Ρωσία έχει προστεθεί στη λίστα μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωστή ως “μαύρη λίστα” της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η περίπτωση της Κύπρου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι πρόσθεσε τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, την Κόστα Ρίκα, τις Νήσους Μάρσαλ και τη Ρωσία στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών της για φορολογικούς σκοπούς γνωστή ως “μαύρη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης”. H “μαύρη λίστα” της Ευρωπαικής Ένωσης διαμορφώνεται τώρα ως εξής.

Αμερικανική Σαμόα, Ανγκουίλα, Μπαχάμες, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Κόστα Ρίκα, Φίτζι, Γκουάμ, Νήσοι Μάρσαλ, Παλάου, Παναμάς, Ρωσία, Σαμόα, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Νήσοι Τερκς και Κάικος, Παρθένοι Νήσοι των ΗΠΑ και Βανουάτου.

Επιπτώσεις εταιρειών που βρίσκονται στις χώρες αυτές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές για αμυντικά μέτρα έναντι αυτών των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών με πλασματικά καθεστώτα όπως την ύπαρξη φορολογικών καθεστώτων που διευκολύνουν υπεράκτιες δομές που προσελκύουν κέρδη χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου τα κράτη μέλη δεσμεύονται, από την 1η Ιανουαρίου 2021, να εφαρμόζουν τουλάχιστον ένα από τα τέσσερα πιο κάτω ειδικά νομοθετικά μέτρα:

  1. Μη δυνατότητα έκπτωσης των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε οντότητα μιας τέτοιας δικαιοδοσίας
  2. Κανόνες ελεγχώμενων αλλοδαπών εταιρειών
  3. Μέτρα παρακράτησης φόρου
  4. Περιορισμός της φορολογικής απαλλαγής συμμετοχής στα μερίσματα των μετόχων

Πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη προχωρήσει στη θέσπιση ή τη σύνταξη νομοθεσίας τέτοιων αμυντικών μέτρων

Θα πρέπει επίσης να γίνει αναφορά στο γεγονός ότι έχουν τεθεί πλέον σε εφαρμογή οι υποχρεώσεις αναφοράς που απορρέουν από τους κανόνες υποχρεωτικής γνωστοποίησης DAC 6 της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι απαιτούν τη γνωστοποίηση διασυνοριακών ρυθμίσεων όταν ο αποδέκτης της πληρωμής είναι φορολογικός κάτοικος δικαιοδοσίας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της “μαύρης λίστας” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Περίπτωση της Κύπρου

Από τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Κύπρος εφαρμόζει παρακράτηση φόρου 17% σε μερίσματα που καταβάλλονται από μη εισηγμένες εταιρείες, 30% σε πληρωμές παθητικών τόκων (εξαιρουμένων των πληρωμών από φυσικά πρόσωπα) και 10% σε πληρωμές δικαιωμάτων και παρόμοιου τύπου (εξαιρουμένων των πληρωμών από φυσικά πρόσωπα) εάν ο αποδέκτης της πληρωμής είναι εταιρεία σε δικαιοδοσία που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες σε φορολογικά θέματα («μαύρη λίστα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.