Αλλαγές στην νομοθεσία ΦΠΑ από την 1η Οκτωβρίου 2020

Από την 1η Οκτωβρίου 2020 ο μηχανισμός αντιστροφής χρέωσης για σκοπούς ΦΠΑ εφαρμόζεται για ορισμένες παραδόσεις αγαθών όταν αγοράζονται από υποκείμενο για σκοπούς ΦΠΑ πρόσωπο για τους  σκοπούς της επιχείρησής του. Τα εμπορεύματα περιλαμβάνουν:

 • Κινητά τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών που κατασκευάζονται ή προσαρμόζονται για χρήση σε αναγνωρισμένο δίκτυο και λειτουργούν σε συγκεκριμένες συχνότητες, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούνται ή όχι για άλλους  σκοπούς·
 • Ολοκληρωμένα κυκλώματα, όπως μικροεπεξεργαστές ηλεκτρονικών υπολογιστών πριν ενσωματωθούν σε προϊόντα τελικού χρήστη κλπ
 • Κονσόλες παιχνιδιών
 • Υπολογιστές tablet και
 • Φορητοί υπολογιστές

Πρακτικά παραδείγματα

Σενάριο 1 – Χειρισμός ΦΠΑ
Κυπριακή εταιρεία συνάπτει  σύμβαση για την προμήθεια νέων  φορητών  ηλεκτρονικών υπολογιστών
Επιπτώσεις  ΦΠΑ

 • Η Κυπριακή Εταιρεία έχει φορολογητέο εισόδημα για σκοπούς ΦΠΑ
 • Ο πωλητής φορητών υπολογιστών δεν χρεώνει ΦΠΑ στο τιμολόγιο και επισημάνει στο τιμολόγιο τον αριθμό μητρώου ΦΠΑ της κυπριακής εταιρείας και  τη  φράση “Αντίστροφη Χρέωση – Άρθρο 11Ε”
 • Η Κυπριακή Εταιρεία εφαρμόζει τον μηχανισμό αντίστροφης χρέωσης ΦΠΑ στο 19%
 • Η Κυπριακή Εταιρεία έχει πλήρες δικαίωμα έκπτωσης, έτσι στην ίδια δήλωση ΦΠΑ  ανακτά τον ΦΠΑ που χρεώνεται. Το καθαρό αποτέλεσμα είναι ουδέτερο όμως με ταμειακά οφέλη υπέρ της Κυπριακής εταιρείας αφού δεν θα έχει να το εισπράττει

Σενάριο 2 – Χειρισμός ΦΠΑ
Η Κυπριακή Εταιρεία έχει εισόδημα που απαλλάσσεται του ΦΠΑ
Επιπτώσεις  ΦΠΑ

 • Εάν τα παραληφθέντα αγαθά  υπερβαίνουν το όριο εγγραφής ΦΠΑ,  η Κυπριακή Εταιρεία (που απαλλάσσεται για σκοπούς ΦΠΑ στα εισοδήματα της) θα είναι υποχρεωμένη να εγγραφεί για σκοπούς ΦΠΑ και να εφαρμόσει τον μηχανισμό της αντιστροφής χρέωσης ΦΠΑ
 • Ο ΦΠΑ που χρεώνεται είναι πληρωτέος σε κάθε δήλωση ΦΠΑ
 • Ο προμηθευτής φορητών υπολογιστών δεν χρεώνει ΦΠΑ στο τιμολόγιο και επισημαίνει στο τιμολόγιο τον  αριθμό  μητρώου ΦΠΑ και  τη φράση “Αντίστροφη χρέωση – Άρθρο 11Ε”

Πολύ σημαντικές  σημειώσεις
Εάν ο προμηθευτής φορητών υπολογιστών χρεώνει εσφαλμένα ΦΠΑ στο τιμολόγιο ο αποδέκτης (Κυπριακή εταιρεία)

 •  εξακολουθεί να υποχρεούται να εφαρμόζει τον μηχανισμό αντιστροφής χρέωσης για την επιβολή ΦΠΑ
 • Ο ΦΠΑ που χρεώνεται από τον προμηθευτή  φορητών υπολογιστών στο τιμολόγιο δεν είναι ανακτήσιμος ως ΦΠΑ εισροών από τον παραλήπτη – (Κυπριακή εταιρεία)

 

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

 

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.