Φορολογία κερδών σε Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία / Φορολογία κερδών  πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κύπρο

1.  Κυπριακό καθεστώς φορολόγησης άυλων περιουσιακών στοιχείων / πνευματικής ιδιοκτησίας που εφαρμόζεται μέχρι 30 Ιουνίου 2021

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του παλαιού καθεστώτος πνευματικής ιδιοκτησίας τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία εμπίπτουν στις πρόνοιές του περιλαμβάνουν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως αυτά ορίζονται στον περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμο, στον περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμο και στον περί Εμπορικών Σημάτων Νόμο.

Για σκοπούς υπολογισμού του φορολογητέου κέρδους, από το κέρδος που πηγάζει από την εκμετάλλευση των άυλων περιουσιακών στοιχείων στην Κύπρο καθώς και από το κέρδος πώλησης τους, λογίζεται ως εκπιπτόμενη δαπάνη το 80% του καθαρού κέρδους.

Οποιοδήποτε κέρδος κεφαλαιουχικής φύσεως από την πώληση τέτοιου άυλου περιουσιακού στοιχείου από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν επωφελήθηκε των διατάξεων του παλαιού καθεστώτος απαλλάσσεται από το φόρο.

Το καθαρό κέρδος υπολογίζεται μετά την αφαίρεση από το εισόδημα που προέρχεται από την εκμετάλλευση ή/και την πώληση των άυλων περιουσιακών στοιχείων, των άμεσων εξόδων για την κτήση του εισοδήματος αυτού, καθώς και την έκπτωση για ετήσια φθορά, που ισούται με το 20% της κεφαλαιουχικής δαπάνης για ανάπτυξη ή απόκτηση του άυλου περιουσιακού στοιχείου.

Στις περιπτώσεις όπου δημιουργείται φορολογητέα ζημιά, μόνο το 20% της ζημιάς δύναται να συμψηφιστεί με άλλα κέρδη ή να μεταφερθεί στα επόμενα έτη.

Πρόσωπο δύναται για κάθε φορολογικό έτος να αποποιείται ολόκληρη ή μέρους της έκπτωσης που χορηγείται.

2. Κυπριακό καθεστώς φορολόγησης άυλων περιουσιακών στοιχείων / πνευματικής ιδιοκτησίας που εφαρμόζεται από 1 Ιουλίου 2016

Oι πρόνοιες του νέου καθεστώτος πνευματικής ιδιοκτησίας ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2016. Άυλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο αποκτήθηκε, αναπτύχθηκε ή αξιοποιήθηκε από πρόσωπο στα πλαίσια άσκησης επιχείρησης και το οποίο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, εξαιρουμένης πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζεται με μάρκετινγκ, και το οποίο είναι αποτέλεσμα δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, και συμπεριλαμβάνει άυλο περιουσιακό στοιχείο για το οποίο υπάρχει μόνο οικονομική ιδιοκτησία, εμπίπτει στις πρόνοιες του νέου καθεστώτος.

Για σκοπούς υπολογισμού του φορολογητέου κέρδους, από το κέρδος που πηγάζει από την εκμετάλλευση των άυλων περιουσιακών στοιχείων, λογίζεται ως εκπιπτόμενη δαπάνη το 80% του κέρδους, το οποίο υπολογίζεται με βάση συγκεκριμένο τύπο που σχετίζεται με τη δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης του φορολογούμενου.

Τα κεφαλαιουχικά κέρδη που προκύπτουν από τη διάθεση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου δεν περιλαμβάνονται στα κέρδη και απαλλάσσονται πλήρως από το φόρο εισοδήματος.

Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό των επιλέξιμων κερδών προκύψει ζημιά, το ποσό της εν λόγω ζημιάς που μπορεί να συμψηφιστεί με άλλα κέρδη ή/και να μεταφερθεί στα επόμενα έτη, περιορίζεται στο 20% της ζημιάς.

Πρόσωπο δύναται για κάθε φορολογικό έτος να αποποιείται ολόκληρη ή μέρους της έκπτωσης που χορηγείται.

Το κόστος κάθε άυλου περιουσιακού στοιχείου εκπίπτει ως ετήσια φθορά

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.