Αναλυτική λίστα διακριτικών διασυνοριακών ρυθμίσεων οντοτήτων / εταιρειών που θα πρέπει να αποκαλυφθούν προς το Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022

Πληροφορίες  θα πρέπει μόνο  να παρέχονται προς στο Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου για διασυνοριακές ρυθμίσεις  από ενδιάμεσους  ή εάν δεν υπάρχει ενδιάμεσος από τον φορολογούμενο εάν ο φορολογούμενος εμπίπτει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

(1) Συμμετοχή φορολογούμενου σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη εντός της ΕΕ

(2) Συμμετοχή φορολογούμενου σε κράτος μέλος και τρίτη χώρα

(3) Τουλάχιστον ένας από τους φορολογούμενους σε μια ρύθμιση δεν είναι φορολογικός κάτοικος οποιασδήποτε δικαιοδοσίας

(4) Μια φορολογητέα νομική οντότητα /μόνιμη εγκατάσταση  έχει διπλή φορολογική κατοικία  (σε δύο δικαιοδοσίες)

ΚΑΙ

(5) Η ρύθμιση δεν αποτελεί προϋπάρχουσα ρύθμιση (το πρώτο βήμα εφαρμογής πραγματοποιήθηκε πριν από τις 25 Ιουνίου 2018), εάν όχι , εάν η ρύθμιση μεταßλήθηκε ουσιαστικά μετά  τις 25 Ιουνίου 2018. (Η σύσταση της εταιρείας μπορεί να μην είναι το πρώτο βήμα εφαρμογής εάν δεν ισχύει κανένα από τα διακριτικά που περιγράφονται  παρακάτω)

ΚΑΙ

(6) Το κύριο όφελος ή ένα από τα κύρια οφέλη που μπορεί ευλόγως να αναμένεται να αποκομίζει ένα πρόσωπο από τη ρύθμιση είναι η απόκτηση  φορολογικού πλεονεκτήματος

ΚΑΙ

(7) Πληρείται τουλάχιστον ένα από  τα παρακάτω διακριτικά

Κατηγορία Α – Σχετίζονται με διακριτικά που αφορούν κοινά προωθημένα συστήματα

1. Ο φορολογούμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με προϋπόθεση εμπιστευτικότητας ώστε να μην αποκαλύψει τον τρόπο με τον οποίο η ρύθμιση θα μπορούσε να εξασφαλίσει φορολογικό πλεονέκτημα

2. Ο ενδιάμεσος δικαιούται να λάβει ενδεχόμενη αμοιβή η οποία σχετίζεται με το φορολογικό πλεονέκτημα

3. Ρυθμίσεις off-the-shelf (έτοιμες λύσεις) όπου το άτομο που αγοράζει υπηρεσίες αγοράζει ένα τελικό προϊόν που απαιτεί ελάχιστη ή καμία τροποποίηση

 • Εάν η ρύθμιση απαιτεί ουσιαστική τροποποίηση δεν είναι off-the-shelf (έτοιμη λύση)
 • Εάν διατυπωθεί γνωμάτευεση για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με τη διασυνοριακή ρύθμιση,  δεν εμπίπτει στο εν λόγω διακριτικό.

Κατηγορία Β – Ειδικά διακριτικά που συνδέονται με το τεστ κύριου οφέλους

4. Απόκτηση ζημιών εταιρείας, διακοπή κύριας δραστηριότητας και χρήση ζημιών για τη μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων

5. Μετατροπή εισοδήματος σε κεφάλαιο, δωρεές, δώρα ή άλλα είδη εισοδήματος που φορολογούνται με χαμηλότερο συντελεστή /απαλλαγή

6. Κυκλικές συναλλαγές που έχουν ως αποτέλεσμα την μετ ‘ επιστροφής συναλλαγή κεφαλαίων (συμπεριλαμβάνονται και συναλλαγές τρίτου μέρους)  χωρίς άλλη πρωτογενή εμπορική λειτουργία. Κίνητρα, όπως η προστασία περιουσιακών στοιχείων, η πρόσβαση στην αγορά ή / και το εξειδικευμένο προσωπικό είναι ένδειξη εμπορικής λειτουργίας  και, ως εκ τούτου, δεν αναφέρονται.

