Μητρώο Πραγματικών Ιδιοκτητών Εταιρειών – Μητρώο Τελικών πραγματικών Ιδιοκτητών στην Κύπρο

 

Μητρώο Τελικών Πραγματικών Ιδιοκτητών στην Κύπρο (Μητρώο Πραγματικών δικαιούχων στην Κύπρο)

Το μητρώο Τελικών Πραγματικών Ιδιοκτητών στην Κύπρο (Μητρώο Πραγματικών δικαιούχων στην Κύπρο)είναι προϋπόθεση των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απορρέουν από την 5η Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ 2018/843, 30ης Μαΐου 2018) οι οποίοι εναρμονίζουν και ενδυναμώνουν το υφιστάμενο πλαίσιο πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Σαν πρώτη φάση το μητρώο Πραγματικών Τελικών Ιδιοκτητών στην Κύπρο (Μητρώο Πραγματικών δικαιούχων στην Κύπρο) θα αποτελέσει προσωρινή βάση δεδομένων, στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση κυβερνητικές υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος. 

Συγκεκριμένα:

Ημερομηνία έναρξης του κεντρικού μητρώου Τελικών Πραγματικών Δικαιούχων

Η καταχώριση Στοιχείων Τελικού Πραγματικού Δικαιούχου για κυπριακές εταιρείες – νομικές οντότητες άρχισε στις 16 Μαρτίου 2021

Ποιοι θα πρέπει να καταχωρούνται στο Μητρώο Τελικών Πραγματικών Δικαιούχων

Εκτός από τους Πραγματικούς Τελικούς Ιδιοκτήτες θα πρέπει να καταχωρούνται και οι αξιωματούχοι της κυπριακής εταιρείας (οντότητας) συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών, διευθύνοντα σύμβουλο ή γραμματέα.

Υπεύθυνοτητα για καταχώρηση στοιχείων Τελικών Πραγματικών Ιδιοκτητών

Κάθε εταιρεία – νομική οντότητα και κάθε αξιωματούχος θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα για να αποκτούν και φυλάσσουν επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους της κυπριακής εταιρείας – νομικής οντότητας, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

Στοιχεία που θα πρέπει να καταχωρούνται στο μητρώο Τελικών Πραγματικών Ιδιοκτητών στην Κύπρο (Μητρώο Πραγματικών δικαιούχων στην Κύπρο)

Τα στοιχεία που θα πρέπει να καταχωρούνται στο μητρώο Τελικών Πραγματικών Ιδιοκτητών στην Κύπρο (Μητρώο Πραγματικών δικαιούχων στην Κύπρο) είναι τα ακόλουθα:

(α) το όνομα και επώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη διεύθυνση διαμονής του κάθε πραγματικού δικαιούχου της κυπριακής εταιρείας ή οντότητας

(β) το είδος και έκταση του τελικού ιδιοκτησιακού καθεστώτος που κατέχεται άμεσα ή έμμεσα από κάθε πραγματικό δικαιούχο, συμπεριλαμβανομένου μέσω ποσοστού μετοχών, δικαιωμάτων ψήφου ή μέσω σημαντικής επιρροής προσώπου ή το είδος και έκταση του τελικού ελέγχου που ασκείται άμεσα ή έμμεσα από κάθε πραγματικό δικαιούχο,

(γ) τον αριθμό εγγράφου επαλήθευσης ταυτότητας του φυσικού προσώπου, τον τύπο του εγγράφου και τη χώρα έκδοσης του εγγράφου,

(δ) την ημερομηνία κατά την οποία φυσικό πρόσωπο έγινε πραγματικός δικαιούχος, και

(ε) την ημερομηνία κατά την οποία υπήρξαν αλλαγές στα στοιχεία του φυσικού προσώπου ή έπαυσε να είναι πραγματικός δικαιούχος:

Διαδικασία αναγνώρισης Τελικών Πραγματικών Ιδιοκτητών (Πραγματικών δικαιούχων ) κυπριακής εταιρείας – οντότητας

Η κυπριακή εταιρεία – νομική οντότητα αποστέλλει ειδοποίηση σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει εύλογους λόγους να θεωρεί ότι είναι πραγματικός δικαιούχος.

