Φορολογία φυσικών προσώπων στην Κύπρο και φορολογικοί συντελεστές φυσικών προσώπων στην Κύπρο κάτω από πλαίσιο του κυπριακού φορολογικού συστήματος

Φυσικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου φορολογείται επί του δεδουλευμένου εισοδήματος που αποκτάται ή προέρχεται από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου. Φυσικό πρόσωπο που δεν είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου φορολογείται μόνο στο εισόδημα που προέρχεται από πηγές στην Κύπρο.

1.   Φορολογία φυσικού προσώπου στην Κύπρο και σχετικοί φορολογικοί συντελεστές στην Κύπρο στο πλαίσιο του κυπριακού φορολογικού συστήματος

Φορολογητέο εισόδημα από Φορολογητέο εισόδημα μέχρι Φορολογικός συντελεστής Υπολογισμός φόρου Συσσωρευμένος φόρος
%
0 19.500 0 0 0
19.501 28.000 20 1.700 1.700
28.001 36.300 25 2.075 3.775
36.301 60.000 30 7.110 10.885
60.001 Και άνω 35    

Η υποβολή φορολογικής δήλωσης φυσικού προσώπου στην Κύπρο ανεξάρτητα από το ποσό των εσόδων καθίσταται υποχρεωτική από το έτος 2020

2.  Φορολογικοί συντελεστές εταιρείας στην Κύπρο κάτω από πλαίσιο του κυπριακού φορολογικού συστήματος

  %
Εταιρικός φόρος κυπριακής εταιρείας (μέχρι το έτος 2012) 10
Εταιρικός φόρος κυπριακής εταιρείας (από το έτος 2013) 12,5

3.  Φορολογικός κάτοικος Κύπρου για άτομα:

Ατομο θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου όταν η παραμονή του στη Κύπρο είναι για περισσότερο από 183 ημέρες σε ένα φορολογικό έτος ή υπό προϋποθέσεις αν παραμένει στην Κύπρο για μια ή περισσότερες περιόδους που συμποσούνται σε τουλάχιστο 60 ημέρες. (Ο «κανόνας 60 ημερών» ισχύει για άτομα που κατά το σχετικό φορολογικό έτος 1. δεν διαμένουν σε καμία άλλη χώρα για περίοδο που υπερβαίνει τις 183 ημέρες και 2. δεν θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι από κανένα άλλο κράτος και 3. διαμένουν στην Κύπρο για τουλάχιστον 60 ημέρες, και 4. Το άτομο πρέπει να ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση στην Κύπρο ή/και να απασχολείται στην Κύπρο ή/και να κατέχει γραφείο (διευθυντής) εταιρείας στην Κύπρο οποιαδήποτε στιγμή του φορολογικού έτους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λήγει κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, 5. Το φυσικό πρόσωπο πρέπει να διατηρεί κατά το φορολογικό έτος μόνιμη κατοικία στην Κύπρο, η οποία είναι είτε ιδιοκτησία είτε ενοικιασμένη.)

Σε σχέση με τον Covid-19, οι Κυπριακές φορολογικές αρχές ακολουθούν τις οδηγίες του ΟΟΣΑ σε σχέση με τη φορολογική κατοικία των φυσικών προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι οι περιορισμοί που σχετίζονται με τον Covid-19 εξακολουθούν να ισχύουν παγκοσμίως.

4.  Φορολογικός κάτοικος Κύπρου για εταιρείες:

Εταιρεία φορολογικός κάτοικος Κύπρου είναι εταιρεία της οποίας ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκείται στη Κύπρο. Από το 2023, εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο θα θεωρείται εξ ορισμού φορολογικός κάτοικος Κύπρου υπό τον όρο ότι δεν είναι φορολογικός κάτοικος σε καμία άλλη δικαιοδοσία.

Εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου, φορολογείται στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός της Κύπρου.

Εταιρεία που δεν είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου φορολογείται μόνο πάνω στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές εντός της Κύπρου.

