Τεκμηρίωση τιμών μεταβίβασης (ενδοομιλικές συναλλαγές) – Συχνές ερωτήσεις που εκδίδονται από το Τμήμα Φορολογίας Κύπρου

Σε συνέχεια της προηγούμενης δημοσίευσής μας σχετικά με την Τεκμηρίωση Τιμών Μεταβίβασης, παραθέτουμε πιο κάτω συχνές ερωτήσεις όπως διευκρινίστηκαν από το Τμήμα Φορολογίας Κύπρου:

1. Εάν οι ελεγχόμενες συναλλαγές της κατηγορίας “Α” υπερβαίνουν σωρευτικά  ή υπερβαίνουν το όριο βάσει της αρχής των ίσων αποστάσεων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 33 παράγραφος 9 στοιχείο α) του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου του 2002 (118(I)/2002) και ταυτόχρονα οι ελεγχόμενες συναλλαγές στην Κατηγορία «Β» σωρευτικά δεν υπερβαίνουν το όριο ευρώ σε φορολογικό έτος, υπάρχει υποχρέωση συμπερίληψης των ελεγχόμενων συναλλαγών της Κατηγορίας «Β» στον Κυπριακό Φάκελο Τεκμηρίωσης;

Όχι, δεν υπάρχει υποχρέωση συμπερίληψης των ελεγχόμενων συναλλαγών της Κατηγορίας «Β» στο Κυπριακό Φάκελο Τεκμηρίωσης.

Μόνο οι ελεγχόμενες συναλλαγές μιας κατηγορίας που υπερβαίνουν σωρευτικά ή θα υπερβαίνουν το όριο βάσει της αρχής των ίσων αποστάσεων κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους πρέπει να τεκμηριώνονται και να αναλύονται στον Κυπριακό Φάκελο Τεκμηρίωσης.

Σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, θα είναι μόνο οι ελεγχόμενες συναλλαγές «Α» της Κατηγορίας.

2. Πώς καθορίζεται το όριο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εισοδήματος από ενοίκια κατά τη διάρκεια κάθε φορολογικού έτους;

Το όριο καθορίζεται σε σχέση με το συνολικό εισόδημα από ενοίκια με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων σε ένα φορολογικό έτος.

3. Χρειάζεται να συγκεντρωθούν οι αγορές και οι πωλήσεις για να εκτιμηθεί εάν έχει ξεπεραστεί το όριο;

Ναι, το όριο βασίζεται σε σχέση με τις απόλυτες τιμές των ελεγχόμενων συναλλαγών για κάθε κατηγορία που πραγματοποιούνται σε ένα φορολογικό έτος.

Για παράδειγμα, εάν οι συνολικές αγορές και οι συνολικές πωλήσεις ανέρχονται σε €400.000 και €700.000 αντίστοιχα, το σωρευτικό ποσό σε αυτήν την κατηγορία είναι € 1.100.000. Έτσι το όριο αυτής της κατηγορίας έχει ξεπεραστεί.

4. Συντάσσεται ο Κυπριακός Φάκελος και ο Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών της Κύπρου με βάση το φορολογικό έτος ή το λογιστικό έτος της εταιρείας;

Ο Κυπριακός Φάκελος Τεκμηρίωσης και ο Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών καταρτίζονται σε σχέση με το φορολογικό έτος.

5. Σε ποια κατηγορία του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών πρέπει να αναφέρονται οι Χρηματοοικονομικές Εγγυήσεις;

Οι Χρηματοοικονομικές Εγγυήσεις θα πρέπει να αναφέρονται στην κατηγορία «Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές».

6. Πρέπει να εκπονείται μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης κάθε φορολογικό έτος ή μόνο εάν αλλάξει κάτι όσον αφορά τα ενδοομιλικά δάνεια;

Μια μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης εκπονείται με την έναρξη ενός δανείου εντός ομίλου και ενημερώνεται όταν:

(i) παρέχονται ή λαμβάνονται νέα δάνεια από την εταιρεία, ή

(ii) σημαντικοί όροι των υφιστάμενων δανείων αλλάζουν ή τροποποιούνται, ή

(iii) Το λειτουργικό προφίλ της εταιρείας αλλάζει, ή

(iv) η αγορά και οι οικονομικές συνθήκες αλλάζουν σημαντικά (εάν ισχύει).

Η παραπάνω λίστα είναι ενδεικτική και όχι εξαντλητική. Περαιτέρω καθοδήγηση παρέχεται στις κατευθυντήριες γραμμές τιμών μεταβίβασης του ΟΟΣΑ.

Λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 10, ο βασικός φάκελος τεκμηρίωσης (όπου ισχύει) και ο Κυπριακός φάκελος τεκμηρίωσης ενημερώνονται κάθε φορολογικό έτος.

7. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση και την υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών;

Είναι ευθύνη του φορολογούμενου να συμπληρώσει τον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών. Ο Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών υποβάλλεται από τον Ορκωτό Ελεγκτή ή Φοροτεχνικό Σύμβουλο.

8. Εξακολουθεί να ισχύει η από 30/06/2017 εγκύκλιος με τίτλο «Φορολογική μεταχείριση ενδοομιλικών συναλλαγών χρηματοδότησης back to back» μετά την ψήφιση της νέας Νομοθεσίας και Κανονισμών Τιμών Μεαβίβασης;

Η εγκύκλιος Back to Back καταργήθηκε από 01/01/2022.

9. Πώς καθορίζεται σε φορολογικό έτος το όριο στο πλαίσιο δραστηριοτήτων χρηματοδότησης δανείων;

Το όριο στην κατηγορία των συναλλαγών χρηματοδότησης δανείου καθορίζεται μόνο με αναφορά στο κεφάλαιο του δανείου συμπεριλαμβανομένων των τόκων που χρεώθηκαν αλλά δεν καταβλήθηκαν.

10. Συνεχίζοντας από την ερώτηση 9 παραπάνω, ποιο υπόλοιπο είναι σχετικό στην περίπτωση δραστηριοτήτων χρηματοδότησης δανείων (π.χ. τέλος έτους, μέσο υπόλοιπο για το έτος, ποσό διευκόλυνσης);

Το μέγιστο υπόλοιπο του δανείου (δηλαδή μόνο το κεφάλαιο του δανείου συμπεριλαμβανομένων των τόκων που χρεώθηκαν αλλά δεν καταβλήθηκαν) κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του ορίου στο αντίστοιχο φορολογικό έτος και να αναφέρεται στον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών.

11. Σε περίπτωση που τα δάνεια ή οποιεσδήποτε άλλες χρηματικές διευκολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων αναλήψεων μετρητών (αλλά εξαιρουμένων τυχόν υπολοίπων που προκύπτουν από εμπορικές συναλλαγές) που χορηγούνται από εταιρείες στα πρόσωπα που περιγράφονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και 5 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου του 2002 Ν. 118 (Ι)/ 2002 πρέπει να ληφθεί υπόψη για την εκτίμηση της υπέρβασης του ορίου στην κατηγορία των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων;

Όχι, υπό τον όρο ότι η εταιρεία που χορηγεί τα δάνεια ή οποιεσδήποτε άλλες χρηματικές διευκολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων αναλήψεων μετρητών στους διευθυντές της ή στους μετόχους της που είναι φυσικά πρόσωπα ή οι σύζυγοί τους ή στους συγγενείς τους μέχρι και δεύτερου βαθμού συγγένειας, δεν φορολογείται ως δραστηριότητα παροχή χρηματοδότησης.

Μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, τέτοια υπόλοιπα δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του αν έχει ξεπεραστεί το όριο στην κατηγορία των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να αναφέρονται στον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών. Δεν απαιτείται τεκμηρίωση σχετικά με αυτές τις συγκεκριμένες συναλλαγές στο φάκελο τεκμηρίωσης.

12. Η Εταιρεία Α δανείζεται από συνδεδεμένη Εταιρεία Β ή συνδεδεμένο άτομο Β, το ποσό των €6.000.000 για να αγοράσει μετοχές του ίδιου ποσού.

Οι μετοχές με κόστος κτήσης €6.000.000 εμπίπτουν στον ορισμό των «τίτλων» σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 118 (Ι)/ 2002 και την εγκύκλιο 2008/13.

Εάν η συναλλαγή είναι όπως περιγράφεται παραπάνω:

12.1 θα τεκμηριωθεί στο τοπικό φάκελο της Κύπρου;

12.2 θα εξαιρεθεί από τον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών;

Μόνο στην περίπτωση της Εταιρείας Α (δηλαδή του Δανειολήπτη), η συναλλαγή δεν θα τεκμηριώνεται στο τοπικό αρχείο της Κύπρου και θα εξαιρείται από τον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών στο βαθμό που οι τόκοι που προκύπτουν δεν αποτελούν φορολογική έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11(15) και 11(16) του περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου Ν. 118(Ι)/ 2002 και κάθε άλλη σχετική Φορολογική Εγκύκλιο που ισχύει.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.