Φορολογία κερδών σε Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία / Φορολογία κερδών  πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κύπρο

1. Κυπριακό καθεστώς φορολόγησης άυλων περιουσιακών στοιχείων / πνευματικής ιδιοκτησίας που εφαρμόζεται από 1 Ιουλίου 2016

Oι πρόνοιες του νέου καθεστώτος πνευματικής ιδιοκτησίας ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2016. Άυλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο αποκτήθηκε, αναπτύχθηκε ή αξιοποιήθηκε από πρόσωπο στα πλαίσια άσκησης επιχείρησης και το οποίο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, εξαιρουμένης πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζεται με μάρκετινγκ, και το οποίο είναι αποτέλεσμα δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, και συμπεριλαμβάνει άυλο περιουσιακό στοιχείο για το οποίο υπάρχει μόνο οικονομική ιδιοκτησία, εμπίπτει στις πρόνοιες του καθεστώτος.

Επιλέξιμα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν- 

 1. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, όπως ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμου
 2. Λογισμικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και
 3. Λοιπά άυλα περιουσιακά τα οποία αναφέρονται πιο κάτω και τα οποία προστατεύονται νομικά.
  1. πρότυπα χρήσεων (utility models), περιουσιακά στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία παρέχουν προστασία σε φυτά και γενετικό υλικό, χαρακτηρισμούς φαρμάκων ως ορφανά (orphan drug designations) και επεκτάσεις προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
  2. που είναι μη προφανή, χρήσιμα και καινοφανή, όπου το πρόσωπο που τα αξιοποιεί στα πλαίσια άσκησης επιχείρησης δεν αποκομίζει μεικτό εισόδημα πέραν των επτά εκατομμυρίων πεντακόσιων χιλιάδων ευρώ (€7.500.000) ανά έτος από όλα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και στην περίπτωση συγκροτήματος τέτοιων προσώπων, το συγκρότημα δεν αποκομίζει πέραν των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€50.000.000) σε κύκλο εργασιών σε παγκόσμιο επίπεδο, χρησιμοποιώντας ένα μέσο όρο πέντε (5) ετών και για τους δύο υπολογισμούς των προαναφερθέντων ποσών, αλλά δεν είναι οι εμπορικές επωνυμίες, περιλαμβανομένων μαρκών (brands), τα εμπορικά σήματα, τα δικαιώματα επί της εικόνας και/ή της δημόσιας παρουσίας / διασημότητας προσώπου (image rights) και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που χρησιμοποιούνται για την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών. Τα επιλέξιμα άυλα περιουσιακά στοιχεία της παρούσας παραγράφου πρέπει να πιστοποιούνται ως τέτοια από αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού.

Για σκοπούς υπολογισμού του φορολογητέου κέρδους, από το κέρδος που πηγάζει από την εκμετάλλευση των άυλων περιουσιακών στοιχείων, λογίζεται ως εκπιπτόμενη δαπάνη το 80% του επιλέξιμου κέρδους, το οποίο υπολογίζεται με βάση συγκεκριμένο τύπο που σχετίζεται με τη δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης του φορολογούμενου.

Για τον υπολογισμό του επιλέξιμου κέρδους θα πρέπει να αποδεικνύεται σύνδεση μεταξύ του εισοδήματος πνευματικής ιδιοκτησίας με το κόστος που σχετίζεται με την πνευματική ιδιοκτησία (προσέγγιση Nexus). Η προσέγγιση Nexus ακολουθεί μια σταδιακή προσέγγιση. Ο υπολογισμός για τον υπολογισμό των επιλέξιμων κερδών απαιτεί οι επιλέξιμες δαπάνες να περιλαμβάνουν όλες τις επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τον φορολογούμενο κατά τη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου και ότι το σύνολο των δαπανών  περιλαμβάνει όλα τα συνολικά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ζωής του στοιχείου. Ο σχετικός τύπος μπορεί να οριστεί ως:

“Επιλέξιμα κέρδη” (qualifying profits) σημαίνει το ποσό που προκύπτει εφαρμόζοντας
τον ακόλουθο τύπο:

Επιλέξιμες δαπάνες + Πρόσθετη δαπάνη x Συνολικό εισόδημα

Συνολικό εισόδημα

Οπου:

 1. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν μισθούς, άμεσες δαπάνες και σχετικές δαπάνες που ανατίθενται σε τρίτους σε μη συνδεδεμένα μέρη που σχετίζονται άμεσα με το Ειδικό Περιουσιακό στοιχείο (Διανοητική ιδιοκτησία)
 2. Η πρόσθετη δαπάνη είναι η χαμηλότερη από:
  1. 30% της επιλέξιμης Δαπάνης και
  2. Το συνολικό κόστος κτήσης του επιλέξιμου άϋλου περιουσιακού στοιχείου και τυχόν έξοδα έρευνας και ανάπτυξης τα οποία ανατίθενται σε συνδεδεμένα μέρη.
 3. Το συνολικό εισόδημα υπολογίζεται ως το ακαθάριστο εισόδημα μείον τυχόν άμεσες δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιακών εκπτώσεων) του σχετικού περιουσιακού στοιχείου.

