Νέοι κανονισμοί στον τρόπο πληρωμής μισθών σε υπαλλήλους

Επειτα από δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας τίθενται σε εφαρμογή οι νέες ρυθμίσεις εργοδότησης.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, ο εργοδότης καταβάλει το μισθό του εργοδοτούμενου (α) σε τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό πληρωμών της επιλογής του εργοδοτούμενου ή (β) με τραπεζική επιταγή στο όνομα του εργοδοτούμενου.

Στις περιπτώσεις προσώπων για τα οποία εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού πληρωμών, ο εργοδότης δύναται να καταβάλλει το μισθό σε μετρητά για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης του εργοδοτούμενου.

Ο μισθός δύναται να καταβάλλεται σε μετρητά νοουμένου ότι ο εργοδότης καταβάλει το μισθό σε εβδομαδιαία βάση και έχει συνάψει συλλογική σύμβαση ή άλλη γραπτή συμφωνία με τον εργοδοτούμενο, η οποία προβλέπει ότι η καταβολή του μισθού μπορεί να γίνεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε περίπτωση γραπτής συμφωνίας αυτή φέρει τις υπογραφές και ολογράφως τα ονόματα του εργοδότη και του εργοδοτούμενου και η εν λόγω συλλογική σύμβαση ή γραπτή συμφωνία αποστέλλονται εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών σε επιθεωρητή ή άλλο λειτουργό προς το υπουργείο εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων

Υποχρεώσεις εργοδότη

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να (α) εκδίδει κατάσταση μισθοδοσίας, (β) δίδει στον εργοδοτούμενο αντίγραφο της κατάστασης εντύπως ή ηλεκτρονικά, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πληρωμής του μισθού, (γ) τηρεί αρχείο με τις καταστάσεις το οποίο εφόσον ζητηθεί αποστέλλεται εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σχετικού αιτήματος σε επιθεωρητή ή άλλο λειτουργό του υπουργείου εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.