Κατηγορία Γ – Ειδικά διακριτικά που σχετίζονται με διασυνοριακές  συναλλαγές

7. Εκπιπτόμενες πληρωμές σε συνδεδεμένο μέρος όπου:

 • ο αποδέκτης δεν είναι φορολογικός κάτοικος οποιασδήποτε δικαιοδοσίας
 • ο αποδέκτης είναι φορολογικός κάτοικος δικαιοδοσίας χωρίς φορολόγηση, ή 0% (ή σχεδόν 0%)
 • ο αποδέκτης είναι φορολογικός κάτοικος μαύρης χώρας (ΕΕ / ΟΟΣΑ)
 • η πληρωμή επωφελείται από πλήρη απαλλαγή από φόρους άλλους από εκείνους που έχουν εγκριθεί από την ΕΕ. (Ρυθμίσεις όπως καθεστώτα πνευματικής ιδιοκτησίας, Νοητή Εκπτωση Τόκων, φόρος χωρητικότητας σε πλοία εγκεκριμένα από την ΕΕ δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία  και, ως εκ τούτου, δεν είναι δηλωτέες)

8. Αφαίρεση της ίδιας απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου σε πολλαπλές δικαιοδοσίες

9. Διπλή φορολογική ελάφρυνση που ζητείται για το ίδιο εισόδημα/κεφάλαιο σε πολλαπλές δικαιοδοσίες .

Εξαιρέσεις που δεν είναι δηλωτέες:

 • Όταν η χώρα φορολόγησης φορολογεί μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό, παρέχοντας έκπτωση φόρου μέσω της μεθόδου των φορολογικών πιστώσεων,
 • Ελεγχόμενη Αλλοδαπή Εταιρεία, παρέχοντας διπλή έκπτωση φόρου μέσω της μεθόδου των φορολογικών πιστώσεων, η οποία είχε αποκομίσει έσοδα από τρίτη δικαιοδοσία και ο παρακρατούμενος φόρος παρέχεται ως ελάφρυνση τόσο στο επίπεδο της ελεγχόμενης όσο και της αλλοδαπής μητρικής εταιρείας.
 • Ελάφρυνση εισοδήματος/κεφαλαίου που αξιώνεται λόγω της σύμβασης διπλής φορολογίας ή της εφαρμογής της φορολογικής οδηγίας της ΕΕ για μητρικές / θηγατρικές οντότητες

10. Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων με σημαντικές διαφορές στην αποτίμηση μεταξύ δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών τρίτων. (Η μεταβίβαση της φορολογικής κατοικίας δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτού του χαρακτηριστικού.)  

Κατηγορία Δ – Ειδικά διακριτικά που αφορούν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και τον πραγματικό δικαιούχο (ισχύουν για κατόχους άνω του 25% συμμετοχής)

11. Καταστρατήγηση της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, ιδίως αναφορικά με παθητικές Μη Χρηματοοικονομικές Οντότητες (NFEs)

12. Μια ρύθμιση έχει σχεδιαστεί για να έχει ως αποτέλεσμα την υπονόμευση της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία εφαρμογής της οδηγίας 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου και του κοινού προτύπου υποβολής εκθέσεων ή ισοδύναμων συμφωνιών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών με τρίτες χώρες

13. Νομική δομή που στερείται ουσιαστικής οικονομικής δραστηριότητας, όταν οι πραγματικοί δικαιούχοι καθίστανται μη αναγνωρίσιμοι και εγκατεστημένοι όχι στη δικαιοδοσία του πραγματικού δικαιούχου. (Σε σχέση με τα καταπιστεύματα, οι πραγματικοί δικαιούχοι γνωστοποιούνται ή προσδιορίζονται και, ως εκ τούτου, δεν αναφέρονται.)

