Διαγραφή εταιρειών από το Τμήμα Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, προτίθεται να προχωρήσει στη διαγραφή των εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 327 (2Α) (β) του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

Ο Έφορος Εταιρειών δύναται να διαγράψει εταιρεία από το μητρώο, σε περίπτωση παράλειψης καταβολής από την εταιρεία του ετήσιου τέλους για περίοδο ενός έτους, από την ημερομηνία που αυτό κατέστη πληρωτέο.

Συγκεκριμένα, όσες εταιρείες δεν έχουν καταβάλει το Ετήσιο Τέλος για οποιοδήποτε έτος για την περίοδο 2012-2021, θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία της δημοσίευσης, οι εταιρείες θα διαγραφούν από το μητρώο, εκτός αν στο μεταξύ αποδειχθεί λόγος για το αντίθετο.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην περίπτωση που θα θέλατε να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω δημοσίευμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.