Ποια φυσικά πρόσωπα ενδεχομένως να μην έχουν υποχρέωση για εγγραφή στο μητρώο Τελικών Πραγματικών Ιδιοκτητών στην Κύπρο

Όπως είχε αναφερθεί σε προηγούμενο δημοσίευμα, το μητρώο Τελικών Πραγματικών Ιδιοκτητών στην Κύπρο είναι προϋπόθεση των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απορρέουν από την 5η Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ 2018/843, 30ης Μαΐου 2018) οι οποίοι εναρμονίζουν και ενδυναμώνουν το υφιστάμενο πλαίσιο πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

Σε προηγούμενο δημοσίευμα έγινε επίσης αναφορά ως προς το ποιοι θα πρέπει να καταχωρούνται στο Μητρώο Τελικών Πραγματικών Δικαιούχων, την υπευθυνότητα για καταχώρηση στοιχείων Τελικών Πραγματικών Ιδιοκτητών, τα στοιχεία που θα πρέπει να καταχωρούνται στο μητρώο Τελικών Πραγματικών Ιδιοκτητών της Κύπρου και στην πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούνται στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και Άλλων Προσώπων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές νομοθεσίες καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις, φυσικά πρόσωπα ενδεχομένως να μην έχουν υποχρέωση για εγγραφή στο μητρώο Τελικών Πραγματικών Ιδιοκτητών στην Κύπρο. Ενδεχομένως να μην έχουν υποχρέωση  οι ακόλουθοι:

  1. Μέτοχοι (άμεσοι ή έμμεσοι) οι οποίοι κατέχουν 25% ή λιγότερο σε μία κυπριακή εταιρεία.
  2. Στις περιπτώσεις που ιδιοκτήτης κυπριακής εταιρείας είναι καταπίστευμα, γίνεται μόνο αναφορά του ονόματος του καταπιστεύματος χωρίς αναφορά στους τελικούς δικαιούχους. Εάν το καταπίστευμα είναι εκτός Κύπρου αυτό διέπεται από την δικαιοδοσία του άλλου κράτους.
  3. Στις περιπτώσεις που ιδιοκτήτης κυπριακής εταιρείας είναι ίδρυμα, γίνεται μόνο αναφορά του ονόματος του ιδρύματος χωρίς αναφορά στους ιδρυτές και δικαιούχους του. Εάν το ίδρυμα είναι εκτός Κύπρου αυτό διέπεται από την δικαιοδοσία του άλλου κράτους.
  4. Εγγραφή αλλοδαπής εταιρείας.
  5. Οταν ζητείται εξαίρεση λόγω έκθεσης του πραγματικού δικαιούχου σε δυσανάλογο κίνδυνο εξαπάτησης, απαγωγής, εκβιασμού, εκβίασης, παρενόχλησης, βίας ή εκφοβισμού.
  6. Εταιρεία εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά.
  7. Ιδιωτική εταιρεία η οποία έχει μέτοχο εταιρεία σε εισηγμένη ρυθμιζόμενη αγορά.
  8. Εταιρείες των οποίων οι διευθυντές υπέβαλαν αίτηση για διαγραφή κυπριακής εταιρείας  σύμφωνα με το άρθρο 327 του περί εταιρειών νόμου της Κύπρου, πριν από την έναρξη της σχετικής Οδηγίας.
  9. Ξένες εταιρείες.
  10. Επενδυτές σε επενδυτικά κεφάλαια.

Σημαντικό είναι επίσης να γίνει αναφορά και στις ίδιες τις κυπριακές εταιρείες οι οποίες αν επιδεικνύουν ουσιαστικό λόγο για την ύπαρξη τους στην Κύπρο καθώς και την διατήρηση γραφείων με προσωπικό στην Κύπρο, οι τελικοί δικαιούχοι των κυπριακών εταιρειών αυτών δεν θα έχουν ιδιαίτερο λόγο να ανησυχούν.

Ως εκ τούτου προτρέπονται οι τελικοί δικαιούχοι κυπριακών εταιρειών να λάβουν υπόψη τους τις νέες εξελίξεις ενεργώντας σωστά και προνοητικά.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.