Η ειδοποίηση θα πρέπει είναι γραπτή, υπογράφεται από αξιωματούχο της εταιρείας – νομικής οντότητας και αποστέλλεται σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο για το οποίο υπάρχουν εύλογοι λόγοι να θεωρείται ότι είναι τελικός πραγματικός δικαιούχος, από το οποίο απαιτείται –

(α) να δηλώσει εάν είναι ή όχι πραγματικός δικαιούχος της εταιρείας – νομικής οντότητας, και

(β) εάν είναι, να παρέχει γραπτώς ή να επικαιροποιήσει τις σχετικές πιο πάνω πληροφορίες

Υποχρέωση Τελικών Πραγματικών Δικαιούχων να κοινοποιούν αλλαγές

Κάθε φυσικό πρόσωπο αναφέρεται ως τελικός πραγματικός δικαιούχος κυπριακής εταιρείας – νομικής οντότητας έχει την υποχρέωση να κοινοποιεί τις αλλαγές στο Μητρώο Τελικών Πραγματικών Ιδιοκτητών της Κύπρου.

Τήρηση μητρώου Τελικών Πραγματικών Δικαιούχων στην Κύπρο (Τελικών Πραγματικών Ιδιοκτητών στην Κύπρο) και άλλων νομικών οντοτήτων

Κυπριακή Εταιρεία – νομική οντότητα που συστάθηκε πριν από την έναρξη της πιο πάνω ημερομηνίας έναρξής του μητρώου Τελικών Πραγματικών Δικαιούχων καθώς και κάθε αξιωματούχος της οφείλουν, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης του μητρώου Πραγματικών Ιδιωκτητών να υποβάλουν στον Έφορο Εταιρειών τις πιο πάνω πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους της κυπριακής εταιρείας – νομικής οντότητας.

Πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούνται στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και Άλλων Προσώπων

Τα ακόλουθα πρόσωπα θα έχουν πρόσβαση στο Μητρώο Τελικών Πραγματικών Δικαιούχων:

 1. Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) της Κύπρου, το Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου, η Αστυνομία, οι εισαγγελικές αρχές και οι διάφορες εποπτικές Αρχές.
 2. Οποιοδήποτε μέλος του ευρύτερου κοινού και υπόχρεη οντότητα έχει πρόσβαση μόνο:
  1. στο όνομα,
  2. στο μήνα και στο έτος γέννησης,
  3. στην υπηκοότητα και
  4. στη χώρα διαμονής του πραγματικού δικαιούχου,
  5. καθώς επίσης στο είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχει,

Σε περίπτωση που ο τελικός πραγματικός δικαιούχος της κυπριακής εταιρείας – νομικής οντότητας είναι ανήλικος, η πρόσβαση υπόκειται στην υποβολή γραπτού αιτήματος. Ο Έφορος Εταιρειών της Κύπρου στην συνέχεια ενδέχεται να ζητήσει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • αν το αίτημα είναι δεόντως αιτιολογημένο και υποστηρίζεται από αποδεικτικά στοιχεία, αν έχει εκδοθεί διάταγμα δικαστηρίου που επιτρέπει την αποκάλυψη των πληροφοριών.

Καταπιστεύματα, ιδρύματα/ αλλες παρόμοιες ρυθμίςσεις / εισηγμένες εταιρείες

Για τα καταπιστεύματα θα πρέπει να καταχωρούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Όνομα
 • Αριθμός μητρώου (εάν υπάρχει)
 • Χώρα δικαιοδοσίας

Δεν θα χρειαστεί να υποβληθούν πρόσθετες πληροφορίες για Καταπιστεύματα.

