Εναρξη λειτουργίας του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) έχει ενημερώσει για την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής της τελικής λύσης του ηλεκτρονικού συστήματος του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων η οποία είναι η 14 Νοεμβρίου 2023. 

Συγκεκριμένα όλες οι Κυπριακές εταιρείες και συνεταιρισμοί καλούνται να εισέλθουν στο σύστημα για να ενημερώσουν/επανακαταχωρίσουν τους Πραγματικούς Δικαιούχους τους, ακόμα και εάν το έχουν ήδη πράξει. Για σκοπούς επανακαταχώρισης, θα παρουσιάζεται η τελευταία εικόνα των στοιχείων των Πραγματικών Δικαιούχων όπου θα μπορούν να δουν τι έχουν καταχωρίσει και να το επανακαταχωρίσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 χωρίς οποιαδήποτε χρηματική επιβάρυνση. 

Όσες εταιρείες και συνεταιρισμοί δεν το πράξουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 θα υποστούν χρηματική επιβάρυνση η οποία θα ισχύει από την 1 Ιανουαρίου 2024 μέχρι και την ημερομηνία της καταχώρισης. Επισυμένεται ότι μόνο στην περίπτωση που πληρωθεί η επιβάρυνση θα μπορεί να γίνεται καταχώριση ή/και παύση ή/και αλλαγή χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση που διέπει τις συγκεκριμένες ενέργειες.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η πλήρης εφαρμογή του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων θα αρχίσει  από την 1η Μαρτίου 2024.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.