Χορηγίες για Αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής

Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε σήμερα νέο σχέδιο χορηγιών για για Αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής

Στόχος

Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή στήριξης για:

(α) τη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αδειούχων κέντρων αναψυχής κατηγορίας εστιατορίου/ ταβέρνας ή κέντρων αναψυχής που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών καταλυμάτων που με βάση τον εγκεκριμένο τους τιμοκατάλογο προσφέρουν αποδεδειγμένα πιάτα βασισμένα αποκλειστικά στην κυπριακή γαστρονομία και

(β) τη δημιουργία ή αναβάθμιση καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής.

Ύψος Επιχορήγησης

Το ύψος της επιχορήγησης κυμαίνεται αναλόγως της γεωγραφικής περιοχής που δραστηριοποιείται ο Δικαιούχος, με μέγιστο όμως ποσό επιχορήγησης €200.000

 • Στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 75%
 • Στις υπόλοιπες περιοχές υπαίθρου, το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 65%
 • Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες, το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50%

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Οικοδομικές και άλλες βελτιωτικές εργασίες
 • Ειδικές εγκαταστάσεις και συστήματα
 • Μηχανήματα, επίπλωση και εξοπλισμός στους κοινόχρηστους χώρους πελατών
 • Αμοιβές συμβούλων, εμπειρογνωμόνων, σχεδιαστών
 • Αναλώσιμα είδη

Αλλες προϋποθέσεις

 • Ελάχιστο ποσό προτεινόμενης επένδυσης €15.000
 • Ο εξοπλισμός ή μηχανήματα που θα προμηθευτεί ο δικαιούχος στα πλαίσια του σχεδίου πρέπει να είναι καινούργια
 • Για επιλέξιμες επενδύσεις/δαπάνες ίσες ή μεγαλύτερες των €30.000, ο Αιτητής θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητα κάλυψης του συνόλου της Ίδιας Συμμετοχής

H Rightax

Η Rightax παρακολουθεί όλα σχέδια χορηγιών που ανακοινώνονται σε συνεχή βάση προκειμένου να παρέχει έγκαιρα αναλυτικές λεπτομέρειες στις επιχειρήσεις.

H Rightax παρέχει ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών αναφορικά με σχέδια τα οποία προκηρύσσονται κατά καιρούς από τα διάφορα υπουργεία της Κύπρου και αφορούν επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα ο οίκος μας αναλαμβάνει πλήρως την διαδικασία αιτήσεων, καθώς και την ετοιμασία τεχνοοικονομικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων όπου απαιτούνται.

Η Rightax και τα στελέχη της κατέχουν μεγάλη εμπειρία στην ετοιμασία τεχνοοικονομικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων, στην ετοιμασία σχεδίων για εξασφάλιση δανεισμού για επιχειρήσεις  καθώς και στην ετοιμασία προβλέψεων αποτελεσμάτων όπου ζητηθούν ή όπου απαιτούνται από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.