Προθεσμίες Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης για το έτος 2019 για Εταιρείες και για αυτοεργοδοτούμενους

Προθεσμίες Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης για το έτος 2019 για Εταιρείες και για αυτοεργοδοτούμενους οι οποίοι ετοιμάζουν οικονομικές καταστάσεις

  1. Η προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης εταιρείας (Έντυπο Τ.Φ.4)
  2. και αυτοεργοδοτούμενου του οποίου ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει το ποσό των €70.000 και έχει υποχρέωση να ετοιμάζει εξελεγμένους λογαριασμούς (Έντυπο Τ.Φ.1 αυτοεργοδοτούμενου), για το έτος 2019,

παρατείνεται μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου, 2021

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.