Οι ξένοι φόροι που καταβλήθηκαν μπορούν να πιστωθούν έναντι της κυπριακής φορολογικής υποχρέωσης.

Εταιρεία που δεν είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου, φορολογείται μόνο για εισόδημα που συγκεντρώνεται ή προέρχεται από πηγές εντός της Κύπρου.

Από την 1η Ιανουαρίου 2019 ισχύουν οι κανόνες της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας (ΕΑΕ), δηλαδή τα μη διανεμημένα κέρδη των ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από μια εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου, ενδέχεται να υπόκεινται σε φόρο στην Κύπρο (ενδέχεται να ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις – ανατρέξτε στην παράγραφο 16)

5.  Απαλλαγές, προσωπικές εκπτώσεις και αφαιρέσεις

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

Απαλλαγές – Εφαρμόζεται σε άτομα
 

Τόκοι


Απεριόριστο


Οποιοδήποτε κατ’ αποκοπή καθοριζόμενο ποσό το οποίο λαμβάνεται εφάπαξ σε μορφή φιλοδωρήματος κατά την αφυπηρέτηση, μετατροπή συντάξεως, φιλοδωρήματος λόγω θανάτου ή ως εφάπαξ αποζημίωση λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης
Απεριόριστο  

Ποσό που αντιπροσωπεύει αποπληρωμή από ασφάλεια ζωής ή εγκεκριμένο ταμείο προνοίας
Απεριόριστο

Η αμοιβή από τη παροχή μισθωτών υπηρεσιών εκτός της Κύπρου σε εργοδότη μη κάτοικο της Κύπρου ή σε μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό, εργοδότη κατοίκου της Κύπρου για περισσότερο από 90 ημέρες σε ένα φορολογικό έτος


Απεριόριστο  


Η αμοιβή από οποιαδήποτε εργοδότηση στην Κύπρο από άτομο που ήταν κάτοικος εκτός της Κύπρου πριν από την έναρξη της απασχόλησής του. Η απαλλαγή είναι διαθέσιμη για περίοδο 5 ετών (Από τις 26 Ιουλίου 2022 αυξάνεται στα 7 έτη) και ισχύει από το φορολογικό έτος που ακολουθεί το έτος έναρξης της απασχόλησης, με τελευταίο επιλέξιμο φορολογικό έτος το 2030.  Η απαλλαγή δεν μπορεί να διεκδικηθεί επιπλέον από την 50 % απαλλαγή για εισόδημα από εργασία όπως πιο κάτω.


Το μικρότερο του 20% του εισοδήματος ή €8.550


Από 1η Ιανουαρίου 2022 εισόδημα από εργασία άνω των 55.000 ευρώ για άτομα που δεν ήταν κάτοικοι Κύπρου για περίοδο 15 συνεχόμενων φορολογικών ετών αμέσως πριν από το έτος έναρξης της απασχόλησης στην Κύπρο. Για κάθε άτομο, η εξαίρεση θα ισχύει μία φορά για περίοδο 17 ετών. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα άτομα των οποίων η έναρξη απασχόλησης ήταν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2022, έχουν επίσης δικαίωμα διεκδίκησης αυτής της εξαίρεσης.

50%


Κέρδη από την παραγωγή ταινιών, σειρών και άλλων σχετικών οπτικοακουστικών προγραμμάτων

Το χαμηλότερο του 35% της επιλέξιμης δαπάνης και 50% του φορολογητέου εισοδήματος. Οποιοσδήποτε περιορισμός μπορεί να μεταφερθεί για 5 χρόνια

Εφαρμόζεται σε Κυπριακές εταιρείες

 

Τόκοι (δεν εφαρμόζεται σε εισόδημα από τόκους που προκύπτει από τη συνήθη διεξαγωγή μιας επιχείρησης το οποίο φορολογείται κανονικά ως εμπορικό κέρδος) (υπόκειται σε όρους που μπορεί να υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα)


Απεριόριστο


Εφαρμόζεται σε άτομα στην Κύπρο και κυπριακές εταιρείες

 

Μερίσματα (υπόκειται σε όρους που μπορεί να υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα)


Απεριόριστο


Κέρδη από διάθεση τίτλων


Απεριόριστο


Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές, με εξαίρεση αυτές που αφορούν εμπορία συναλλάγματος και σχετικών παραγώγων.


