Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων εταιρειών στην Κύπρο – Νέες αλλαγές

Απλοποιήται η διαδικασία ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων κυπριακών εταιρειών των οποίων το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών και το σύνολο του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνει τις €200.000 και €500.000 αντίστοιχα επί δύο τουλάχιστον συνεχείς χρήσεις, μέσω της εφαρμογής εναλλακτικής διαδικασίας διαβεβαίωσης, η οποία υποχρεωτικά διενεργείται από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο, η οποία θα ονομάζεται από τώρα και στο εξής επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων.

Διευκρινίζεται ότι το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών μιας κυπριακής εταιρείας περιλαμβάνει το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τα εισοδήματα από ενοίκια, τόκους, μερίσματα και δικαιώματα εκμετάλλευσης. 

Φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί επιχείρηση και του οποίου το σύνολο του ετήσιου κύκλου εργασιών και οποιουδήποτε άλλου μεικτού εισοδήματος δεν υπερβαίνει το ποσό των €70.000 εξαιρείται από την υποχρέωση για ετοιμασία λογαριασμών. Φυσικό πρόσωπο του οποίου το σύνολο του ετήσιων κύκλου εργασιών και οποιουδήποτε άλλου μεικτού εισοδήματος υπερβαίνει το ποσό των €70.000 αλλά δεν υπερβαίνει το ποσό των €200.000 και €500.000 αντίστοιχα επί επί δύο τουλάχιστον συνεχείς χρήσεις όπως αναφέρεται παραπάνω, μπορεί επίσης να υποβάλλει τέτοιες οικονομικές καταστάσεις.

Ο Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023 και εφαρμόζεται για τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2022 ή οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.