακές Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά την αφαίρεση των φόρων, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό ως μέρισμα. Έκτακτη Αμυντική Εισφορά προς 17% για το έτος 2023 θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι (άτομα και κυπριακές εταιρείες), κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου (Οι μη Κύπριοι που έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Κύπρο απαλλάσσονται)Το ποσό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα που ήδη διανεμήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Συνεπώς, τα κέρδη του έτους 2021 υπόκεινται σε λογιζόμενη διανομή την 31 Δεκεμβρίου 2023. Η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων.

Ομοίως οι Κυπριακές εταιρείες υπόκεινται σε συνεισφορά στο Γενικό Σύστημα Υγείας η οποία ανέρχεται στο 2,65%. Η συνεισφορά στο Γενικό Σύστημα Υγείας καταβάλλεται από την Κυπριακή Εταιρεία για λογαριασμό όλων των κυπρίων μετόχων της – Ευρωπαίων πολιτών που εργάζονται ή έχουν αποκτήσει το δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Κύπρο.

Εταιρείες που καταβάλλουν τις σχετικές εισφορές μετά τις ημερομηνίες που καθορίζει ο νόμος, υπόκεινται σε χρηματικές επιβαρύνσεις και πρόστιμα.

Διαδικτυακή πύλη για πληρωμή των εισφορών 

Η πληρωμή των εισφορών μπορεί να γίνει μέσω της διαδικτυακής πύλης του τμήματος φορολογίας ακολουθώντας παρόμοια διαδικασία με αυτή της προσωρινής φορολογίας ακολουθώντας τον  πιο κάτω σύνδεσμο:

https://taxportal.mof.gov.cy/

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.