Διαγραφή κυπριακής εταιρείας

Οσες κυπριακές εταιρείες υποβάλλουν αίτημα στο Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου για έκδοση εκκαθαριστικού και κλείσιμο του φορολογικού μητρώου τους θα μπορούν ταυτόχρονα να υποβάλλουν στον ΄Εφορο Εταιρειών της Κύπρου αίτηση για διαγραφή της κυπριακής τους εταιρείας, καθότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, οι υποχρεώσεις της κυπριακής εταιρείας έναντι του Εφόρου παύουν.

Στις περιπτώσεις που έχει ήδη υποβληθεί η αίτηση στο Τμήμα Φορολογίας και θα πρέπει σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 να υποβληθεί η Ετήσια ΄Εκθεση (ΗΕ32) της επόμενης χρονιάς, αυτή δύναται να υποβληθεί χωρίς τις οικονομικές καταστάσεις, επισυνάπτοντας μαζί με το έντυπο ΗΕ32 το εκκαθαριστικό του Τμήματος Φορολογίας. 

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.