Για ιδρύματα/άλλες παρόμοιες ρυθμίσεις/εισηγμένες εταιρείες θα πρέπει να συμπληρωθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ονομα
 • Αριθμός μητρώου (εάν υπάρχει)
 • Χώρα δικαιοδοσίας
 • Επαγγελματική διεύθυνση

Εξαιρέσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τελικός πραγματικός δικαιούχος κυπριακής εταιρείας – νομικής οντότητας ή η ίδια η κυπριακή εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα εφόσον έχει αποδεδειγμένα τη συγκατάθεση του τελικού πραγματικού δικαιούχου ή του κηδεμόνα του αν ο πραγματικός δικαιούχος είναι με άλλο τρόπο νομικά ανίκανος, δύναται, κατόπιν γραπτού αιτήματος προς τον Έφορο Εταιρειών της Κύπρου, να ζητήσει εξαίρεση από την πρόσβαση υπόχρεης οντότητας ή μέλους του ευρύτερου κοινού στο σύνολο ή μέρος των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο με την αιτιολογία ότι αν η πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες επιτραπεί,

 • θα εκθέσει τον πραγματικό δικαιούχο σε δυσανάλογο κίνδυνο εξαπάτησης, απαγωγής, εκβιασμού, εκβίασης, παρενόχλησης, βίας ή εκφοβισμού ή
 • ότι ο πραγματικός δικαιούχος είναι με άλλο τρόπο νομικά ανίκανος.

Ο Έφορος Εταιρειών αξιολογεί:

 • αν το αίτημα είναι δεόντως αιτιολογημένο και υποστηρίζεται από αποδεικτικά στοιχεία,
 • την εξαιρετική φύση των περιστάσεων,
 • αν έχει εκδοθεί διάταγμα δικαστηρίου που επιτρέπει την αποκάλυψη των πληροφοριών:

Mέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης γραπτού αιτήματος εξαίρεσης πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τελικό πραγματικό δικαιούχο κυπριακής εταιρείας – νομικής οντότητας ο Έφορος Εταιρειών της Κύπρου δεν επιτρέπει την πρόσβαση πληροφοριών σχετικά με το συγκεκριμένο πραγματικό δικαιούχο.

Οι εξαιρέσεις δεν ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Είδος και έκταση των δικαιωμάτων που κατέχει ο Τελικός πραγματικός δικαιούχος

Ο πραγματικός δικαιούχος μπορεί να έχει άμεσο, έμμεσο ή συνδυασμό άμεσης και έμμεσης κυριότητας σε νομική οντότητα. Σύμφωνα με τον ορισμό του πραγματικού δικαιούχου, το κατώτατο όριο του ποσοστού ιδιοκτησίας ορίζεται στο 25% +1 μία μετοχή.

Η φύση και η έκταση του ωφέλιμου ενδιαφέροντος αφορά όλες τις περιπτώσεις (Φυσικό Πρόσωπο, Καταπίστευμα, Ίδρυμα, Άλλες παρόμοιες νομικές ρυθμίσεις και εισηγμένη εταιρεία).

Η φύση του συμφέροντος ιδιοκτησίας αφορά άμεση ή έμμεση ή και τα δύο;

 

 • Οι άμεσοι μέτοχοι της Εταιρείας Α είναι Τελικός Δικαιούχος Χ (25%), Τελικός Δικαιούχος Υ (25%) και Τελικός Δικαιούχος Ζ (50%).
 • Το άτομο Ζ έχει 50% δικαίωμα ιδιοκτησίας και ψήφου στην Εταιρεία Α. Το άτομο Ζ  είναι το μόνο φυσικό πρόσωπο που κατέχει την Εταιρεία Α μέσω άμεσης συμμετοχής ίσης ή μεγαλύτερης του 25% συν μία μετοχή. Κατά συνέπεια, το Άτομο Ζ είναι ο πραγματικός δικαιούχος της Εταιρείας Α.

 

