Αναστολή από τη Ρωσία Ορισμένων Διατάξεων Διεθνών Συνθήκων της Ρωσίας για τη Φορολογία

Στις 8 Αυγούστου 2023 η Ρωσία εξέδωσε Διάταγμα για την αναστολή της εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί των εσόδων για την αποφυγή διπλής φορολογίας, με αρκετά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες και συγκεκριμένα με την Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αλβανία, τον Καναδά, των Ελβετία, το Μαυροβούνιο, την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, τη Σλοβακία, το Βέλγιο, τη Σλοβενία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Δανία, Ιταλία, Φινλανδία, Γερμανία, Γαλλία, τη Βόρειο Μακεδονία, την Ισπανία, τη Λιθουανία, την Ισλανδία, την Πορτογαλία, την Αυστρία, την Ελλάδα, τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, τη Σιγκαπούρη, τη Μάλτα, την Ιαπωνία.

Από την έκδοση του Διατάγματος αναστέλλεται η εφαρμογή μειωμένων φορολογικών συντελεστών ή η φορολογική απαλλαγή σε σχέση με τα εισοδήματα που καλύπτονται από τις συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας.

Οι διατάξεις της Κυπριακής Συμφωνίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία που επηρεάζονται είναι τα άρθρα 5-22, 24, 27 και το άρθρο 29. Ενόψει των απαγορεύσεων που έχει ήδη υποβάλει η Ρωσική Ομοσπονδία, για εξαγωγή συναλλάγματος και πληρωμές σε δικαιοδοσίες που θεωρεί «εχθρικές» λόγω των κυρώσεων που της έχουν επιβληθεί, μεταξύ των οποίων είναι και η Κύπρος, και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσική Ομοσπονδία που είχαν αποτέλεσμα τη διακοπή των οποιωνδήποτε εκτεταμένων οικονομικών/ εμπορικών σχέσεων με τα Ευρωπαϊκά Κράτη, δεν αναμένεται ότι θα υπάρξουν οποιεσδήποτε περαιτέρω συνέπειες από την έκδοση του εν λόγω διατάγματος από τη μη εφαρμογή της Συμφωνίας.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο +357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.