Φορολογικά νέα – Κύπρος

Η υποχρεωτική υποβολή της φορολογικής δήλωσης προς το τμήμα φορολογίας

Η υποβολή της φορολογικής δήλωσης προς το τμημα φορολογίας ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος καθήσταται υποχρεωτική από το έτος 2020 για κάθε πρόσωπο

 

Προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος

Η φορολογική δήλωση εισοδήματος υποβάλεται όχι αργότερα από την 31η Ιουλίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος.

 

Για τα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση να τηρούν λογιστικά βιβλία και αρχεία και να ετοιμάζουν λογαριασμούς η προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης είναι η 31η Μαρτίου του έτους που ακολουθεί το έτος που έπεται του φορολογικού έτους. 

 

Απαιτήση από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο να υποβάλει κατάσταση του ενεργητικού και παθητικού της προσωπικής και επαγγελματικής περιουσίας

Το τμήμα φορολογίας με γραπτή ειδοποίηση μπορεί να απαιτήσει από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο να υποβάλει κατάσταση για την καθοριζόμενη στην ειδοποίηση περίοδο, με πλήρεις λεπτομέρειες του ενεργητικού και παθητικού της προσωπικής και επαγγελματικής περιουσίας εντός και εκτός της Δημοκρατίας, αυτού και κάθε εξ’ αυτού εξηρτημένου προσώπου, και του συζύγου ή της συζύγου αυτού. Η κεφαλαιουχική κατάσταση μπορεί να ζητηθεί για περίοδο μόνο έξι (6) ετών εκτός στην περίπτωση που μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει φορολογική απάτη

 

Υποβολή αναθεωρημένης φορολογικής δήλωσης εισοδήματος

Κάθε πρόσωπο που έχει υποβάλει φορολογική δήλωση εισοδήματος προς το τμήμα φορολογίας μπορεί να υποβάλει αναθεωρημένη φορολογική δήλωση για οποιοδήποτε φορολογικό έτος εντός τριών (3) ετών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης για το εν λόγω φορολογικό έτος. Αν προκύπτει επιπρόσθετος φόρος, αυτός θα πρέπει να καταβληθεί εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής της.

 

Αλλαγή της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης εργοδότη – δήλωση εισοδημάτων υπαλλήλων προς το τμημα φορολογίας

Η προθεσμία υποβολής δήλωσης εργοδότη – δήλωση εισοδημάτων υπαλλήλων προς το τμημα φορολογίας. είναι η ημέρα πριν την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Ωστόσο, παραμένει η προθεσμία παράτασης κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες αφού η υποβολή της δήλωσης είναι πλέον μόνο ηλεκτρονικά. Συνεπώς, θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά πριν την τελευταία ημερολογιακή μέρα του Μαΐου. 

 

Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας φορολογικού ελέγχου σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο από το τμήμα φορολογίας

Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας φορολογικού ελέγχου από το τμήμα φορολογίας σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε προειδοποίηση στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

 

Επιχειρίσεις έχουν την υποχρέωση να αποδέχονται από τους καταναλωτές πληρωμή με κάρτα.

Τα πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα έχουν υποχρέωση να αποδέχονται από τους καταναλωτές πληρωμή με κάρτα. Τα πρόσωπα αυτά θα αναφέρονται στο Διάταγμα που αναμένεται να εκδοθεί. 

 

Περιορισμός στην επιστροφή φόρου από το τμήμα φορολογίας.

Δεν επιστρέφεται οποιοδήποτε ποσό φόρου εισοδήματος από το τμήμα φορολογίας σε φορολογούμενο που έχει παραλείψει να υποβάλει όλες τις απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις

 

Καταβολή του φόρου από το φορολογικό έτος 2020 και για τα επόμενα έτη

Στην περίπτωση προσώπου του οποίου η τελευταία ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης είναι η 31η Ιουλίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος, ως ημερομηνία καταβολής του φόρου είναι η 31η Ιουλίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος, ενώ όταν η τελευταία ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης είναι η 31η Μαρτίου του έτους που ακολουθεί το έτος που έπεται του φορολογικού έτους, ως ημερομηνία καταβολής του φόρου είναι η 1η Αυγούστου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος.

 

Μη τήρηση των διαφόρων διαδικασιών και σχετικές επιπτώσεις

  1. Θα πρέπει να ακολουθούνται διάφορες διαδικασίες περιλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων που συνεπάγονται από την μη τήρηση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων σε σχέση με την αποδοχή κάρτας ως μέσου πληρωμής.
  2. Μετά την έκδοση του Διατάγματος θα ακολουθήσουν οι ενδεδειγμένοι έλεγχοι για διαπίστωση της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων. Όπου διαπιστώνεται παράβαση εκ μέρους της επιχείρησης, ο λειτουργός υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης τέλεσης της παράβασης να υποβάλει τη σχετική έκθεση στον Έφορο και η απόφαση επιβολής προστίμου εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την υποβολή της σχετικής έκθεσης. Ο Έφορος δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι ύψους δύο χιλίων (2.000) ευρώ.
  3. Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης προσώπου, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, να καταβάλει στον Έφορο Φορολογίας το πρόστιμο, ο Έφορος Φορολογίας λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.
  4. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου του παρόντος άρθρου υπόκειται σε ένσταση στον Έφορο Φορολογίας εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της ένστασης. 
  5. Η απόφαση επί της ένστασης υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου και ο Έφορος επιστρέφει οποιοδήποτε καταβληθέν διοικητικό πρόστιμο στο πρόσωπο που το κατέβαλε σε περίπτωση που η ένσταση του στον Έφορο ή η προσφυγή του στο Διοικητικό Δικαστήριο γίνεται αποδεκτή. 
  6. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν εντός τριάντα (30) ημερών εάν:
    1. προβεί σε καταβολή του προστίμου
    2. καταθέσει στον Έφορο Φορολογίας τιμολόγιο που αποδεικνύει την αγορά τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα. 

 

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο +357 22 340000

Email: [email protected]

 

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.