Μέτρα απλούστευσης που απαλλάσσουν την υποχρέωση τήρησης Κυπριακού Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών ελεγχόμενων Συναλλαγών

Το Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου έχει εκδώσει εγκύκλιο η οποία παρέχει απαλλαγή των προσώπων από την υποχρέωση ετοιμασίας Κυπριακού Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών με την τήρηση ελαχίστων στοιχείων τεκμηρίωσης. Η απαλλαγή ισχύει για Ελεγχόμενες Συναλλαγές σωρευτικά λαμβάνοντας υπόψη ξεχωριστά τις τέσσερις υποκατηγορίες ελεγχόμενων συναλλαγών όπως ορίζονται από τη νομοθεσία και τον ΟΟΣΑ και ισχύει για Ελεγχόμενες Συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν ή δεν θα υπερβαίνουν με βάση την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού, τις €5.000.000 για τις ελεγχόμενες συναλλαγές στην κατηγορία Χρηματοδοτικές  Συναλλαγές και €1.000.000 για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ελεγχόμενων συναλλαγών ανά φορολογικό έτος. 

Η εγκύκλιος ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2022. 

Βάσει την ισχύουσα νομοθεσία,  στην περίπτωση που οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών δεν διενεργούνται σε καθαρά εμπορική βάση, το τμήμα φορολογίας της Κύπρου έχει την δυνατότητα να προσαρμόσει το φορολογητέο εισόδημα του σχετικού προσώπου.

Τα ελάχιστα στοιχεία τεκμηρίωσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 1. Σύντομη λειτουργική ανάλυση (λειτουργίες, περιουσιακά στοιχεία, κίνδυνοι)
 2. Περιγραφή του λειτουργικού προφίλ της οντότητας, με βάση τα αποτελέσματα της λειτουργικής ανάλυσης
 3. Αιτιολογία για την επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου
 4. Προσδιορισμός των τιμών σε καθαρά εμπορική βάση που υποστηρίζονται από σχετικά αποτελέσματα συγκριτικής αξιολόγησης με χρήση εσωτερικών ή εξωτερικών συγκρίσιμων στοιχείων (κατά περίπτωση) ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής οικονομικής ανάλυσης συμμορφούμενης με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ (π.χ. χρήση μοντέλων αποτίμησης για χρηματοοικονομικές εγγυήσεις).

Κατόπιν αιτήματος του τμήματος φορoλογίας της Κύπρου, τα ελάχιστα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν εντός 60 ημερών.

Η απαλλαγή εφαρμόζονται στις εξής ελεγχόμενες συναλλαγές

α) «Συναλλαγές χρηματοδότησης μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων 

Δάνεια ή προκαταβολές μετρητών που χορηγούνται σε συνδεδεμένα πρόσωπα που φέρουν (ή θα έπρεπε να φέρουν) τόκους, τα οποία χρηματοδοτούνται από χρηματοπιστωτικά μέσα όπως ομόλογα, δάνεια από συνδεδεμένες εταιρείες ή συνδεδεμένα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων άτοκων δανείων από τους μετόχους, προκαταβολές σε μετρητά και δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα. 

Ελάχιστη καθαρή απόδοση (περιθώριο) προ φόρων 2,5% ετησίως επί του μέσου όρου των εκκρεμών απαιτήσεων (Περιλαμβάνει το αρχικό ποσό χρηματοδότησης συν τους μη καταβληθέντες δεδουλευμένους τόκους)

β) «Συναλλαγές χρηματοδότησης σε συνδεδεμένα πρόσωπα χρηματοδοτούμενες από ίδια κεφάλαια

Δάνεια ή προκαταβολές σε μετρητά που χορηγούνται σε συνδεδεμένα πρόσωπα, που φέρουν (ή θα έπρεπε να φέρουν) τόκους, που χρηματοδοτούνται από ίδια κεφάλαια (έκδοση μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο, μη ανταποδοτικές εισφορές κεφαλαίου ή κέρδη εις νέον) 

Το επιτόκιο που εφαρμόζεται (σε κάθε συναλλαγή) από τον επιλέξιμο δανειστή είναι τουλάχιστον ίσο με το επιτόκιο απόδοσης των δεκαετών κρατικών ομολόγων της δικαιοδοσίας στην οποία κάθε δανειολήπτης λειτουργεί, αυξημένος κατά 3,5%. (Περιλαμβάνει το αρχικό ποσό συν τους μη καταβληθέντες δεδουλευμένους τόκους).

γ) «Συναλλαγές χρηματοδότησης από συνδεδεμένα πρόσωπα στο βαθμό που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση

Δανεισμοί όπως έντοκα δάνεια, ομόλογα ή προκαταβολές σε μετρητά που λαμβάνονται από συνδεδεμένα πρόσωπα στο βαθμό που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση και οι τόκοι εκπίπτουν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κυπριακής φορολογικής νομοθεσίας.

Το επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι το επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο απόδοσης του δεκαετούς κρατικού ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας προσαυξημένο κατά 1,5%. (Περιλαμβάνει το αρχικό ποσό συν τους μη καταβληθέντες δεδουλευμένους τόκους).

