1η Ιουνίου 2021 η προθεσμία για την υποβολή ετήσιας έκθεσης Κυπριακής Εταιρείας (HE32) μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2019

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 18/12/2020 , η ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου που αφορά στην επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης για την εκπρόθεσμη υποβολή στον Εφορο Εταιρειών της Κύπρου της ετήσιας έκθεσης Κυπριακής εταιρείας (ΗΕ32) μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2019, είναι 1ην Ιουνίου 2021.

Για όλα τα υπόλοιπα θεσμοθετημένα έντυπα που αναφέρονται στον νόμο σχετικά με αλλαγές στον Εφορο ήτοι ΗΕ2, ΗΕ4, ΗΕ12, ΗΕ57, ΑΕ5, ΑΕ6, ΑΕ8, η χρηματική επιβάρυνση έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από 18 Δεκεμβρίου 2020.

Σε σχέση με τις ετήσιες  εκθέσεις της Εταιρείας,  το διοικητικό πρόστιμο που εφαρμόζεται για καθυστερημένη καταχώρηση είναι €50 συν επιπλέον χρέωση €1 για κάθε ημέρα καθυστέρησης για τους πρώτους 6 μήνες και στη συνέχεια €2 για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Το μέγιστο πρόστιμο για κάθε ετήσια έκθεση είναι €500. Ως εκ τούτου, όλες οι κυπριακές  εταιρείες που μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2020 δεν έχουν ακόμη καταρτίσει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για όλα τα έτη μέχρι το 2019 και ως εκ τούτου δεν έχουν ακόμη υποβάλει ετήσιες δηλώσεις για όλα τα έτη έως 2020  θα υπόκεινται σε αυτό το διοικητικό πρόστιμο.

Επιπλέον, από τις 18 Δεκεμβρίου 2020, ο  Έφορος Εταιρειών επιβάλλει επίσης διοικητικές κυρώσεις στις  Κυπριακές  εταιρείες για την καθυστερημένη υποβολή των σχετικών εντύπων για αλλαγές σε:

  • Εγγεγραμμένη Διεύθυνση,
  • Διευθυντές
  • Επαγγέλματα και διεύθυνση
  • Κατανομή και μεταβίβαση μετοχών.

Το διοικητικό πρόστιμο για κυπριακές εταιρείες  που εφαρμόζεται είναι €50 συν πρόσθετη χρέωση €1 για κάθε ημέρα καθυστέρησης με μέγιστο συνολικό πρόστιμο €250 ανά σχετικό έντυπο.

Αλλαγή διευθυντών Κυπριακής  εταιρείας / στοιχεία διευθυντών / Αλλαγή Εγγεγραμμένη διεύθυνσης / Κατανομή και / μεταβίβαση μετοχών:

Κυπριακή  εταιρεία οφείλει να ενημερώσει τον  Έφορο εταιρειών της Κύπρου για  τυχόν αλλαγές σχετικά με τα στελέχη της ή τα προσωπικά τους στοιχεία / καταχωρημένη διεύθυνση/ κατανομή μετοχών/ μεταβίβαση μετοχών  εντός  δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της αλλαγής.

Από τις 18 Δεκεμβρίου 2020, μη έγκαιρη κοινοποίηση (εντός 14 ημερών) του Εφόρου Εταιρειών για οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες αλλαγές, επιτρέπει στον Έφορο Εταιρειών να επιβάλει στην εταιρεία πρόστιμο για καθυστερημένη κατάθεση  που δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα ευρώ (€50) την πρώτη ημέρα της μη συμμόρφωσης και περαιτέρω χρέωση ενός ευρώ (€1) για κάθε ημέρα που συνεχίζεται η μη συμμόρφωση, μέχρι του μέγιστου ποσού των διακόσιων πενήντα ευρώ (€250).

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.