Η εγγραφή ΦΠΑ είναι υποχρεωτική για πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και εισάγουν αγαθά και λαμβάνουν υπηρεσίες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και από τρίτα κράτη.

1. Υποχρέωση για εγγραφή στο ΦΠΑ αναλυτικά

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι υπόχρεο να εγγραφεί αν:

 • Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εάν ο υποκείμενος στον φόρο ασχολείται με την παροχή ενδοκοινοτικών υπηρεσιών για τις οποίες ο αποδέκτης πρέπει να καταλογίσει ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις περί αντιστροφής χρέωσης (κατώτατο όριο μηδέν), ή
 • Στο τέλος κάθε μήνα, εάν η συνολική αξία των αποκτήσεων από όλα τα κράτη μέλη κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους έχει υπερβεί το όριο των 10.251,61 ευρώ ή υπάρχει βάσιμος λόγος να πιστεύεται ότι κατά τη διάρκεια των τριάντα ημέρες από οποιαδήποτε χρονική στιγμή η αξία των αποκτήσεων αυτού του προσώπου θα υπερβεί τα €10.251,61, ή
 • Εάν οποιοδήποτε πρόσωπο πραγματοποιεί εξ αποστάσεως πωλήσεις στην Κύπρο (πωλήσεις από πρόσωπο σε άλλο κράτος μέλος σε μη εγγεγραμμένα πρόσωπα στην Κύπρο) εάν κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους η αξία των πωλήσεων εξ αποστάσεως υπερβαίνει τα €35.000.
 • Αποκτήσεις αγαθών από άλλα κράτη μέλη της EE για πρόσωπα που προσφέρουν εξαιρούμενες συναλλα­γές, με όριο εγγρα­φής €10.250.
 • Από τις 20 Αυγούστου 2020, μη εγκατεστημένα στη Κύπρο πρόσωπα τα οποία ασκούν φορολογητέες δραστηριότητες στην Κύπρο χωρίς εγκατάσταση στην Κύπρο υποχρεούνται να εγγραφούν για σκοπούς ΦΠΑ (δεν ισχύουν όρια). Πρόσωπα της ΕΕ δεν χρειάζεται να διορίσουν εκπρόσωπο ΦΠΑ στην Κύπρο. Το μη εγκατεστημένο πρόσωπο μπορεί να ζητήσει να λάβει απαλλαγή για εγγραφή ΦΠΑ στην Κύπρο στην βάση ότι ασχολείται μόνο σε δραστηριότητες που υπόκεινται σε ΦΠΑ 0%.Υποκείμενοι στο φόρο εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι οποίοι πραγματοποιούν φορολογητέες συναλλαγές εντός της Κύπρου εξαιρούνται από το διορισμό φορολογικού αντιπροσώπου ΦΠΑ

2. Δικαίωμα για εγγραφή στο ΦΠΑ

Πρόσωπα που πραγματοποιούν συναλλαγές εκτός Κύπρου που θα ήταν φορολογητέες αν πραγματοποιούνταν στη Κύπρο, Συγκροτήματα Εταιρειών και Τμήματα Εται­ρειών.

3. Ενδοκοινοτικό εμπόριο

Οι πιο κάτω δηλώσεις πρέπει να συμπληρώνονται από πρόσωπα που ασκούν ενδοκοινοτικό εμπόριο με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Για αποκτήσεις:

Intrastat-Αφίξεις

Καταχωρείται στη δήλωση Φ.Π.Α (συνολικά)

Για παραδόσεις:

Intrastat-Αποστολές

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων (δήλωση VIES)

Καταχωρείται στη δήλωση ΦΠΑ (συνολικά με συντελεστή 0%)

4. VIES

Υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που παραδίδουν αγαθά ή / και υπηρεσίες σε πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ΦΠΑ άλλου κράτους μέλους υποχρεούνται να εγγραφούν στο σύστημα VIES και να υποβάλλουν μηνιαίες ηλεκτρονικές δηλώσεις VIES (συνοπτικός πίνακας).

5. Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών (Κυπριακό Intrastat)

Οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, δηλαδή οι αποκτήσεις και /ή παραδόσεις αγαθών  από/ προς τα κράτη μέλη της ΕΕ υπόκεινται στη  διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών μέσω μηνιαίων ηλεκτρονικών δηλώσεων Intrastat.Τα σχετικά όρια αναφοράς για τον κυπριακό Intrastat για το 2024 είναι τα εξής:

Αφίξεις:

 • Όριο απαλλαγής:€320.000
 • Όριο απλούστευσης: €2,700.000

Αποστολές:

 • Όριο απαλλαγής: €75.000
 • Απλοποίηση: €5.800.000

6. Αλυσιδωτές συναλλαγές εντός ΕΕ για σκοπούς ΦΠΑ

Αλυσιδωτές συναλλαγές για σκοπούς ΦΠΑ θεωρούνται όταν:

