Φόρος κληρονομιάς στην Κύπρο

Ο φόρος κληρονομιάς στην Κύπρο καταργήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2000. Ωστόσο, ο εκτελεστής / διαχειριστής της περιουσίας του αποθανόντος, υποχρεούται από τον περί κληρονομιάς των αποθανόντων νόμο, να υποβάλει προς το τμήμα φορολογίας της Κύπρου δήλωση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του αποθανόντος εντός έξι μηνών από την ημερομηνία θανάτου.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.