 • Οι άμεσοι μέτοχοι της Εταιρείας Α είναι η Εταιρεία Β (40%) και η Εταιρεία Γ (60%).
 • Η Εταιρεία Β κατέχει τις μετοχές της Εταιρείας Α για λογαριασμό του Τελικού Δικαιούχου X. Η Εταιρεία Β και ο Τελικός Δικαιούχος Χ μπορεί ακόμη και να έχουν δήλωση καταπιστεύματος
 • Οι άμεσοι μέτοχοι της Εταιρείας Γ είναι οι εξής:
  1. Πραγματικός Τελικός Δικαιούχος Υ (48%)
  2. Πραγματικός Τελικός Δικαιούχος Z (27%) Και
  3. Πραγματικός Τελικός Δικαιούχος Ω (25%)
 • Ο Τελικός πραγματικός Δικαιούχος Χ έχει 40% έμμεση ιδιοκτησία στην Εταιρεία Α μέσω της Εταιρείας Β.
 • Ο Τελικός πραγματικός Δικαιούχος Υ έχει 28,80% (48% X 60%) έμμεση ιδιοκτησία στην Εταιρεία Α μέσω της Εταιρείας Γ.
 • Ο Τελικός πραγματικός Δικαιούχος Z έχει 16,20% (27% X 60%) έμμεση ιδιοκτησία στην Εταιρεία Α μέσω της Εταιρείας Γ.
 • Ο Τελικός πραγματικός Δικαιούχος Ω έχει 15% (25% X 60%) έμμεση ιδιοκτησία στην Εταιρεία Α μέσω της Εταιρείας Γ.
 • Ο Τελικός πραγματικός Δικαιούχος Χ (40%) και Ο Τελικός πραγματικός Δικαιούχος Υ (28,8%) είναι τα μόνα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν έμμεσα την Εταιρεία Α μέσω άμεσης συμμετοχής ίσης ή μεγαλύτερης του 25% συν μία μετοχή. Συνεπώς, ο Τελικός πραγματικός Δικαιούχος  Χ και ο Τελικός πραγματικός Δικαιούχος Υ είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι της Εταιρείας Α

 

 • ΟΙ άμεσοι μέτοχοι της κυπριακής εταιρείας Α είναι το Φυσικό πρόσωπο Χ (50%) και το καταπίστευμα (50%)
 • Οι Τελικοί Πραγματικοί Δικαιούχοι του Καταπιστεύματος είναι ο Διαχειριστής, ο Προστάτης, ο Ιδρυτής και οι Δικαιούχοι
 • Παρά τα παραπάνω, οι πραγματικοί δικαιούχοι της Εταιρείας Α που θα δηλωθούν στο μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι μόνο οι εξής:
  • Ο Τελικός Πραγματικός Δικαιούχος Χ (50%)
  • Το καταπίστευμα (50%)

 

 • Οι άμεσοι μέτοχοι της Εταιρείας Α είναι ο Πραγματικός Τελικός Δικαιούχος Μ (20%), Πραγματικός Τελικός Δικαιούχος Ν (20%), Πραγματικός Τελικός Δικαιούχος Π (20%), Πραγματικός Τελικός Δικαιούχος Ω (20%) και Πραγματικός Τελικός Δικαιούχος Ρ (20%).
 • Κανένα φυσικό πρόσωπο δεν κατέχει την κυπριακή Εταιρεία Α με συμμετοχή ίση ή μεγαλύτερη από 25% συν μία μετοχή.
 • Κανένα φυσικό πρόσωπο δεν ελέγχει την κυπριακή Εταιρεία Α με άλλα μέσα.
 • Οι πραγματικοί δικαιούχοι της Εταιρείας Α, είναι το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τη θέση ή τις θέσεις του ανώτερου διευθύνοντος συμβούλου. Η Εταιρεία Α τηρεί αρχεία των ενεργειών που αναλαμβάνονται για τον προσδιορισμό του πραγματικού δικαιούχου.

 

 • Ο άμεσος μέτοχος της Εταιρείας Α είναι το Ίδρυμα.
 • Οι Τελικοί Πραγματικοί Δικαιούχοι του Ιδρύματος είναι ο Ιδρυτής, οι Δικαιούχοι και τα Μέλη του Συμβουλίου του Ιδρύματος
 • Παρά τα παραπάνω, ο τελικός πραγματικός δικαιούχος της κυπριακής Εταιρείας που θα δηλωθεί στο μητρώο Πραγματικών Ιδιοκτητών είναι μόνο το Ίδρυμα.

