Επιστολές Τμήματος Εφόρου Εταιριών της Κύπρου προς μη συμμορφούμενες κυπριακές εταιρείες για διαγραφή από το Μητρώο Εταιρειών της Κύπρου

Σχετικά με τις επιστολές που στάλθηκαν από τον Εφορο Εταιρειών της Κύπρου και συγκεκριμένα στις επιστολές ημερομηνίας 12/02/2021, 19/02/2021, 26/02/2021, 10/03/2021 και 26/03/2021 που αποστάλθηκαν σε μη συμμορφούμενες εταιρείες για γνωστοποίηση διαγραφής βάσει του άρθρου 327 του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113, όσες εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί και δεν επιθυμούν τη διαγραφή τους μπορούν να αποστείλουν επιστολή προς τον Εφορο αναφέροντας πιθανούς ουσιαστικούς λόγους που δεν έχουν συμμορφωθεί μέχρι σήμερα, ώστε να τους δοθεί παράταση σχετικά με τις υποβολές των σχετικών ετήσιων εκθέσεων. Υπενθυμίζουμε ότι κάθε ετήσια έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται με τις οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου έτους

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.