Παράταση υποβολής της δήλωσης εισοδήματος ατόμου και πληρωμής του φόρου για το έτος 2020

Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή της δήλωσης εισοδήματος ατόμου και πληρωμής του φόρου για το έτος 2020 έχει παραταθεί μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2021. Γι’ αυτό όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλει την δήλωση εισοδήματος τους για το 2020 καλούνται όπως το πράξουν. Υπόψη ότι για το έτος 2020 για υποβολή δήλωσης εισοδήματος έχουν υποχρέωση φυσικά πρόσωπα τα οποία το το ετήσιο μεικτό ολικό εισόδημα υπερβαίνει τις €19.500.  

Εχει παραταθεί επίσης μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2021 η πληρωμή τυχόν οφειλόμενου Φόρου, σύμφωνα με τη Φορολογική Δήλωση για το έτος 2020 (αυτοφορολογία).

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.