 

 • Άμεσος μέτοχος της Εταιρείας Α είναι η Εταιρεία Β.
 • Ο άμεσος μέτοχος της Εταιρείας Β είναι εισηγμένη εταιρεία σε χρηματιστήριο. Η εισηγμένη οντότητα έχει έμμεση κυριότητα στην Εταιρεία Α.
 • Ο πραγματικός δικαιούχος της εταιρείας που θα δηλωθεί στο μητρώο Πραγματικών τελικών Δικαιούχων (μητρώο Πραγματικών δικαιούχων) είναι η εισηγμένη εταιρεία στο χρηματιστήριο.

 

 • Οι άμεσοι μέτοχοι της κυπριακής Εταιρείας Α είναι ο Συνεταιρισμός Υ (50%) και ο Συνεταιρισμός Χ (50%).
 • Οι εταίροι του Συνεταιρισμού Υ είναι οι εξής:
  1. Τελικός Δικαιούχος M (60%)
  2. Τελικός Δικαιούχος Ν (40%)
 • Οι εταίροι του Συνεταιρισμού Χ είναι οι εξής:
  1. Τελικός Δικαιούχος O (25%)
  2. Τελικός Δικαιούχος Π (25%)
  3. Τελικός Δικαιούχος Γενικός συνεταίρος (50%)
 • Τελικός Δικαιούχος M έχει 30% (60% X 50%) έμμεση ιδιοκτησία στην Εταιρεία Α μέσω του Συνεταιρισμού Υ.
 • Τελικός Δικαιούχος Ν έχει 20% (40% X 50%) έμμεση ιδιοκτησία στην Εταιρεία Α μέσω του Συνεταιρισμού Υ.
 • Τελικός Δικαιούχος Ο και Τελικός Δικαιούχος Π έχουν 12,50% (25% X 50%) έμμεση ιδιοκτησία αντίστοιχα στην Εταιρεία Α μέσω του Συνεταιρισμού Χ.
 • Ο Τελικός Δικαιούχος γενικός συνεταίρος έχει 25% (50% X 50%) έμμεση ιδιοκτησία στην Εταιρεία Α μέσω του Συνεταιρισμού Χ.
 • Τελικός Δικαιούχος M (30%) είναι το μόνο φυσικό πρόσωπο που κατέχει έμμεσα την Εταιρεία Α μέσω άμεσης συμμετοχής ίσης ή μεγαλύτερης του 25% συν μία μετοχή. Κατά συνέπεια, ο Τελικός Δικαιούχος M είναι ο πραγματικός δικαιούχος της Εταιρείας Α.
 • Εάν ο Γενικός συνέταιρος έχει την εξουσία να εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό Χ και οι άλλοι 2 εταίροι έχουν δώσει την εντολή να ψηφίζουν και να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την επένδυση του συνεταιρισμού στην Εταιρεία Α, τότε ο Γενικός συνεταίρος πρέπει επίσης να δηλώνεται ως ο πραγματικός δικαιούχος της Εταιρείας Α.

Απόψεις μας σχετικά με το μητρώο Πραγματικών Ιδιοκτητών στην Κύπρο 

 • Εκτιμάται ότι η εύρεση του Πραγματικού Τελικού Ιδιοκτήτη των κυπριακών εγγεγραμμένων εταιρειών αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι δύσκολη εκτιμώντας ότι αρκετές κυπριακές εταιρείες έχουν κτίσει αλυσιδωτές δομές συνδεόμενες με άλλες δικαιοδοσίες.
 • Το ευρύτερο τελικό σύστημα των Πραγματικών Τελικών Ιδιοκτητών στην Κύπρο, με διαφορετικά επίπεδα και τρόπο πρόσβασης, θα είναι διαθέσιμο πολύ αργότερα 
 • Εκτιμάται και δίδεται έμφαση ότι οι εταιρείες στην Κύπρο οι οποίες μπορούν να επιδεικνύουν ουσιαστικό λόγο για την παραμονή τους στην Κύπρο καθώς και την διατήρηση γραφείων με προσωπικό στην Κύπρο δεν θα έχουν ιδιαίτερο λόγο να ανησυχούν κατά συνέπεια προτρέπονται οι κυπριακές εταιρείες να λάβουν υπόψη τους τις νέες εξελίξεις ενεργώντας σωστά και προνοητικά.  

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.