Απεριόριστο


Ενοίκια από διατηρητέα οικοδομή (με προϋποθέσεις)


Απεριόριστο


Κέρδος που προκύπτει από τη διάθεση άυλων περιουσιακών στοιχείων κάτω από το νέο καθεστώς φορολόγησης


Απεριόριστο


Κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό   Από την 1η Ιουλίου 2016, οι φορολογούμενοι στην Κύπρο μπορούν να επιλέξουν να φορολογήσουν τα κέρδη που αποκτώνται από μόνιμη εγκατάσταση εξωτερικού, με έκπτωση φόρου για τους αλλοδαπούς φόρους που προκύπτουν από αυτά τα κέρδη μόνιμης εγκατάστασης στο εξωτερικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις ισχύουν μεταβατικοί κανόνες σχετικά με τη χορήγηση εκπτώσεων σε ξένο φόρο όπου μια μόνιμη ξένη εγκατάσταση απαλλάχθηκε προηγουμένως και στη συνέχεια ο Κυπριακός φορολογούμενος επιλέγει να υπόκειται σε φόρο επί των κερδών της μόνιμης ξένης εγκατάστασης.


Απεριόριστο


ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ

 ΑΦΑΙΡΕΣΗ

Σαν γενικός κανόνας έξοδα που έγιναν εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά για την κτήση εισοδήματος και υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία αφαιρούνται για σκοπούς υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος

 

Εφαρμόζεται σε Κυπριακές εταιρείες


Όριο αφαιρέσεων


Τόκοι για την απόκτηση 100%, άμεσα ή έμμεσα, των μετοχών θυγατρικής εταιρείας εκπίπτονται για σκοπούς φόρου εισοδήματος στην Κύπρο, νοουμένου ότι η θυγατρική εταιρεία δεν κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση. Στην περίπτωση όπου κατέχει, η παραχώρηση της έκπτωσης περιορίζεται στο ποσό που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση. Ισχύει για την απόκτηση θυγατρικών εταιρειών από την 1η Ιανουαρίου 2012


Απεριόριστο  


Κέρδη από εκμετάλλευση ή και διάθεση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση ζημιάς, αυτή μπορεί να μεταφερθεί μέχρι το 20%. Υπό προϋποθέσεις.
(Η πνευματική ιδιοκτησία πρέπει να είναι άυλα περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις. Τα ετήσια έσοδα που σχετίζονται δεν υπερβαίνουν τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ για τον φορολογούμενο και τα συνολικά ετήσια έσοδα του ομίλου δεν υπερβαίνουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ)


80%


Δαπάνες για επιστημονικές έρευνες


Απεριόριστο


Λογιζόμενη Έκπτωση Τόκου (ΛΕΤ) – Η Λογιζόμενη Έκπτωση Τόκου επιτρέπεται όταν νέα κεφάλαια εισαχθούν σε μια εταιρεία μετά την 1 Ιανουαρίου 2015 υπό τη μορφή μετοχικού κεφαλαίου στο άρτιο ή υπέρ το άρτιο. Η Λογιζόμενη Έκπτωση Τόκου υπολογίζεται πάνω στα νέα κεφάλαια χρησιμοποιώντας ως επιτόκιο το δεκαετές κυβερνητικό ομόλογο (του έτους που προηγείται του φορολογικού έτους) του κράτους στο οποίο επενδύονται τα νέα κεφάλαια αυξημένο κατά 5% (το κατώτατο  όριο επιτοκίου περιορίζεται στο κυβερνητικό ομόλογο της Κύπρου αυξημένο κατά 5%)


H Λογιζόμενη Έκπτωση Τόκου περιορίζεται στο 80% του φορολογητέου εισοδήματος, όπως υπολογίστηκε, πριν την αφαίρεση της Λογιζόμενης Έκπτωσης Τόκου.


