Μητρώο Τελικών Πραγματικών Ιδιοκτητών εταιρειών στην Κύπρο

Η Κύπρος σχεδιάζει την έναρξη του μητρώου Τελικών Πραγματικών Ιδιοκτητών τους επόμενους μήνες που θα προσδιορίζει τους τελικούς πραγματικούς ιδιοκτήτες των εταιρειών στην Κύπρο 

Κυπριακές Εταιρείες από τις 16 Μαρτίου θα πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο Τελικών Πραγματικών Ιδιοκτητών (UBO) στην Κύπρο 

Το μητρώο Τελικών Πραγματικών Ιδιοκτητών στην Κύπρο είναι προϋπόθεση των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απορρέουν από την 5η Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ 2018/843, 30ης Μαΐου 2018) οι οποίοι εναρμονίζουν και ενδυναμώνουν το υφιστάμενο πλαίσιο πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Αρχικά αναμένεται να δοθεί στις κυπριακές εταιρείες προθεσμία έξι μήνων για να συλλέξουν όλες τις λεπτομέρειες για να εισέλθουν στο σύστημα του μητρώου τελικών πραγματικών ιιδιοκτητών. 

Σαν πρώτη φάση το μητρώο Πραγματικών Τελικών Ιδιοκτητών στην Κύπρο θα αποτελέσει προσωρινή βάση δεδομένων, στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση κυβερνητικές υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος. 

Απόψεις μας σχετικά με το μητρώο Πραγματικών Τελικών Ιδιοκτητών στην Κύπρο 

  1. Εκτιμάται ότι η εύρεση του Πραγματικού Τελικού Ιδιοκτήτη των κυπριακών εγγεγραμμένων εταιρειών αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι δύσκολη εκτιμώντας ότι αρκετές κυπριακές εταιρείες έχουν κτίσει αλυσιδωτές δομές συνδεόμενες με δικαιοδοσίες χαμηλής φορολογίας.  
  2. Το ευρύτερο τελικό σύστημα των Πραγματικών Τελικών Ιδιοκτητών στην Κύπρο, με διαφορετικά επίπεδα και τρόπο πρόσβασης, θα είναι διαθέσιμο πολύ αργότερα 
  3. Εκτιμάται και δίδεται έμφαση ότι οι εταιρείες στην Κύπρο οι οποίες μπορούν να επιδεικνύουν ουσιαστικό λόγο για την παραμονή τους στην Κύπρο καθώς και την διατήρηση γραφείων με προσωπικό στην Κύπρο δεν θα έχουν ιδιαίτερο λόγο να ανησυχούν κατά συνέπεια προτρέπονται οι κυπριακές εταιρείες να λάβουν υπόψη τους τις νέες εξελίξεις ενεργώντας σωστά και προνοητικά.  

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.