Νέα κυβερνητική χορηγία για ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων

Το σχέδιο

Το Σχέδιο στοχεύει στην ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ψηφιακή επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν

1) Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου),

2) Νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των οποίων η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει απαραίτητα ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα ή/ και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών όπως χρήση τεχνολογιών blockchain, χρήση πολλαπλών και ετερογενών πηγών δεδομένων, προώθηση λύσεων που χρησιμοποιούν υπολογιστικό νέφος, προώθηση τεχνολογιών σχετικών με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (TN) όπως μοντελοποίηση δεδομένων και πληροφορίας για εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων, χρήση τεχνολογιών μηχανικής μάθησης για εξαγωγή γνώσης από υφιστάμενα δεδομένα, κ.ά.

Επισημαίνεται ότι η αγορά και χρήση υπηρεσιών απλής φιλοξενίας σε υπηρεσίες νέφους (cloud hosting) δεν αποτελεί (για σκοπούς του Σχεδίου) πλήρωση της πιο πάνω προϋπόθεσης – δηλ. εφαρμογή προηγμένης ψηφιακής τεχνολογίας

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής επιχειρήσεις που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων ή που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Χορηγία και ύψος επένδυσης

Το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού μίας πρότασης (επιλέξιμες δαπάνες) ορίζεται στις €5.000.

Η χορηγία ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €50.000 

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, η χορηγία ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €60.000.

Επιλέξιμες δαπάνες

Εξοπλισμός που απαιτείται για τη ψηφιακή αναβάθμιση, λογισμικά “off the shelf”, εξειδικευμένα λογισμικά, συστήματα, προγράμματα και υπηρεσίες πληροφορικής, καθώς και άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με συστήματα πληροφορικής.

H Rightax

Η Rightax παρακολουθεί όλα σχέδια χορηγιών που ανακοινώνονται σε συνεχή βάση προκειμένου να παρέχει έγκαιρα αναλυτικές λεπτομέρειες στις επιχειρήσεις.

H Rightax παρέχει ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών αναφορικά με σχέδια τα οποία προκηρύσσονται κατά καιρούς από τα διάφορα υπουργεία της Κύπρου και αφορούν επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα ο οίκος μας αναλαμβάνει πλήρως την διαδικασία αιτήσεων, καθώς και την ετοιμασία τεχνοοικονομικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων όπου απαιτούνται.

Η Rightax και τα στελέχη της κατέχουν μεγάλη εμπειρία στην ετοιμασία τεχνοοικονομικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων, στην ετοιμασία σχεδίων για εξασφάλιση δανεισμού για επιχειρήσεις  καθώς και στην ετοιμασία προβλέψεων αποτελεσμάτων όπου ζητηθούν ή όπου απαιτούνται από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.