Δαπάνες για κινηματογραφική υποδομή και απόκτηση τεχνολογικού εξοπλισμού (με προϋποθέσεις)


20%


Εφαρμόζεται σε άτομα
 
Έξοδα για ενοίκια εισπρακτέα

20% των ενοικίων


Από την 1η Ιανουαρίου 2017 τα ποσά που επενδύονται κάθε φορολογικό έτος σε εγκεκριμένες από την Κύπρο καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, άμεσα ή έμμεσα αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα. Η εξαίρεση ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026

Μέχρι το 50% του φορολογητέου εισοδήματος όπως υπολογίζεται πριν από την έκπτωση (το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει  τις €150.000 το χρόνο)

Επιλέξιμες δαπάνες υποδομής και τεχνολογικού εξοπλισμού στον οπτικοακουστικό κλάδο

20%

Δαπάνες εσόδων για επιστημονική έρευνα και Ε&Α, υπό προϋποθέσεις

Το συνολικό ποσό (και για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2022, 2023 και 2024, επιπλέον 20%)

Απόσβεση φόρου για κάθε δαπάνη κεφαλαιουχικής φύσης για επιστημονική έρευνα και Ε&Α, υπό προϋποθέσεις

Το συνολικό ποσό (και για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2022, 2023 και 2024, επιπλέον 20%) που κατανεμήθηκε κατά τη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου (μέγιστη περίοδος 20 έτη)

Εφαρμόζεται σε άτομα και εταιρείες
 

Δωρεές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα του υπουργείου οικονομικών με αποδείξεις


Απεριόριστο


Συνδρομές σε συντεχνίες η επαγγελματικούς συνδέσμους


Απεριόριστο


Έκτακτη Εισφορά – Καταργήθηκε από 1/1/2017


Δεν εφαρμόζεται


Έξοδα συντήρησης διατηρητέας οικοδομής στην Κύπρο


Μέχρι €700, €1100 ή €1200 για κάθε τετραγωνικό μέτρο (ανάλογα με το μέγεθος της οικοδομής).


Δαπάνες εσόδων για επιστημονική έρευνα και Ε&Α, υπό προϋποθέσεις

Το σύνολο του ποσού και, για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2022, 2023 και 2024, επιπλέον 20%

Εργοδοτικές εισφορές , στο Γενικό Σύστημα Υγείας και εγκεκριμένα ταμεία στους μισθούς των εργαζομένων

Απεριόριστο
Εργοδοτικές εισφορές σε ταμεία υγείας για εργαζόμενους
1% επί των αποδοχών των εργαζομένων

Ταμείο Προνοίας/Συνταξιοδότησης εργαζομένων

10% επί των αποδοχών των εργαζομένων

Έξοδα ψυχαγωγίας για επαγγελματικούς σκοπούς


Χαμηλότερο €17.086 ή 1% των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης

Ποσό που επενδύεται κάθε φορολογικό έτος από τις 14 Φεβρουαρίου 2022 σε εγκεκριμένες καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είτε άμεσα είτε έμμεσα, υπό προϋποθέσεις (ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026)

Έως 50% του φορολογητέου εισοδήματος όπως υπολογίστηκε πριν από αυτή την έκπτωση (με ανώτατο όριο 150.000 € ετησίως) ή 30% του ποσού που επενδύεται εάν οι επενδύσεις χρηματοδοτούνται από ίδια κεφάλαια (με ανώτατο όριο 150.000 € ανά φορολογικό έτος)

Επιλέξιμες δαπάνες υποδομής και τεχνολογικού εξοπλισμού στον οπτικοακουστικό κλάδο

20% για μικρές / 10% για μεσαίες επιχειρήσεις

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ


Ασφάλιστρα ζωής για τη ζωή του ιδίου προσώπου  


Τα ασφάλιστρα περιορίζονται στο 7% του ασφαλιζόμενου ποσού. Τα ασφάλιστρα και οι εισφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1/5 του φορολογητέου εισοδήματος πριν την αφαίρεση των προσωπικών εκπτώσεων


