Υποβολή Αιτημάτων για ένταξη στο Σχέδιο Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών για τις Φορολογικές Περιόδους από 1/1/2016 μέχρι 31/12/2019

Αριθμός επιχειρήσεων μπορεί μέχρι 29/4/2022, να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση φορολογικών οφειλών για τις φορολογικές περιόδους από 1/1/2016 μέχρι 31/12/2019, μέσω της κυβερνητικής διαδικτυακής πύλης «Αριάδνη».

Οι επιχειρήσεις που δύναται να ρυθμίσουν τις πιο πάνω οφειλές είναι οι ακόλουθες:

(α) Στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Φ.Π.Α., να παρουσιάζεται μείωση του κύκλου εργασιών τουλάχιστον κατά 25% για το έτος 2020 σε σύγκριση με το έτος 2019 (ποσό που έχει καταχωρηθεί στο τετράγωνο 6 των φορολογικών δηλώσεων Φ.Π.Α.).

(β) Στην περίπτωση που η επιχείρηση εξαιρείται από την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α. (εγκεκριμένα ιδιωτικά φροντιστήρια, ωδεία/μουσικές σχολές και σχολές χορού), να παρουσιάζεται μείωση του κύκλου εργασιών τουλάχιστον κατά 25% για το έτος 2020 σε σύγκριση με το έτος 2019.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούν οι πιο πάνω επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις οφειλές τους είναι

(i) να υποβάλουν όλες τις φορολογικές δηλώσεις για τα έτη 2016 – 2019, το αργότερο μέχρι τις 31/12/2021 και οπωσδήποτε πριν την δημιουργία πλάνου

(ii) να μην έχουν άλλες οφειλές εκτός από αυτές που θα ρυθμιστούν ή είναι ρυθμισμένες μέχρι τα έτη 2015.

Σημειώνεται ότι οι πρόνοιες της ρύθμισης φορολογικών οφειλών για τις φορολογικές περιόδους μέχρι 31/12/2015 παραμένουν οι ίδιες.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.