Μείωση του ανώτατου ορίου της συνολικής χρηματικής επιβάρυνσης σε κυπριακές εταιρείες από τον Εφορο Εταιρειών της Κύπρου

Μειώνεται το ανώτατο όριο της συνολικής χρηματικής επιβάρυνσης πού ίσχυε μέχρι σήμερα και το οποίο επιβάλλεται από τον Εφορο Εταιρειών της Κύπρου σε κυπριακές εταιρείες από €500 σε €150 για τη χρονική περίοδο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2024 όσον αφορά τις ετήσιες εκθέσεις με ημερομηνία σύνταξης εντός των ετών 2021 και 2022 και επιστρέφεται η διαφορά σε εταιρείες που ήδη κατέβαλαν χρηματική επιβάρυνση που υπερβαίνει τα €150, λόγω μη έγκαιρης υποβολής των ετήσιων εκθέσεων τους με ημερομηνία σύνταξης εντός των ετών 2021 ή/και 2022.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.