Ασφάλιστρα ζωής για την ζωή του / της συζύγου του που ήταν σε ισχύ μέχρι την 31.12.2002 και αναφορικά με τα οποία παραχωρείτο έκπτωση θα συνεχίζουν να αφαιρούνται από το εισόδημα

 

Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενικό Σύστημα Υγείας, ταμεία προνοίας, υγείας ή άλλα εγκεκριμένα ταμεία

 

Σε περίπτωση εξαργύρωσης ασφαλιστικού συμβολαίου μέσα στα πρώτα 6 χρόνια από την ημερομηνία του, τότε οι εκπτώσεις που παραχωρήθηκαν θα φορολογούνται με τους πιο κάτω συντελεστές.

 

Εξαργύρωση στα πρώτα 3 έτη


30%


Εξαργύρωση μεταξύ 4ου και 6ου έτους


20%

6.  Σημαντικές μη εκπιπτώμενες δαπάνες για άτομα στην Κύπρο και κυπριακές εταιρείες

 • Έξοδα που δεν έγιναν εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά για την κτήση του εισοδήματος
 • Έξοδα που δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία
 • Έξοδα επιχειρηματικής ψυχαγωγίας πέραν του 1% των ακαθάριστων εσόδων ή των €17.086 (οποιοδήποτε είναι μικρότερο)
 • Έξοδα ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος
 • Τόκοι, που αναλογούν ή λογίζονται ότι αναλογούν στο κόστος αγοράς ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιείται στην επιχείρηση ή όχι, ή οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου που δεν χρησιμοποιείται στην επιχείρηση. Η διάταξη αυτή παύει να εφαρμόζεται μετά την πάροδο επτά ετών από την ημερομηνία απόκτησης του σχετικού περιουσιακού στοιχείου.
 • Έξοδα από τόκους που πραγματοποιούνται για την άμεση ή έμμεση απόκτηση θυγατρικής εταιρείας λιγότερο του 100%.
 • Έξοδα από τόκους που πραγματοποιούνται για την άμεση ή έμμεση απόκτηση 100% θυγατρικής εταιρείας και κατέχει (άμεσα ή έμμεσα) περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση.
 • Έξοδα τόκων που πραγματοποιήθηκαν για την άμεση ή έμμεση απόκτηση του 100% εάν ισχύει κανόνας περιορισμού των τόκων σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2019
 • Μισθοί αναφορικά με υπηρεσίες που παρέχονται εντός του φορολογικού έτους, επί των οποίων οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε άλλα εγκεκριμένα ταμεία δεν καταβάλλονται στο έτος στο οποίο οφείλονται. Σε περίπτωση που οι εισφορές (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων και τόκων) καταβάλλονται πλήρως εντός δύο ετών από την τελευταία ημέρα που οφείλονται, τότε οι εισφορές και οι μισθοί θα εκπίπτουν το φορολογικό έτος στο οποίο καταβάλλονται.
 • Σε περίπτωση παραχώρησης δανείου ή χρηματικής διευκόλυνσης από εταιρεία στην Κύπρο, σε άτομα διευθυντές ή άτομα μετόχους της, στους συζύγους αυτών ή σε συγγενείς τους μέχρι και δευτέρου βαθμού συγγένειας, θα λογίζεται ότι το άτομο αυτό έχει μηνιαίο όφελος ίσο με 9% επί του υπολοίπου της οποιασδήποτε διευκόλυνσης. Το όφελος αυτό περιλαμβάνεται στο φορολογητέο εισόδημα του ατόμου στην Κύπρο

7.  Υποχρέωση εγγραφής στο Φορολογικό Μητρώο του τμήματος φορολογίας της Κύπρου

Κυπριακές εταιρείες οι οποίες συστάθηκαν ή εγγράφηκαν ή γίνονται κάτοικοι για φορολογικούς σκοπούς στην Κύπρο έχουν υποχρέωση εντός 60 ημερών από το γεγονός αυτό όπως εγγραφούν στο Κυπριακό φορολογικό μητρώο και όπως εξασφαλίσουν κυπριακό αριθμό φορολογικής ταυτότητας.

