Περαιτέρω αναστολή καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ του οποίου είχε ανασταλεί η καταβολή μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020

Αναφορικά με το δικαίωμα καταβολής σε δόσεις οφειλόμενου ΦΠΑ του οποίου η καταβολή είχε ανασταλεί για τις 10 Νοεμβρίου, δίνεται περαιτέρω το δικαίωμα καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ του οποίου είχε ανασταλεί η καταβολή μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, 2020 στα πλαίσια διαχείρισης των επιπτώσεων της επιδημίας COVID – 19, σε έξι (6) ισόποσες δόσεις από 10 Νοεμβρίου 2020 μέχρι τις 10 Απριλίου 2021 χωρίς την επιβολή για τα ποσά αυτά πρόσθετου φόρου και τόκου.

 

Η απαλλαγή από την επιβολή πρόσθετου φόρου και τόκου, εφαρμόζεται για όλες τις περιπτώσεις οφειλόμενου φόρου για τον οποίο είχε ανασταλεί η καταβολή του μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020 είτε αφορούσε τριμηνιαία είτε μηναία φορολογική δήλωση. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει φορολογική δήλωση σε σχέση με την οποία δεν υπήρχε το δικαίωμα αναστολής καταβολής του οφειλόμενου φόρου μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020. Το οφειλόμενο ποσό που έχει παραμείνει σε εκκρεμότητα και δεν έχει ακόμη καταβληθεί σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να καταβληθεί σε έξι (6) ισόποσες δόσεις, και το ανάλογο ποσό θα πρέπει να καταβάλλεται στις 10 εκάστου μήνα ξεκινώντας από τις 10 Νοεμβρίου 2020, δηλαδή στις 10/11/2020, 10/12/2020, 10/1/2021, 10/2/2021, 10/3/2021 και 10/4/2021. Επισημαίνεται ότι υπάρχει και η δυνατότητα, εάν το επιθυμείτε, να καταβληθεί ο οφειλόμενος φόρος, σε λιγότερες, συνεχόμενες, μηνιαίες δόσεις αρχίζοντας σε κάθε περίπτωση από τις 10 Νοεμβρίου, 2020. Κάθε δόση θα πρέπει να αφορά ποσό τουλάχιστον ίσο με το ένα έκτο (1/6) του οφειλόμενου φόρου όπως αυτός εκκρεμεί στις 10 Νοεμβρίου, 2020

 

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

 

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.