Δικαιολογητικά

Τα πρόσωπα που επιλέγουν να εφαρμόσουν τα απλουστευμένα μέτρα για τις συναλλαγές α) β) και γ) πιο πάνω θα πρέπει να διατηρούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Σύντομη λειτουργική ανάλυση και περιγραφή του λειτουργικού προφίλ των εμπλεκομένων μερών.
 2. Περιγραφή των συναλλαγών για τα οποία εφαρμόζεται το μέτρο απλούστευσης όπως ημερομηνίες συμβάσεις όπου εφαρμόζεται, ποσό και νόμισμα, υπόλοιπα στο τέλος του φορολογικού έτους, ημερομηνίες αποπληρωμής όπου εφαρμόζεται, εξασφαλίσεις, επιτόκιο όπου εφαρμόζεται, λεπτομέρειες τυχόν τροποποιήσεων κ.λπ.).
 3. Περιγραφή των λόγων που δικαιολογούν ότι η χρηματοδότηση χρηματοδοτήθηκε από αυτά τα μέσα
 4. Εργασίες – συμφιλιώσεις για την τεκμηρίωση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόστηκε το επιτόκιο ή η σχετική απόδοση στον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος του σχετικού προσώπου

δ) « Υπηρεσίες χαμηλής προστιθέμενης αξίας (Low value-adding Services)

Όπως περιγράφεται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ είναι εκείνες οι υπηρεσίες εντός του ομίλου που:

 1. Έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα.
 2. Δεν αποτελούν μέρος της βασικής δραστηριότητας του ομίλου (δηλαδή, δεν δημιουργούν κερδοσκοπικές δραστηριότητες ούτε συμβάλλουν σε οικονομικά σημαντικές δραστηριότητες του ομίλου).
 3. Δεν απαιτείται η χρήση ούτε οδηγεί στη δημιουργία μοναδικών και πολύτιμων άυλων στοιχείων.
 4. Δεν συνεπάγονται με την ανάληψη ή τον έλεγχο σημαντικού κινδύνου από τον πάροχο υπηρεσιών και δεν προκαλούν τη δημιουργία σημαντικού κινδύνου για τον πάροχο υπηρεσιών.

Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών

 1. Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων και παρόμοια
 2. Επεξεργασία και διαχείριση λογαριασμών εισπρακτέων και πληρωτέων
 3. Δραστηριότητες ανθρώπινου δυναμικού, όπως στελέχωση και πρόσληψη, εκπαίδευση εργαζομένων, υπηρεσίες αμοιβών, ανάπτυξη και παρακολούθηση διαδικασιών υγείας του προσωπικού
 4. Υπηρεσίες πληροφορικής (σχετικά με την υποδομή πληροφορικής και τη λειτουργία εσωτερικών συστημάτων πληροφορικής του ομίλου)
 5. Υποστήριξη εσωτερικών και εξωτερικών επικοινωνιών και δημοσίων σχέσεων
 6. Εσωτερικές νομικές υπηρεσίες
 7. Δραστηριότητες σχετικά με τις υποχρεώσεις φορολογικής συμμόρφωσης των οντοτήτων του ομίλου
 8. Γενικές υπηρεσίες διοικητικού ή γραφειακού χαρακτήρα.

Η τιμολόγηση των Ελεγχόμενων Συναλλαγών που πληρούν τις προϋποθέσεις καθορίζεται γενικά στη βάση κόστους + προσαύξησης (σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ).

Στην περίπτωση λήψης τέτοιας υπηρεσίας από συνδεδεμένα μέρη, η αποδεκτή προσαύξηση που εφαρμόζεται στις σχετικές δαπάνες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5%.

Τα πρόσωπα που επιλέγουν να εφαρμόσουν το μέτρο αυτό πρέπει να διατηρούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Σύντομη λειτουργική ανάλυση και περιγραφή του λειτουργικού προφίλ των εμπλεκομένων μερών.
 2. Περιγραφή των κατηγοριών της υπηρεσίας που παρέχεται/λήφθηκε και ταυτότητα των δικαιούχων.
 3. Περιγραφή των λόγων που δικαιολογούν ότι κάθε κατηγορία υπηρεσιών πληροί τις προϋποθέσεις, στο πλαίσιο του ορισμού που περιγράφεται παραπάνω.
 4. Εργασίες που υποστηρίζουν τον προσδιορισμό της σχετικής ομάδας κόστους και την εφαρμογή της προσαύξησης (όπου ισχύει)
 5. Περιγραφή των επιλεγμένων μεθόδων εκχώρησης και λειτουργίας που δείχνουν την εφαρμογή τους.
 6. Εργασίες και συμφωνίες για την τεκμηρίωση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόστηκε το μέτρο στον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος του σχετικού προσώπου.

Σημαντικές σημειώσεις

 1. Τα πρόσωπα που επιλέγουν να εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την επιλογή αυτή στο τμήμα φορολογίας της Κύπρου, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το σχετικό μέρος στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος / Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για Ελεγχόμενες Συναλλαγές.
 2. Η απόκλιση από τις προβλεπόμενες ελάχιστες ή μέγιστες αποδόσεις/ποσοστά/προσαυξήσεις θα πρέπει να υποστηρίζεται από την ετοιμασία της σχετικής εργασίας όπως προσδιορίζεται πιο πάνω.
 3. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση σε μία από τις τέσσερις υποκατηγορίες όπως ορίζονται από τον νόμο και τον ΟΟΣΑ πραγματοποιεί ελεγχόμενες συναλλαγές και ταυτόχρονα διαθέτει εσωτερικά συγκρίσιμα στοιχεία όπως καθορίζονται από τον ΟΟΣΑ, τα οποία υποδεικνύονται για να προσδιοριστεί ότι οι ελεγχόμενες συναλλαγές πραγματοποιούνται σε εμπορική βάση, τότε η χρήση του μέτρου απλούστευσης δεν επιτρέπεται στην εν λόγω υποκατηγορία.
 4. Το τμήμα φορολογίας της Κύπρου θα προβαίνει σε φορολογικές προσαρμογές προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω
 5. Οι διασυνοριακές ελεγχόμενες συναλλαγές για τις οποίες εφαρμόζονται τα μέτρα απλούστευσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δηλωτέες συναλλαγές σύμφωνα με τον περί διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας νόμου του 2012 (DAC 6)

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.