 • Τα εμπορεύματα παραδίδονται διαδοχικά με τουλάχιστον 3 πρόσωπα
 • Τα εμπορεύματα αποστέλλονται ή μεταφέρονται από ένα κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος.
 • Τα εμπορεύματα αποστέλλονται απευθείας από τον πρώτο στον τελευταίο.
 • Η μεταφορά διευθετείται από τον ενδιάμεσο φορέα ή από τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του.
 1. Ο γενικός κανόνας σχετικά με τις αλυσιδωτές συναλλαγές εντός ΕΕ εφαρμόζεται στην περίπτωση παράδοσης προς τον ενδιάμεσο φορέα και η μεταφορά διευθετείται από τον ενδιάμεσο φορέα. Σε τέτοια περίπτωση η μεταφορά των αγαθών καταλογίζεται στην παράδοση προς τον ενδιάμεσο φορέα. Αν ο ενδιάμεσος φορέας διαθέτει αριθμό ΦΠΑ άλλου Κράτους Μέλους, και η μεταφορά καταλογίζεται στην παράδοση προς τον ενδιάμεσο φορέα, τότε ο προμηθευτής πραγματοποιεί ενδοκοινοτική παράδοση και ο ενδιάμεσος φορέας ενδοκοινοτική απόκτηση και στην συνέχεια ο ενδιάμεσος φορέας πραγματοποιεί εγχώρια παράδοση.
 2. Παρέκκλιση του πιο πάνω κανόνα σχετικά με τις αλυσιδωτές συναλλαγές εφαρμόζεται στην πρίπτωση που ο ενδιάμεσος φορέας δώσει στον αρχικό προμηθευτή αριθμό ΦΠΑ του Κράτους Μέλους από όπου αρχίζει η μετακίνηση των αγαθών. Σε τέτοια περίπτωση, η μεταφορά καταλογίζεται στην παράδοση από τον ενδιάμεσο φορέα προς τον τελικό πελάτη. Η συναλλαγή από τον προμηθευτή στον ενδιάμεσο φορέα είναι εγχώρια και ο ενδιάμεσος φορέας δίδει τον αριθμό ΦΠΑ του Κράτους Μέλους αναχώρησης των αγαθών. Ο προμηθευτής πραγματοποιεί εγχώρια παράδοση και στην συνέχεια ο ενδιάμεσος φορέας ενδοκοινοτική παράδοση. Την ενδοκοινοτική απόκτηση την πραγματοποιεί ο τελικός πελάτης.

7. Απλοποιημένη διαδικασία ΦΠΑ στην περίπτωση τριγωνικών συναλλαγών

Στην περίπτωση τριγωνικών συναλλαγών εμπλέκονται 3 διαφορετικά κράτη μέλη και η παράδοση πραγματοποιείται από τον προμηθευτή στον ενδιάμεσο φορέα όπου ο προμηθευτής πραγματοποιεί ενδοκοινοτική παράδοση από το κράτος μέλος του και ο ενδιάμεσος φορέας πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση στο κράτος μέλος του Πελάτη όπου καταλήγουν τα αγαθά.

Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών πραγματοποιείται από ενδιάμεσο φορέα που δεν είναι εγκατεστημένος στο Κράτος Μέλος που είναι εγκατεστημένος ο τελικός πελάτης και που μεταφέρθηκαν τα αγαθά, αλλά εγγεγραμμένος για σκοπούς ΦΠΑ στο Κράτος Μέλος του.

Η απόκτηση των αγαθών από τον ενδιάμεσο φορέα πραγματοποιείται για σκοπούς της επόμενης παράδοσης των αγαθών από τον ενδιάμεσο φορέα στον τελικό πελάτη εγκατεστημένο στο Κράτος Μέλος του.

Τα αγαθά μεταφέρονται απευθείας από το Κράτος Μέλος του προμηθευτή το οποίο είναι διαφορετικό από το Κράτος Μέλος όπου είναι ο ενδιάμεσος φορέας ο οποίος πρόκειται να πραγματοποιήσει την επόμενη παράδοση στον τελικό πελάτη

Το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να γίνει η επόμενη παράδοση είναι ο τελικός πελάτης ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο Κράτος Μέλος του.

Ο τελικός πελάτης είναι ο υπεύθυνος για την καταβολή του ΦΠΑ που οφείλεται για την παράδοση που πραγματοποίησε ο ενδιάμεσος φορέας.

8. Τριγωνικό εμπόριο και τριγωνική εμπορική απλούστευση χειρισμός ΦΠΑ

 • Τόσο η ενδοκοινοτική παράδοση από τον προμηθευτή όσο και η απόκτηση από τον ενδιάμεσο φορέα εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις προς τα κράτη μέλη τους αντίστοιχα. Δεν επιβάλλεται αντίστροφη χρέωση ΦΠΑ από τον ενδιάμεσο φορέα στο κράτος μέλος του.
 • Ο ενδιάμεσος φορέας λαμβάνει τον αριθμό ΦΠΑ του κράτους μέλους του τελικού πελάτη
 • Ο ενδιάμεσος φορέας αναφέρει στο κράτος μέλος του τη συναλλαγή στο VIES ως τριγωνική συναλλαγή και δηλώνει «τριγωνικό» ή «αντίστροφη χρέωση» στο τιμολόγιο.
 • Ο πελάτης στο κράτος μέλος του εφαρμόζει την αντίστροφη χρέωση ΦΠΑ
 • Τόσο ο προμηθευτής όσο και ο ενδιάμεσος φορέας έχουν υποχρεώσεις intrastat έναντι των κρατών μελών τους αντίστοιχα

9. Τοποθετήση αγαθών σε αποθήκη ΦΠΑ.

Υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που δεν είναι εγκατεστημένα στην Κύπρο μπορούν να τοποθετήσουν αγαθά σε αποθήκη ΦΠΑ. Υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο μπορεί να εγγραφεί ή να διορίσει έναν εκπρόσωπο ΦΠΑ για το σκοπό αυτό. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα αγαθά δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ και συνεπώς δεν απαιτείται εγγραφή ΦΠΑ.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.