Φορολογικά κίνητρα για ιδιοκτήτες ακινήτων που προβαίνουν σε εθελοντικές μειώσεις ενοικίου

Υπενθυμίζουμε για τις παραχωρήσεις – εκπτώσεις – πιστώσεις φόρου σε ιδιοκτήτες οι οποίοι ενοικιάζουν ακίνητη ιδιοκτησία στην οποία στεγάζονται επιχειρήσεις η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί και οι οποίοι προβαίνουν σε εθελοντική μείωση του ενοικίου

  • Η φορολογική ελάφρυνση που παραχωρείται ισούται με το 50% του ποσού μείωσης του ενοικίου, νοουμένου ότι η εν λόγω μείωση ενοικίου δεν υπερβαίνει το 50% και δεν είναι μικρότερη του 30% του μηνιαίου ενοικίου.
  • Ακαθάριστα ενοίκια που αποκτώνται από ενοικίαση ακίνητης ιδιοκτησίας στην οποία στεγάζονται επιχειρήσεις η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί και των οποίων ο ιδιοκτήτης προέβη σε εθελοντική μείωση ενοικίου που δεν είναι μικρότερη του 30% του μηνιαίου ενοικίου επί των οποίων καταβάλλεται έκτακτη εισφορά, απαλλάσσονται της έκτακτης εισφοράς

Τα πιο πάνω εφαρμόζονται νοουμένου ότι :

  • Η απαλλαγή παραχωρείται για ενοίκια που αφορούν περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες και εμπίπτει εντός της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου του 2021, ανεξαρτήτως των συμφωνηθέντων μηνών για τους οποίους παραχωρείται η μείωση·
  • Ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής δεν είναι συνδεδεμένα μέρη.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.