Ως Συνολική Δαπάνη νοείται το σύνολο των κεφαλαιουχικών δαπανών που πληρούν τις προϋποθέσεις ή όχι, που σχετίζονται με τη δημιουργία του επιλέξιμου άϋλου περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή το κόστος απόκτησης του επιλέξιμου άϋλου περιουσιακού στοιχείου συν το κόστος της εξωτερικής ανάθεσης σε συνδεδεμένα μέρη κ.λπ.

Το ολικό εισόδημα περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στα ακόλουθα–

 1. Δικαιώματα εκμετάλλευσης ή άλλα ποσά σε σχέση με τη χρήση του επιλέξιμου άυλου περιουσιακού στοιχείου
 2. Οποιοδήποτε ποσό για τη χορήγηση άδειας για την εκμετάλλευση του επιλέξιμου άυλου περιουσιακού στοιχείου
 3. Οποιοδήποτε ποσό που προέρχεται από ασφάλεια ή αποζημίωση σε σχέση με το επιλέξιμο άυλο περιουσιακό στοιχείο
 4. Έσοδα από την πώληση του επιλέξιμου άυλου περιουσιακού στοιχείου, εξαιρουμένων κερδών κεφαλαιουχικής φύσεως
 5. Ενσωματωμένο εισόδημα (embedded income) του επιλέξιμου άυλου περιουσιακού στοιχείου που απορρέει από την πώληση προϊόντων, υπηρεσιών ή από τη χρήση διαδικασιών που σχετίζονται άμεσα με το εν λόγω στοιχείο. (Στις περιπτώσεις ενδοομιλικών συναλλαγών θα πρέπει να υποστηρίζεται με μελέτη τιμολόγησης ενδοομιλικών συναλλαγών η οποία να υποστηρίζει το επίπεδο του ενσωματωμένου εισοδήματος).

Τα κεφαλαιουχικά κέρδη που προκύπτουν από τη διάθεση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου δεν περιλαμβάνονται στα κέρδη και απαλλάσσονται πλήρως από το φόρο εισοδήματος.

Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό των επιλέξιμων κερδών προκύψει ζημιά, το ποσό της εν λόγω ζημιάς που μπορεί να συμψηφιστεί με άλλα κέρδη ή/και να μεταφερθεί στα επόμενα έτη, περιορίζεται στο 20% της ζημιάς.

Πρόσωπο δύναται για κάθε φορολογικό έτος να αποποιείται ολόκληρη ή μέρους της έκπτωσης που χορηγείται.

Το κόστος κάθε άυλου περιουσιακού στοιχείου εκπίπτει ως ετήσια φθορά

Τα πιο πάνω είναι εφαρμόσιμα σε κάτοικους της Δημοκρατίας ή σε όσους έχουν μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία και που δεν είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία ή σε μόνιμη εγκατάσταση που βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας που υπόκειται σε φόρο στη Δημοκρατία

2.  Κυπριακό καθεστώς φορολόγησης άυλων περιουσιακών στοιχείων / πνευματικής ιδιοκτησίας που εφαρμόζεται μέχρι 30 Ιουνίου 2021

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του παλαιού καθεστώτος πνευματικής ιδιοκτησίας τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία εμπίπτουν στις πρόνοιές του περιλαμβάνουν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως αυτά ορίζονται στον περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμο, στον περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμο και στον περί Εμπορικών Σημάτων Νόμο.

Για σκοπούς υπολογισμού του φορολογητέου κέρδους, από το κέρδος που πηγάζει από την εκμετάλλευση των άυλων περιουσιακών στοιχείων στην Κύπρο καθώς και από το κέρδος πώλησης τους, λογίζεται ως εκπιπτόμενη δαπάνη το 80% του καθαρού κέρδους.

Οποιοδήποτε κέρδος κεφαλαιουχικής φύσεως από την πώληση τέτοιου άυλου περιουσιακού στοιχείου από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν επωφελήθηκε των διατάξεων του παλαιού καθεστώτος απαλλάσσεται από το φόρο.

Το καθαρό κέρδος υπολογίζεται μετά την αφαίρεση από το εισόδημα που προέρχεται από την εκμετάλλευση ή/και την πώληση των άυλων περιουσιακών στοιχείων, των άμεσων εξόδων για την κτήση του εισοδήματος αυτού, καθώς και την έκπτωση για ετήσια φθορά, που ισούται με το 20% της κεφαλαιουχικής δαπάνης για ανάπτυξη ή απόκτηση του άυλου περιουσιακού στοιχείου.

Στις περιπτώσεις όπου δημιουργείται φορολογητέα ζημιά, μόνο το 20% της ζημιάς δύναται να συμψηφιστεί με άλλα κέρδη ή να μεταφερθεί στα επόμενα έτη.

Πρόσωπο δύναται για κάθε φορολογικό έτος να αποποιείται ολόκληρη ή μέρους της έκπτωσης που χορηγείται.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.