Κατηγορία Ε – Ειδικά διακριτικά σχετικά με τις ενδοομιλικές τιμολογίσεις για μόνιμες εγκαταστάσεις και  συνδεδεμένα μέρη

14. Η χρήση μονομερών κανόνων ασφαλούς λιμένα εντός των ίδιων οντοτήτων , όπως οι μόνιμες εγκαταστάσεις, είναι δηλωτέες. Εξαιρέσεις από τους κανόνες ασφαλούς λιμένα και από την εφαρμογή της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού θεωρούνται ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων όπως κανόνες για μικρές επιχειρήσεις, οι απλουστευμένες μέθοδοι ενδοομιλικής τιμολόγησης που εγκρίθηκαν από τον ΟΟΣΑ. Ωστόσο, η χρήση της απλούστευσης του ελάχιστου περιθωρίου επιτοκίου 2% μετά από φόρους (δηλαδή περιθώριο 2,29% προ φόρων) για ενδοομιλική back-to-back χρηματοδότηση θεωρείται κανόνας ασφαλούς λιμένα και δηλώνεται. 

15. Η μεταβίβαση άυλων στοιχείων δύσκολης αποτίμησης μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων εμπίπτει σε αυτό το διακριτικό και δηλώνεται

16. Η μεταβίβαση λειτουργιών/κινδύνων/περιουσιακών στοιχείων με αποτέλεσμα την μεταβίβαση / μέιωση των εσόδων προ τόκων και φόρων (EBIT) κατά περισσότερο από 50% κατά την επόμενη τριετία μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων εμπίπτει σε αυτό το διακριτικό.

(8) Ή

 1. Σε νομικό πρόσωπο που κατοικεί σε κράτος μέλος χορηγείται δάνειο από μόνιμη εγκατάσταση/υποκατάστημα εγχώριας τράπεζας που τελεί υπό τη δικαιοδοσία τρίτης χώρας
 2. Ρυθμίσεις που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς, όπως απαιτείται από διμερείς ή πολυμερείς συμβάσεις ή οδηγίες, ή που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στον προσδιορισμό του πραγματικού τελικού δικαιούχου που απαιτείται από το σχετικό εθνικό δίκαιο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 1. Η παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης από τον ενδιάμεσο σε σχέση με ιστορικά δεδομένα, εφόσον δεν αποτελούν μέρος της εφαρμογής της ρύθμισης, όπως η παροχή βοήθειας για τη συμπλήρωση δήλωσης φορολογίας πελατών που προηγουμένως ενεπλάκη σε δηλούμενη διασυνοριακή ρύθμιση, δεν σημαίνει ότι η υπηρεσία παρέχεται από  ενδιάμεσο
 2. Ο ελεγκτής δεν μπορεί να περιγραφεί ως ενδιάμεσος εάν, κατά την εξέταση των λογιστικών αρχείων, έχει προσδιορίσει δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις, δεδομένου ότι, μολονότι ο ελεγκτής παρέχει βοήθεια σε σχέση με τη ρύθμιση, αυτό  καθαυτό δεν πληροί καμία από τις προϋποθέσεις του ορισμού του ενδιάμεσου
 3. Μια ρύθμιση μπορεί να περιλαμβάνει μια σειρά ρυθμίσεων ή μπορεί να αποτελείται από περισσότερα από ένα στάδιο ή μέρη. Μια ενιαία ρύθμιση μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα/στοιχεία: (α) Τη χρηματοδότηση μιας εταιρείας, (β) τη σύναψη δανειακής σύμβασης, (γ) την πληρωμή του δανείου, (δ) τις διαδοχικές πληρωμές των τόκων του δανείου και (ε) την αποπληρωμή του δανειακού κεφαλαίου.

Πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται για κάθε δηλωθείσα διασυνοριακή ρύθμιση στο Tμήμα Φορολογίας της Κύπρου εάν ισχύουν τα παραπάνω

 1. Ταυτότητα ενδιάμεσων
 2. Ταυτότητα φορολογούμενου
 3. Ημερομηνία γέννησης / Ημερομηνία σύστασης
 4. Τόπος γέννησης / Τόπος εγκατάστασης
 5. Χώρα φορολογικής κατοικίας
 6. Αριθμός ΦΠΑ
 7. Σχετικές συνδεδεμένες επιχειρήσεις
 8. Λεπτομερείς πληροφορίες που καθιστούν τη διασυνοριακή ρύθμιση δηλούμενη, δηλαδή αναφορά στο διακριτικό
 9. Επιχειρηματικές δραστηριότητες ή ρυθμίσεις σε γενικές γραμμές, χωρίς να αποκαλύπτεται εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελματικό απόρρητο
 10. Την εμπορική διαδικασία ή τις πληροφορίες των οποίων η αποκάλυψη θα ήταν αντίθετη προς τη δημόσια τάξη
 11. Η ημερομηνία της πρώτης  συμπλήρωσης της ρύθμισης ή πότε θα ολοκληρωθεί
 12. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις νομικές διατάξεις που αποτελούν τη βάση της δηλωθείσας διασυνοριακής ρύθμισης· δηλαδή ανατρέξτε στον σχετικό νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας
 13. Αξία της δηλωθείσας διασυνοριακής ρύθμισης
 14. Ενδειξη του κράτους μέλους της οικείας φορολογούμενης επιχείρησης και κάθε άλλου κράτους μέλους που ενδέχεται να επηρεαστεί από τη δηλωθείσα διασυνοριακή ρύθμιση
 15. Την ταυτότητα οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο κράτος μέλος που ενδέχεται να επηρεαστεί από τη δηλωθείσα διασυνοριακή ρύθμιση, με ένδειξη των κρατών μελών στα οποία συνδέεται το εν λόγω πρόσωπο
 1. Ημερομηνία υποβολής των σχετικών στοιχείων στο τμήμα φορολογίας της Κύπρου

Η ημερομηνία υποβολής των σχετικών στοιχείων στο τμήμα φορολογίας τις Κύπρου χωρίς την επιβολή προστίμων ορίζεται για τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Σχετικές διασυνοριακές ρυθμίσεις

 • Δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις που έχουν γίνει μεταξύ της 25ης Ιουνίου 2018 και της 30ής Ιουνίου 2020 και έπρεπε να υποβληθούν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021.
 • Δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2020 και της 31ης Δεκεμβρίου 2020 και λήγουν στις 31 Ιανουαρίου 2021.
 • Δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2021 και της 1ης Ιανουαρίου 2022 και πρέπει να υποβληθούν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που κατέστησαν διαθέσιμες για εφαρμογή ή ήταν έτοιμες για εφαρμογή ή έγινε το πρώτο βήμα προς την εφαρμογή τους, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
 • Δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις για τις οποίες οι δευτερεύοντες ενδιάμεσοι  παρείχαν βοήθεια ή συμβουλές μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2021 και της 1ης Ιανουαρίου 2022 και έπρεπε να υποβάλουν πληροφορίες εντός 30 ημερών από την ημέρα κατά την οποία παρείχαν βοήθεια
 • Περιοδικές εκθέσεις για ρυθμίσεις γενικής χρήσης.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε να δραστηριοποιηθείτε στην Κύπρο καθώς και για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω δημοσίευμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Η λίστα παρέχεται για την ενημέρωση των φορολογουμένων και των ενδιάμεσων σχετικά με τα σημαντικότερα σημεία του σχετικού νόμου. Παρέχει σύνοψη ορισμένων από τα σημαντικότερα σημεία που θα πρέπει να γνωρίζει ένας φορολογούμενος ή ένας ενδιάμεσος. Αναφερόμενοι στη σχετική νομοθεσία, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ενδέχεται να λείπουν σημαντικές πληροφορίες.

Οι συγγραφείς αποποιούνται ρητά κάθε ευθύνη σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή εταιρεία που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Ως εκ τούτου, κανένα πρόσωπο, οντότητα ή εταιρεία δεν θα πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορία, όπως περιέχεται ή υπονοείται στο παρόν δημοσίευμα, χωρίς πρώτα να λαμβάνει συμβουλές από ένα κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματικό πρόσωπο ή εταιρεία συμβούλων και να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω συμβουλές σχετίζονται ειδικά με τις ιδιαίτερες περιστάσεις τους.