Η μεταχείριση εταιρειών χωρίς φυσική παρουσία στην Κύπρο από τις τράπεζες της Κύπρου

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει εκδώσει συμβουλευτικές οδηγίες στις κυπριακές τράπεζες να ανοίγουν νέους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κύπρο ή να συνεχίσουν να διατηρούν τους υφιστάμενους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κύπρο σε εταιρείες που θεωρούνται εταιρίες χωρίς φυσική παρουσίας στην Κύπρο. Οι οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Οι τράπεζες της Κύπρου για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο και για την διατήρηση των τραπεζικών λογαριασμών στην Κύπρο θα πρέπει επίσης να ακολουθήσουν μια προσέγγιση βασισμένη στην εκτίμηση κινδύνων και να αναθεωρήσουν τους πελάτες τους προκειμένου να εντοπίσουν εταιρείες που θα συνεχίσουν να έχουν επιχειρηματικές σχέσεις. Οι τράπεζες της Κύπρου μπορούν επίσης να συνεχίσουν να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κύπρο καθώς και να συνεχίσουν να έχουν επιχειρηματικές σχέσεις με εταιρείες χωρίς φυσική παρουσία , αλλά πρέπει να μπορούν να δικαιολογήσουν την απόφασή τους και να καταγράψουν την αιτιολόγηση αυτή στα αρχεία των πελατών τους.

Ο όρος εταιρεία χωρίς φυσική παρουσία στην Κύπρο αναφέρεται σε μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (LCC) ή σε οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική οντότητα που πληροί οιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Δεν έχει φυσική παρουσία στη χώρα διαμονής (φορολογικής κατοικίας) της (εκτός από τη διεύθυνση αλληλογραφίας);
  2. Δεν έχει καθιερωμένη οικονομική δραστηριότητα, με μικρή ή καμία ανεξάρτητη οικονομική αξία και δεν αποδεικνύει το αντίθετο;
  3. Είναι εγγεγραμμένη σε δικαιοδοσία – χώρα όπου οι εταιρείες δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν στις αρχές ανεξάρτητα ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις;
  4. Έχει φορολογική κατοικία σε δικαιοδοσία αναγνωρισμένη ως “φορολογικό παράδεισο” ή μη φορολογική κατοικία;

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η φυσική παρουσία θεωρείται ως νόημα και διαχείριση που βρίσκεται σε μια χώρα. Η παρουσία τρίτου προσώπου, όπως δικηγόρου, λογιστή ή εταιρείας παροχής υπηρεσιών, που ενεργεί απλώς ως εκπρόσωπος της εταιρείας ή / και παρέχει υπηρεσίες εκπροσώπησης, συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων γραμματέα της εταιρείας, δεν αποτελεί φυσική παρουσία στην Κύπρο. Επίσης, η έλλειψη απασχολούμενου προσωπικού (συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας εκπροσώπησης – “nominee” ενός μόνο ατόμου ως μέλους του προσωπικού) θεωρείται ως έλλειψη φυσικής παρουσίας.

Εάν μια εταιρεία πληροί κάποιο από τα παραπάνω κριτήρια, πρέπει να αποφεύγεται η συμμετοχή ή η ανανέωση της επιχειρηματικής σχέσης με κυπριακές τράπεζες. Πριν από τη λήψη απόφασης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα (ανεξάρτητα από την εκτίμηση κινδύνου (ML/TF) που διενεργείται από το κυπριακό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 58Α του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

  • Η Κυπριακή εταιρεία έχει δημιουργηθεί με σκοπό την κατοχή μετοχών ή μετοχών μιας άλλης επιχειρηματικής οντότητας ή οντοτήτων με αναγνωρίσιμες δραστηριότητες και ιδιοκτησία;
  • Η Κυπριακή εταιρεία ιδρύεται αποκλειστικά με σκοπό τη διατήρηση άυλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων ή πλοίων;
  • Η Κυπριακή εταιρεία είναι εγκατεστημένη για να διευκολύνει εμπορικές δραστηριότητες συναλλάγματος και μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων, εταιρικές συγχωνεύσεις, ενεργεί ως ταμίας ομίλου ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπου μπορεί να παρασχεθεί τεκμηριωμένη απόδειξη ότι η εταιρεία ασκεί νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες και παρέχονται τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με τον τελικό πραγματικό δικαιούχο;

Οι τράπεζες της Κύπρου έχουν ήδη αναλάβει δράση και έχουν ήδη αρχίσει να κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κύπρο σε εταιρείες που θεωρούν ότι δεν συνάδουν με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες και η οδηγία δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος δεν είναι η πρώτη χώρα που έχει θεσπίσει οδηγίες για να αντιμετωπίζει εταιρείες χωρίς φυσικής παρουσία στην Κύπρο.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.