Θετικές εξελίξεις για τους φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος οι οποίοι λαμβάνουν εισοδήματα από την Κύπρο και κατ’ επέκταση από το εξωτερικό

Τα Δικαστήρια της Ελλάδος εξέδωσαν πρόσφατα απόφαση οι οποία αφορά τους φορολογικούς κάτοικους της Ελλάδος οι οποίοι λαμβάνουν εισοδήματα από την Κύπρο και κατ’ επέκταση από το εξωτερικό αναγνωρίζοντας ότι ο αλλοδαπός φόρος που πληρώνεται θα πρέπει να πιστώνεται έναντι της φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα κατά προτεραιότητα από το φόρο που παρακρατείται και από τον φόρο που προπληρώνεται.

Αναλυτικότερα, το δικαστήρια της Ελλάδος εξέτασαν υπόθεση κατά την οποία ελληνική νομική οντότητα διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο, και η οποία διεκδικούσε πίστωση έναντι της  φορολογικής υποχρέωσης για:

  • Εγχώριο φόρο που παρακρατήθηκε και προκαταβλήθηκε. Και
  • Ολόκληρο το ποσό του φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε στην Κύπρο.

Όσον αφορά την πίστωση φόρου εξωτερικού, οι Ελληνικές φορολογικές αρχές δέχονταν τέτοιες πιστώσεις, αλλά μόνο μέχρι το ποσό του αντίστοιχου ελληνικού φόρου εισοδήματος εταιρειών που οφειλόταν απαγορεύοντας έτσι την επιστροφή του πλεονάζοντος ποσού της πίστωσης. Ως εκ τούτου ένα μόνο μέρος του αλλοδαπού φόρου πιστωνόταν έναντι της Ελληνικής φορολογίας εισοδήματος και  κατά συνέπεια οι φορολογούμενοι δεν ήταν σε θέση να επωφεληθούν πλήρως το ποσό της πίστωσης παρά τις σχετικές πρόνοιες στις συμβάσεις για αποφυγή διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου καθώς και άλλων χωρών.

Στην υπόθεση αυτή, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η πίστωση φορολογίας εξωτερικού έναντι της Ελληνικής φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να χορηγείται ως πρώτη προτεραιότητα, και στην συνέχεια να ακολουθεί ο Ελληνικός φόρος που παρακρατείται και ο προκαταβληθέντας φόρος. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους φορολογικούς κάτοικους Ελλάδος οι οποίοι λαμβάνουν εισοδήματα από Κύπρο και κατ’ επέκταση από το εξωτερικό να απολαμβάνουν πλήρως τα οφέλη της πίστωσης του αλλοδαπού φόρου.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.