Η δημόσια πρόσβαση στα Μητρώα πραγματικών δικαιούχων  είναι πλέον παράνομη

Στις 22 Νοεμβρίου 2022, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ουσιαστικά ότι η πρόσβαση του κοινού στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων των κρατών μελών της ΕΕ (σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της 5ης Οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) είναι παράνομη.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους συνιστά σοβαρή παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, η ακυρότητα αφορά μόνο τις διατάξεις για την πρόσβαση του κοινού και όχι την υποχρέωση συλλογής, υποβολής και ενημέρωσης πληροφοριών στο Μητρώο πραγματικών δικαιούχων, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.

Υπό το φως αυτής της απόφασης, αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αρχίσει να εμποδίζουν την πρόσβαση του κοινού στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων τους, με πολλά άλλα να αναμένεται να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Όσον αφορά την Κύπρο, επίκειται ενημέρωση από τον Έφορο Εταιρειών Κύπρου, για την οποία θα σας κρατάμε ενήμερους.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.