Υποχρέωση πληρωμής με Κάρτα

Μετά την έγκριση διατάγματος για την Εφαρμογή της Υποχρέωσης Αποδοχής Μέσων Πληρωμής με Κάρτα, οι υπόχρεες επιχειρήσεις κλήθηκαν να εφοδιαστούν με τις σχετικές συσκευές

Το τμήμα φορολογίας ανακοινώνει ότι η μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των πιο πάνω Διαταγμάτων από τις υπόχρεες επιχειρήσεις, επισύρει διοικητικό πρόστιμο μέχρι και τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (€4.000).

To Τμήμα προβαίνει σε συνεχείς ελέγχους και εξετάζει όλες τις καταγγελίες που παραλαμβάνει, επιβάλλοντας τις απαιτούμενες από το νόμο ποινές, χωρίς κατά΄ ανάγκη να προβαίνει σε δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων ή και ενεργειών του. Παροτρύνει δε τους πολίτες, εκεί και όπου διαπιστώνουν παράβαση της νομοθεσίας, να αποστέλλουν τις σχετικές πληροφορίες στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) [email protected].

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο +357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.