Επίσης οποιεσδήποτε αλλαγές στοιχείων πρέπει να κοινοποιούνται εντός 60 ημερών προς το τμήμα φορολογίας της Κύπρου.

8.  Αίτηση Πληροφοριών φορολογουμένων από δημόσιους υπαλλήλους

Οι Κυπριακές φορολογικές αρχές έχουν την δυνατότητα αίτησης πληροφοριών για σκοπούς επιβολής φορολογίας από όλους τους λειτουργούς στην υπηρεσία αρχής τοπικής διοίκησης και οργανισμού δημοσίου δικαίου εξαιρούμενων των λειτουργών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών.

9.  Τήρηση λογιστικών βιβλίων και αρχείων στην Κύπρο

Κάθε κυπριακή επιχείρηση, φυσικό πρόσωπο, κυπριακή εταιρεία ή συνεταιρισμός που απο­κτά εισόδημα από κέρδη ή οφέλη από επιχείρηση, ή μερίσματα, τόκους ή προεξοφλήματα, ή μισθώματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή ευ­ρεσιτεχνίας, αμοιβές ή κέρδη που προκύπτουν από ιδι­οκτησία, ή αντιπαροχή για φήμη και πελατεία, oφείλει όπως για κάθε φορολογικό έτος:

 • Εκδίδει τιμολόγια και αποδείξεις σχετικά με τις συναλλα­γές και εισπράξεις του, όπως καθορίζεται σε σχετικούς Κανονισμούς. Η έκδοση των τιμολογίων της επιχείρησης πρέπει να γίνεται εντός τριάντα ημερών από την ημερο­μηνία από την οποία πραγματοποιείται η συναλλαγή. Σε περίπτωση μη έκδοσης των τιμολογίων εντός της καθορι­σμένης προθεσμίας, θα επιβάλλεται πρόστιμο €100 ανά μήνα για μη εκτέλεση καθήκοντος.
 • Τηρεί λογιστικά βιβλία και αρχεία, και ετοιμάζει οικονο­μικές καταστάσεις οι οποίες ελέγχονται σύμφωνα με απο­δεκτές ελεγκτικές αρχές από αδειούχο πρόσωπο. Ωστόσο, ο Έφορος Φορολογίας δύναται, εάν το κρίνει σκόπιμο, να εξαιρεί πρόσωπο από την υποχρέωση αυτή και να ζητά την υποβολή άλλων στοιχείων για σκοπούς ελέγχου.
 • Ενημερώνει τα λογιστικά βιβλία το αργότερο μέχρι το τέ­λος του τέταρτου μήνα που ακολουθεί το μήνα εντός του οποίου γίνονται οι συναλλαγές της επιχείρησης του. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης των λογιστικών βιβλίων και αρχείων εντός της καθορισμένης προθεσμίας θα επιβάλ­λεται πρόστιμο €100 ανά τρίμηνο για αμέλεια εκτέλεσης καθήκοντος.

Φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί επιχείρηση εξαιρείται από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων και αρχείων και ετοιμασία ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων αν το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά του δεν υπερβαίνει το ποσό των €70.000 (συμπεριλαμβανομένου του εισοδήματος από επιχείρηση).

Τα λογιστικά βιβλία και αρχεία πρέπει να διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον έξι ετών.

10. Επιβολή χρηματικών επιβαρύνσεων

Σε περίπτωση μη έγκαιρής υποβολής δηλώσεων ή στοιχείων που ζητούνται από το τμήμα φορολογίας της Κύπρου θα επιβάλλονται χρηματικές επιβαρύνσεις της τάξης των €100 ή €200 αναλόγως των περιστάσεων.

11. Φορολογία κερδών Ο.Π.Α.Π. και κρατικού λαχείου

Φορολογία με συντελεστή επιβάλλεται 20% πάνω στα κέρδη από στοιχήματα στον ΟΠΑΠ καθώς και στα κέρδη από όλα τα κρατικά λαχεία που ξεπερνούν τις €5.000.

