Κύπρος: Φορολογική κατοικία και μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο λόγω της πανδημίας COVID-19

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εξέδωσε κατευθύνσεις σχετικά με την φορολογική κατοικία και μόνιμη εγκατάσταση. Οι κατευθύνσεις αυτές εφαρμόζονται κατ’ επιλογή του φορολογούμενου. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία της Κύπρου.

Το διάστημα από 21 Μαρτίου 2020 έως 9 Ιουνίου 2020 προσδιορίζεται ως η περίοδος αντικειμενικής αδυναμίας μετακίνησης λόγω της πανδημίας και κατά συνέπεια δεν λαμβάνεται υπόψη. Στις περιπτώσεις που το διάστημα μπορεί να εκτείνεται πριν την 21η Μαρτίου 2020 ή μετά την 9η Ιουνίου 2020, ανά περίπτωση, ο φορολογούμενος απαιτείται να επικαλείται και να προσκομίζει σχετικά δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την αντικειμενική αδυναμία μετακίνησης του, λόγω της πανδημίας Covid-19.

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες που ασκούνται στην Κύπρο που παραμένουν στη Κύπρο αποκλειστικά εξαιτίας των έκτακτων περιστάσεων που συνδέονται με την πανδημία (COVID-19), δεν θα θεωρούνται ως δραστηριότητες που δημιουργούν μόνιμη εγκατάσταση στη Κύπρο, παρά μόνο προσωρινές δραστηριότητες που προκλήθηκαν από ανεπιθύμητους παράγοντες.

Αποσαφηνίζεται ότι η παρουσία προσώπων στη Κύπρο, εφόσον έχει προσωρινό χαρακτήρα και οφείλεται στους εργασιακούς περιορισμούς που προκύπτουν από κυβερνητικές οδηγίες και έχουν τεθεί στο πλαίσιο καταπολέμησης της πανδημίας Covid-19, όπως για παράδειγμα τα πρόσωπα που εργάζονται εξ αποστάσεως (μισθωτοί, διευθυντές κ.ά.) δεν θα δημιουργήσουν νέες μόνιμες εγκαταστάσεις για τον εργοδότη τους.

Παρομοίως, όταν οι υπάλληλοι επιχειρήσεων συνάπτουν συμφωνίες στο όνομα της επιχείρησης σε κράτος διαφορετικό από αυτό της συνήθους εργασίας τους λόγω των περιορισμών της πανδημίας Covid-19, δεν συμβάλλουν στη δημιουργία μόνιμης εγκατάστασης για την επιχείρηση στο κράτος αυτό. Τα πιο πάνω ισχύουν και στην περίπτωση των αντιπροσώπων.

Επιπρόσθετα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου πρόσωπα που παρέμειναν στο εξωτερικό εξαιτίας περιορισμών που άπτονται αποκλειστικά της πανδημίας (COVID-19) και που σε κάθε άλλη περίπτωση θα βρίσκονταν στη Κύπρο για την παροχή των υπηρεσιών τους ή γενικότερα την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα συνυπολογίζεται αυτό το διάστημα των ημερών που το πρόσωπο παρέμεινε στο εξωτερικό για σκοπούς καθορισμού μόνιμης εγκατάστασης στη Κύπρο. Στην ουσία, θα θεωρείται ότι τα πρόσωπα αυτά ασκούσαν τις δραστηριότητες τους από τη Κύπρο.

Επίσης, η φορολογική κατοικία εταιρείας στη Κύπρο δεν θα επηρεαστεί από την μη δυνατότητα διευθυντή να ταξιδέψει στη Κύπρο για να παραστεί σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν οι λόγοι που δεν μπορεί να ταξιδέψει στη Κύπρο σχετίζονται αποκλειστικά με την πανδημία (COVID-19),

Φορολογική κατοικία φυσικών προσώπων στη Κύπρο (κανόνας 183 ημερών, κανόνας 60 ημερών):

Για φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται ήδη στη Κύπρο και η παρουσία, καθώς και η παραμονή του στη Κύπρο οφείλεται αποκλειστικά σε λόγους που άπτονται της πανδημίας (COVID-19) και των σχετικών ταξιδιωτικών περιορισμών, τότε δεν θα υπολογίζεται και κατά συνέπεια δεν θα λαμβάνεται υπόψη η περίοδος από 21 Μαρτίου 2020 έως 9 Ιουνίου 2020 για σκοπούς καθορισμού της φορολογικής κατοικίας του φυσικού προσώπου αυτού στη Κύπρο, ούτως ώστε να προκύπτει φορολόγηση του εισοδήματος του.

Επιπλέον σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο παραμένει στο εξωτερικό εξαιτίας λόγων που άπτονται της πανδημίας (COVID-19) και των σχετικών ταξιδιωτικών περιορισμών και υπό άλλες συνθήκες θα βρίσκονταν στη Κύπρο, τότε για σκοπούς καθορισμού της φορολογικής του κατοικίας και για σκοπούς φορολογίας φυσικών προσώπων θα θεωρείται σύμφωνα με τη νομοθεσία ότι το φυσικό πρόσωπο βρισκόταν στη Κύπρο∙ δηλαδή, θα αγνοούνται/ δεν θα λαμβάνονται υπόψιν οι ημέρες που βρίσκεται στο εξωτερικό για την περίοδο από 21 Μαρτίου 2020 μέχρι 9 Ιουνίου 2020, η οποία μπορεί να παραταθεί ανάλογα της περίπτωσης και των συνθηκών.

Τα πιο πάνω ισχύουν επίσης και στην περίπτωση των φυσικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι σύμφωνα με τον κανόνα των 60 ημέρων

Για κάθε περίπτωση θα συνεκτιμώνται τα πραγματικά γεγονότα και περιστάσεις πριν να ληφθεί η τελική απόφαση. Θα πρέπει να τηρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τεκμηρίωση της όποιας κατάστασης.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.