Φορολογικά Νέα

Εκτακτη αμυντική εισφορά που παρακρατείται από ενοίκια

Εγινε τροποποίηση του σχετικού νόμου ώστε η υποχρέωση πληρωμής της έκτακτης αμυντικής εισφοράς που παρακρατείται από ενοίκια να καθοριστεί σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις αντί μηνιαίως.

Μειωμένος συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ύψους 5% για κατοικίες

Εχει γίνει τροποποίηση του σχετικού νόμου, ώστε ο μειωμένος συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ύψους 5% να εφαρμόζεται για τα πρώτα 130 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ) δομήσιμου εμβαδού κατοικίας μέχρι και την αξία των €350.000, νοουμένου ότι η συνολική αξία της συναλλαγής δεν υπερβαίνει τα €475.000 και το συνολικό δομήσιμο εμβαδό τα 190 τ.μ.

Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικής δήλωσης ατόμου

Το Υπουργικό Συμβούλιο εξέδωσε παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικής δήλωσης ατόμου και καταβολής οφειλόμενου φόρου για το φορολογικό έτος 2022 σύμφωνα με το οποίο η προθεσμία φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2022 από άτομο εκτός αυτοεργοδοτούμενου (ηλεκτρονική Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου (εκτός αυτοεργοδοτούμενου) 2022), καθώς και η προθεσμία της καταβολής του φόρου που οφείλεται σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση (αυτοφορολογία), παρατείνεται μέχρι την 2 Οκτωβρίου, 2023. Η προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2022 από αυτοεργοδοτούμενο που δεν έχει υποχρέωση να ετοιμάζει εξελεγμένους ή επισκοπημένους λογαριασμούς (ηλεκτρονική Δήλωση Εισοδήματος αυτοεργοδοτούμενου 2022), καθώς και η προθεσμία της καταβολής του φόρου που οφείλεται σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση (αυτοφορολογία), παρατείνεται επίσης μέχρι την 2 Οκτωβρίου, 2023.

Απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης για φυσικά πρόσωπα για το έτος 2023

Το Υπουργικό Συμβούλιο εξέδωσε ανακοίνωση για απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης για φυσικά πρόσωπα για το έτος 2023, σύμφωνα με το οποίο κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο κατά τη διάρκεια του έτους 2023 έχει μεικτό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των €19.500 (δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ), απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης για το έτος 2023.

Φοροαπαλλαγή 50% της αμοιβής φυσικού προσώπου στην περίπτωση πρώτης εργοδότησής του στη Κύπρο 

Εχει γίνει τροποποίηση του σχετικού νόμου, ώστε πρόσωπο που διέμενε στο εξωτερικό πριν από την έναρξη της πρώτης εργοδότησής του στη Κύπρο να τυγχάνει της προβλεπόμενης στη βασική νομοθεσία φοροαπαλλαγή, ύψους 50% της αμοιβής, μέχρι την εξάντληση της περιόδου δεκαεπτά φορολογικών ετών και αυτή να μην τερματίζεται σε περίπτωση που το πρόσωπο αλλάζει εργοδότη, νοουμένου ότι το πρόσωπο αυτό ήταν μη κάτοικος της Δημοκρατίας για τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια πριν από την πρώτη εργοδότησή του αντί δέκα που προβλέπεται στην ισχύουσα ρύθμιση.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.