Σχέδιο Χορηγιών για τη Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή/ και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

Σε μια προσπάθεια του γραφείου μας για συνεχή ενημέρωση αναφορικά με τις χορηγίες οι οποίες είναι διαθέσιμες για επιχειρήσεις ενημερώνουμε ότι υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοίνωσε την 1η Μαρτίου 2022 την προκήρυξη του Σχεδίου Χορηγίας για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων. Αναλυτικά:

Το σχέδιο

Το σχέδιο αφορά υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή / και εμπορία γεωργικών προϊόντων και στοχεύει στην αναβάθμιση ή/και δημιουργία σύγχρονων μονάδων μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Ελάχιστο ύψος χορηγίας

Το ελάχιστο ύψος της προτεινόμενης επένδυσης είναι οι €10.000.

Το ανώτατο ύψος χορηγίας

  • Το ανώτατο ύψος της προτεινόμενης επένδυσης ανέρχεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €500.000.
  • Για επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να λάβουν χορηγία σύμφωνα με τον Κανόνα (De Minimis), το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 50%.
  • Στις περιπτώσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 60%
  • Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν στις πυρόπληκτες περιοχές, το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 65%

Επιλέξιμες Δαπάνες

  • Κτίρια και επεκτάσεις κτιρίων και υποστατικών – Ανέγερση ή/και επέκταση ή/και διαμόρφωση/ διαρρύθμιση κτιρίων και υποστατικών συμπεριλαμβανομένων δαπανών μελέτης και επίβλεψης αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών κλπ. Η αγορά κτιρίου δεν εμπίπτει.
  • Καινούργια μηχανήματα/ εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένων και των χώρων διοίκησης) μεταφορικά μέσα διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών. Δεν περιλαμβάνονται μεταχειρισμένα, έπιπλα και εξοπλισμός γραφείου.
  • Ηλεκτρονικές υποδομές (ηλεκτρονικός εξοπλισμός, servers, ηλεκτρονικοί υπολογιστές Λογισμικά συστήματα (π.χ ERP, CRM, HRMS κ.λ.π) και υπηρεσίες σε σχέση με τα συστήματα πληροφορικής (π.χ παραμετροποίηση λογισμικού), Δαπάνες δημιουργίας ιστοσελίδας ή/ και δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Το ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) είναι €15.000.
  • Μεταφορικά Μέσα αγορά καινούργιων εμπορικών μεταφορικών μέσων απαραίτητων για την διακίνηση πρώτων υλών και τελικών προϊόντων που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης.

Περίοδος υποβολής

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων είναι η 1η Μαρτίου 2022 και θα διαρκέσει μέχρι και τις 24 Ιουνίου 2022

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.