12. Φορολογία σύνταξης

α) Συντάξεις εξωτερικού. Το εισόδημα από συντάξεις εξωτερικού φορολογείται με κατ’ αποκοπή συντελεστή 5% για ποσά άνω των €3.420. Ο φορολογούμενος μπορεί σε ετήσια βάση να επιλέξει να φορολογηθεί με τους συνήθεις φορολογικούς συντελεστές που αναφέρονται παραπάνω.

β) Συντάξεις χηρείας. Ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει, κάθε έτος, είτε να φορολογείται με τους κανονικούς συντελεστές και κλίμακες είτε η σύνταξη χηρείας να φορολογείται ξεχωριστά από το υπόλοιπο εισόδημα με σταθερό συντελεστή 20% για ποσό πέραν των €19.500.

13. Έκδοση φορολογικών γνωματεύσεων στην Κύπρο

Κόστος €1000 – γνωμάτευση χωρίς επίσπευση

Κόστος €2000 – γνωμάτευση με επίσπευση

14. Πίστωση για φόρο που πληρώθηκε στο εξωτερικό

Φόρος εξωτερικού που καταβλήθηκε πάνω σε εισόδημα το οποίο υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στη Κύπρο μπορεί να παραχωρείται ως πίστωση έναντι του πληρωτέου φόρου στη Κύπρο, ανεξάρτητα από την ύπαρξη σύμβασης για αποφυγή διπλής φορολογίας

15. Πρόνοιες κατά της φοραποφυγής

Οι πιο κάτω αντικαταχρηστικές πρόνοιες είναι εισηγμένες στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο, ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη εφαρμογή κανόνων κατά της φοραποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Κανόνας περιορισμού τόκων

Το Υπερβαίνον Κόστος Δανεισμού (ΥΚΔ) το οποίο ξεπερνά το 30% του φορολογητέου εισοδήματος προ τόκων, φόρων, αφαιρέσεων και προσθέσεων αναφορικά με στοιχεία πάγιου ενεργητικού και άυλων περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση (ΕΠΤΦΑΠ), δεν εκπίπτει για σκοπούς υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος κυπριακής εταιρείας. Κατά παρέκκλιση από τον πιο πάνω κανόνα, το Υπερβαίνον Κόστος Δανεισμού (ΥΚΔ) εκπίπτει μέχρι το ποσό των €3.000.000 ανά φορολογικό έτος, ανά κυπριακή εταιρεία ή κυπριακό όμιλο ανάλογα με την περίπτωση.

Οι κανόνες δεν ισχύουν για δάνεια που έχουν συναφθεί πριν από τις 17 Ιουνίου 2016

Μπορεί να ισχύουν και άλλες εξαιρέσεις.

Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (ΕΑΕ) στην Κύπρο και εισόδημα από ξένες πηγές

Οι διατάξεις της Οδηγίας κατά της φοροαποφυγής (ATAD) έχουν μεταφερθεί στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου σχετικά με τους κανόνες για ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες στη Κύπρο. Από την 1η Ιανουαρίου 2019, οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση της οποίας τα κέρδη δεν υπόκεινται σε φόρο ή απαλλάσσονται από φόρο στην Κύπρο, αντιμετωπίζεται ως ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία στην Κύπρο όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Στην περίπτωση οντότητας, ο φορολογούμενος από μόνος του ή μαζί με τις συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατέχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή άνω του 50% των δικαιωμάτων ψήφου ή κατέχει άμεσα ή έμμεσα περισσότερο από το 50% του κεφαλαίου ή δικαιούται να λάβει περισσότερο από το 50% των κερδών αυτής της οντότητας· και
β) Ο πραγματικός εταιρικός φόρος που καταβάλλεται επί των κερδών της από την οικονομική οντότητα ή τη μόνιμη εγκατάσταση είναι χαμηλότερος από το 50% του εταιρικού φόρου που θα είχε επιβληθεί στην οντότητα ή τη μόνιμη εγκατάσταση βάσει του ισχύοντος συστήματος φορολογίας για εταιρείες στην Κύπρο.
Όταν οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση αντιμετωπίζεται ως ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία (ΕΑΕ), η Κύπρος θα περιλαμβάνει στη φορολογική βάση το μη διανεμόμενο εισόδημα της οντότητας ή το εισόδημα της μόνιμης εγκατάστασης που προέρχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Τόκοι ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που δημιουργείται από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
 • ii) Δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που δημιουργείται από πνευματική ιδιοκτησία.
 • iii) Μερίσματα και έσοδα από διάθεση μετοχών.
 • iv) Έσοδα από χρηματοδοτική μίσθωση.
 • v) Έσοδα από ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.
 • vi) Έσοδα από εταιρείες τιμολόγησης που κερδίζουν έσοδα από πωλήσεις και υπηρεσίες από αγαθά και υπηρεσίες που αγοράζονται και πωλούνται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, προσθέτοντας καθόλου ή μικρή οικονομική αξία.

