Προσωρινός υπολογισμός και υποβολή φορολογίας Κυπριακής Εταιρείας για το έτος 2020 – πληρωμή δεύτερης δόσης 31 Δεκεμβρίου 2020 μέσω διαδικτύου

Προσωρινός υπολογισμός και υποβολή φορολογίας Κυπριακής Εταιρείας για το έτος 2020 – πληρωμή μέσω διαδικτύου

Σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους της Κύπρου, οι Κυπριακές εταιρείες έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν υπολογισμό φορολογίας βασιζόμενες στα εκτιμώμενα εισοδήματα του έτους 2020

Ο υπολογισμός της προσωρινής φορολογίας καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις, πριν ή κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:

– 31 Ιουλίου 2020
– 31 Δεκεμβρίου 2020

Επιπλέον 10% επιβάρυνση επιβάλλεται στη διαφορά μεταξύ του φόρου, όπως θα καθοριστεί τελικά στη σχετική ετήσια έκθεση (οικονομικές καταστάσεις) και της προσωρινής φορολογίας όταν η προσωρινή φορολογία όπως υπολογίστηκε είναι μικρότερη από το 75% του φορολογητέου εισοδήματος, όπως τελικά θα καθοριστεί στις οικονομικές καταστάσεις

Αναθεωρημένος υπολογισμός της προσωρινής φορολογίας μπορεί να υποβληθεί στο τμήμα Φορολογίας της Κύπρου πριν ή μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020

Κυπριακές εταιρείες ή πρόσωπα που καταβάλλουν το φόρο μετά τις ημερομηνίες που καθορίζει ο νόμος υπόκεινται σε περαιτέρω πρόστιμα και τόκους

Αν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, δεν υπάρχει φορολογητέο εισόδημα ούτε οφειλόμενος φόρος, η εταιρεία δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση υπολογισμού προσωρινής φορολογίας

Η διευθέτηση της καταβολής του φόρου γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του τμήματος φορολογίας ή της ιστοσελίδας της JCCSmart

Διευθέτησης καταβολής του φόρου μέσω διαδικτυακής πύλης του τμήματος φορολογίας ή της ιστοσελίδας της JCC Smart για πληρωμή του φόρου για το έτος 2020

Η διευθέτηση της πληρωμής του φόρου γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του τμήματος φορολογίας ή της ιστοσελίδας της JCCSmart ακολουθώντας τους πιο κάτω συνδέσμους:

https://taxportal.mof.gov.cy/
https://www.jccsmart.com/

Ακολουθήστε τις πιο κάτω οδηγίες για να πληρώσετε το φόρο μέσω της διαδιτυακής πύλης του τμήματος φορολογίας ή της ιστοσελίδας της JCCSmart

Οδηγίες για πληρωμή του φόρου έτους 2020 μέσω της διαδικτυακής πύλης του τμήματος φορολογίας ή της ιστοσελίδας της JCCSmart

1) Καταχωρήστε τα στοιχεία σας και τον κωδικό σας για να ενταχθείτε στο σύστημα

2) Βρείτε τον τίτλο 0200 – Φόρος Εισοδήματος (φυσικά και νομικά πρόσωπα – προσωρινή φορολογία)

3) Καταχωρίστε τα σχετικά στοιχεία φορολογικό ετος, φορολογητέο εισόδημα και φόρος πληρωτέος

4) Προχωρήστε με την πληρωμή

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.