Σχέδιο παροχής κινήτρων για την εργοδότηση ανέργων

Από τις 23 Οκτωβρίου τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο παροχής κινήτρων για την εργοδότηση ανέργων. Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω της παροχής κινήτρων προς τους εργοδότες για την πρόσληψη ανέργων. Τα κίνητρα αφορούν την επιδότηση μέρους του μισθολογικού κόστους του ατόμου που θα προσληφθεί. Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του ανέργου για δέκα μήνες (10) μήνες με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτουμένου για δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση. Φορέας Διαχείρισης του Σχεδίου είναι το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ειδικότερα το σχέδιο αποσκοπεί στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που έχουν αποκοπεί επί μακρόν από την αγορά εργασίας.

Με βάση το ισχύον Διάταγμα ο μηνιαίος μισθός έναρξης εργασίας για πλήρη απασχόληση ανέρχεται στα €870 και μετά από 6 μήνες στα €924. Με βάση τη μονάδα κόστους η μέγιστη δυνατή επιχορήγηση για την περίοδο (12 μήνες) ανέρχεται σε €8.600,00

Σημαντικά
Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Ένταξης στο Σχέδιο έχουν όλοι οι Εργοδότες / Επιχειρήσεις που:

 • Είναι εγγεγραμμένοι/ες στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότες
 • Μέγιστος αριθμό ατόμων που δύνανται να προσληφθούν να μην υπερβαίνει τα πέντε (5) άτομα.
 • Η πρόσληψη του ατόμου μέσω του Σχεδίου αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην επιχείρηση που κατέχουν θέση στο ίδιο επάγγελμα με το άτομο που προσλαμβάνεται.
 • Θα προσλάβουν άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) μέχρι και μία ημέρα πριν την ημερομηνία πρόσληψής τους.
 • Η πρόσληψη και η έναρξη απασχόλησης πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Σχέδιο. Η ημερομηνία πρόσληψης/έναρξης απασχόλησης να προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Δεν θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται την ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία πρόσληψης πρόσληψης.
 • Δεν είχε εργαστεί στον συγκεκριμένο εργοδότη κατά το οκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας πρόσληψής του στο Σχέδιο. Προηγούμενη εργοδότηση θεωρείται και η εργοδότηση σε άλλες εταιρείες που έχουν κοινό μέτοχο η/και μετοχικές εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο τελικό δικαιούχο με τον αιτητή εργοδότη.
 • Δεν μπορούν να εργοδοτηθούν μέσω του Σχεδίου άτομα για τα οποία ο εργοδότης επιχορηγήθηκε στο παρελθόν, άτομα που είναι Μέτοχοι ή/και Διευθυντές εταιρείας, άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α’ ή β’ βαθμού συγγένεια
 • Το άτομο που προσλαμβάνεται μέσω του Σχεδίου πρέπει να καλύπτει κενή θέση εργασίας που κοινοποιήθηκε από τον Εργοδότη στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν από την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.
 • Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία πρόσληψης.
 • Ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι η εταιρεία του ασκεί οικονομική δραστηριότητα.
 • Οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα

Περισσότερα σχετικά με τα σχέδια παροχής κινήτρων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του υπουργείου εργασίας προνοίας και κοινωνικών ασφαλίσεων

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

 

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.