Οι κανόνες για ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ) υπόκεινται στις ακόλουθες εξαιρέσεις.

 1. Το φορολογητέο εισόδημα που προστίθεται στην Κυπριακή εταιρεία είναι το αδιανέμητο εισόδημα της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας που προκύπτει από μη γνήσιες ρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί με βασικό σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος. Μια ρύθμιση ή μια σειρά ρυθμίσεων θεωρείται μη γνήσια στο βαθμό που η ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία δεν θα κατείχε τα περιουσιακά στοιχεία ή δεν θα αναλάμβανε τους κινδύνους που δημιουργούν το σύνολο ή μέρος των εσόδων εάν δεν ελέγχονταν από την εταιρεία κάτοικο Κύπρου.
 2. Τα λογιστικά κέρδη της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας:
 • δεν υπερβαίνουν τις 750.000 € και τα έσοδα από μη εμπορική δραστηριότητα δεν υπερβαίνουν τις 75.000 €. ή
 • τα λογιστικά κέρδη δεν υπερβαίνουν το 10% των λειτουργικών εξόδων της για τη σχετική φορολογική περίοδο. Τα λειτουργικά έξοδα δεν περιλαμβάνουν το κόστος εκτός της χώρας της οποίας η εταιρεία μη κάτοικος είναι φορολογικός κάτοικος και πληρωμές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Οποιοσδήποτε φόρος εξωτερικού που καταβλήθηκε επί του εισοδήματος της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας στην Κύπρο παραχωρείται ως πίστωση από το φόρο που είναι καταβλητέος στη Κύπρο.

Γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων στην Κύπρο

O γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων προβλέπει ότι για σκοπούς υπολογισμού του οφειλόμενου εταιρικού φόρου στην Κύπρο, δεν λαμβάνονται υπόψη ρυθμίσεις οι οποίες δεν είναι γνήσιες. Μη γνήσιες ρυθμίσεις είναι ρυθμίσεις οι οποίες δεν τίθενται σε εφαρμογή για βάσιμους εμπορικούς λόγους.

Φορολόγηση περιουσιακών στοιχείων κατά την έξοδο

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν φορολογούμενος μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία (π.χ. από την έδρα του στη μόνιμη εγκατάστασή του ή αντίστροφα) ή τη φορολογική του κατοικία εκτός της Κύπρου, υπόκειται σε φόρο επί ποσού που ισούται με την αγοραία αξία των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων, κατά τη στιγμή της εξόδου αυτών, μείον την αξία τους για φορολογικούς σκοπούς.

Ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να αναβάλει την καταβολή του φόρου κατά την έξοδο, μέσω της καταβολής του σε δόσεις για διάστημα πέντε ετών.

Ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων

Οι κανόνες για ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων δύναται να εφαρμοστούν για να μην επιτραπεί έκπτωση ή για να φορολογηθεί εισόδημα στη Κύπρο, στο βαθμό που οι ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων οδηγούν σε διπλή έκπτωση ή έκπτωση χωρίς καταχώρηση.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.