Κύπρος: Πρόσωπα που επιθυμούν να μεταφέρουν την φορολογική κατοικία τους στην Κύπρο

Φυσικό πρόσωπο μπορεί να γίνει φορολογικός κάτοικος Κύπρου και να μεταφέρει την φορολογική κατοικία του στην Κύπρο ώστε να απολαμβάνει τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος:

1) Εφόσον παραμένει στη Κύπρο για περισσότερο από 183 ημέρες σε ένα φορολογικό έτος

2) Εφόσον θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος Κύπρου “60 ημερών”. Για να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος Κύπρου “60 ημερών” δεν θα πρέπει θεωρείται φορολογικός κάτοικος σε οποιοδήποτε άλλο κράτος και 

  1. Δεν θα πρέπει να διαμένει σε καμία άλλη χώρα για περίοδο που υπερβαίνει τις 183 ημέρες και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος από κανένα άλλο κράτος
  2. Θα πρέπει να παραμένει στη Κύπρο για 60 ημέρες, στο σχετικό φορολογικό έτος και
  3. Να ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση / δραστηριότητα στη Κύπρο και/ή εργοδοτείται στη Κύπρο και/ή κατέχει θέση (π.χ. διευθυντής) σε πρόσωπο που έχει την φορολογική κατοικία του στην Κύπρο καθ’ οιονδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια του σχετικού φορολογικού έτους
  4. Το φυσικό πρόσωπο να διατηρεί κατά το φορολογικό έτος μόνιμη κατοικία στην Κύπρο, η οποία είναι είτε ιδιοκτησία είτε ενοικιασμένη.

Φυσικό πρόσωπο το οποίο πληροί σωρευτικά τις πιο πάνω προϋποθέσεις δε θεωρείται κάτοικος φορολογικός Κύπρου στο σχετικό φορολογικό έτος, εάν κατά το έτος αυτό τερματίζει την οποιαδήποτε δραστηριότητα / επιχείρηση και/ή το οποιοδήποτε αξίωμα (π.χ. διευθυντής)

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.