Νομοσχέδια για την επιβολή παρακράτησης φορολογίας σε μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που πληρώνουν Κυπριακές Εταιρείες

Νομοσχέδια για την τροποποίηση της φορολογικής νομοθεσίας της Κύπρου, με σκοπό την ενίσχυση του κυπριακού φορολογικού καθεστώτος για την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

Τα νομοσχέδια, υπολογίζονται να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2021 και περιέχουν τα ακόλουθα:

Οι παρακρατήσεις φορολογιών στις πληρωμές από Κυπριακή Εταιρεία

Για πληρωμές σε εταιρείες σε χώρες οι οποίες είναι στην μαύρη λίστα της ΕΕ (κατάλογος μη συνεργαζόμενων χωρών της ΕΕ σε φορολογικά θέματα), ή σε εταιρείες που έχουν συσταθεί / εγγραφεί σε χώρες οι οποίες είναι στην μαύρη λίστα της ΕΕ και η οποίες δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι σε χώρες που δεν είναι στην μαύρη λίστα της ΕΕ.

 • Για πληρωμές μερισμάτων παρακράτηση, ποσοστό 17%.
  • Παρακράτηση με συντελεστή 17% για μερίσματα που καταβάλλονται σε εταιρείες, όπου ο άμεσος παραλήπτης κατέχει απευθείας τουλάχιστον το 50% του κεφαλαίου, των ψήφων ή του δικαιώματος κέρδους στην εταιρεία που πληρώνει το μερίσματα (Κυπριακή εταιρεία).
  • Η παρακράτηση δεν ισχύει στην περίπτωση πληρωμών μερισμάτων σε μετοχές εισηγμένες σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια
  • Το όριο συμμετοχής του 50% πληρούται όταν η εταιρεία που λαμβάνει το μέρισμα συμμετέχει απευθείας στην κυπριακή εταιρεία είτε από μόνη της είτε από κοινού με συνδεδεμένες εταιρείες που βρίσκονται επίσης σε χώρες οι οποίες είναι στην μαύρη λίστα της ΕΕ και συμμετέχουν άμεσα στην κυπριακή εταιρεία.
 • Για πληρωμές παθητικών τόκων, ποσοστό 30%.
  • Παρακράτηση με συντελεστή 30% για παθητικούς τόκους που καταβάλλονται από κυπριακή εταιρεία η οποία είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου σε εταιρείες οι οποίες είναι στην μαύρη λίστα της ΕΕ.
  • Η παρακράτηση δεν ισχύει στην περίπτωση παθητικών πληρωμών τόκων σε εργαλεία που είναι εισηγμένα σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια.
  • Οι πληρωμές παθητικού τόκου από ιδιώτες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
 • Για πληρωμές δικαιωμάτων, ποσοστό 10%
  • Παρακράτηση με συντελεστή 10% για δικαιώματα που καταβάλλονται από κυπριακή εταιρεία φορολογικό κάτοικο Κύπρου σε χώρες οι οποίες είναι στην μαύρη λίστα της ΕΕ
  • Αυτό είναι προέκταση της τρέχουσας παρακράτησης που ισχύει μόνο για ορισμένες πληρωμές δικαιωμάτων.
  • Οι πληρωμές δικαιωμάτων από ιδιώτες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

Το τεστ εταιρικής κατοικίας

Επί του παρόντος, οι εταιρείες που διαχειρίζονται και ελέγχονται από την Κύπρο «διαχείριση και έλεγχος διεξάγεται στην Κύπρο» είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, σύμφωνα με τον νόμο του φόρου εισοδήματος της Κύπρου. Οι προτάσεις αυτές δεν πρόκειται να επηρεάσουν τον νόμο αυτό και κατά συνέπεια τέτοιες εταιρείες θα εξακολουθούν να είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.

Τα πιο πάνω αφορούν εταιρείες που έχουν συσταθεί / ιδρυθεί στην Κύπρο. Τέτοιες εταιρείες θα θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου υπό τον όρο ότι δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλης χώρας.

Τα ποιο πάνω είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΕ για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο θέμα αυτό, ώστε να αξιολογούν πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τις υπάρχουσες και τις νέες δομές τους στην Κύπρο.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.