Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 
Η ΕΕ για την προστασία των εθνικών φορολογικών βάσεων των χωρών της από τη διάβρωση των βάσεων και τη μετατόπιση κερδών, και προκειμένου να προστατεύσει τις αρχές των κρατών μελών να αντιδράσουν άμεσα σε επιβλαβείς φορολογικές πρακτικές και να προωθήσει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά θέματα, εξέδωσε την έκτη οδηγία για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις δηλούμενες διασυνοριακές ρυθμίσεις.
Η Κύπρος και οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ έχουν ενσωματώσει τη σχετική οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο
Υποχρέωση γνωστοποίησης διασυνοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα φορολογίας της Κύπρου
Η υποχρέωση για αποκάλυψη διασυνοριακών ρυθμίσεων προς το τμήμα φορολογίας της Κύπρου αφορά τους ενδιάμεσους (άτομο που σχεδιάζει, εμπορεύεται, οργανώνει ή καθιστά διαθέσιμο ή υλοποιεί ή διαχειρίζεται την εφαρμογή της αναφερόμενης διασυνοριακής ρύθμισης). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιάμεσοι, η υποχρέωση βαραίνει στον φορολογούμενο.
Η διασυνοριακή ρύθμιση ή σειρά διασυνοριακών ρυθμίσεων μπορεί να οριστεί ως μια διασυνοριακή ρύθμιση ή μια σειρά διασυνοριακών ρυθμίσεων που πληροί τουλάχιστον ένα από τα διακριτικά όπως περιγράφεται στην οδηγία. Το διακριτικό είναι ένα διακριτικό μιας διασυνοριακής ρύθμισης που παρουσιάζει μια ένδειξη πιθανού κινδύνου φοροαποφυγής.
Προσδιορισμός δηλωτέων διασυνοριακών ρυθμίσεων προς το τμήμα φορολογίας της Κύπρου.
Για τον προσδιορισμό μιας διασυνοριακής ρύθμισης, θα πρέπει να πληρούνται όλα τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Τι είναι διασυνοριακή ρύθμιση;
Ο ορισμός πληρείται:
  • εάν μια Κυπριακή οντότητα έχει οποιονδήποτε πραγματικό δικαιούχο που δεν είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου ή
  • εάν μια Κυπριακή οντότητα έχει συμμετοχή σε οντότητα που δεν είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου άνω του 25%.
2. Ποιος θεωρείται ενδιάμεσος;
Ενδιάμεσος θεωρείται πρόσωπο που εμπλέκεται ή βοηθά στην προετοιμασία, την εμπορία, την οργάνωση ή τη διαχείριση της εφαρμογής μιας δηλώσιμης διασυνοριακής ρύθμισης. Ένας ενδιάμεσος μπορεί να είναι διοργανωτής ή πάροχος υπηρεσιών,
Διοργανωτές – Ενδιάμεσοι που σχεδιάζουν, εμπορεύονται, οργανώνουν, διαθέτουν για υλοποίηση ή διαχειρίζονται την υλοποίηση μιας διασυνοριακής ρύθμισης.
Διοργανωτής είναι: 
  1. Άτομο που έχει πλήρη κατανόηση των υλικών πτυχών της ρύθμισης. 
  1. Άτομο που διαφημίζει μια ρύθμιση σε πιθανούς πελάτες. 
  1. Άτομο που καθιστά διαθέσιμα στο κοινό πιθανά φορολογικά οφέλη μιας ρύθμισης. Μπορεί να είναι επαγγελματίας φορολογικός σύμβουλος, δικηγόροι που ειδικεύονται στο φορολογικό δίκαιο σε οίκια τμήματα μεγαλύτερων εταιρικών ομίλων που σχεδιάζουν και συμβουλεύουν άλλα μέλη του ομίλου. 
Πάροχος υπηρεσιών είναι:
Αυτοί που αναλαμβάνουν να παράσχουν βοήθεια, ή συμβουλές σε σχέση με το σχεδιασμό, την εμπορία, την οργάνωση ή την εφαρμογή μιας διασυνοριακής δηλωτέας ρύθμισης. Τέτοιοι μπορεί να είναι φορολογικοί σύμβουλοι, πάροχοι εταιρικών υπηρεσιών, δικηγόροι, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, τραπεζίτες και ασφαλιστικές εταιρείες, εσωτερικά τμήματα μεγαλύτερων εταιρικών ομίλων. 
Ενδιάμεσος δεν είναι πρόσωπο που εμπλέκεται σε: 
  • Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης σε σχέση με ιστορικά δεδομένα. Η αναφορά ιστορικών πληροφοριών δεν θεωρείται ότι βοηθά στην υλοποίηση μιας συναλλαγής. 
  • Παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών. 
  • Παροχή γνώμης σχετικά με το εάν μια συναλλαγή είναι δηλώσιμη βάσει του DAC6 
Οταν ο ενδιάμεσος δεν αποκαλύπτει μια ρύθμιση
Εάν ο ενδιάμεσος δεν αποκαλύψει μια ρύθμιση, ο ενδιάμεσος πρέπει να ενημερώσει τον φορολογούμενο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της ρύθμισης. Στη συνέχεια ο ίδιος ο φορολογούμενος υποχρεούται να δηλώσει τη ρύθμιση στο τμήμα φορολογίας της Κύπρου.
3. Η διασυνοριακή ρύθμιση πληροί τουλάχιστον ένα από τα Χαρακτηριστικά / διακριτικά όπως περιγράφονται στην Οδηγία;
Η διασυνοριακή ρύθμιση ή σειρά διασυνοριακών ρυθμίσεων μπορεί να οριστεί ως μια διασυνοριακή ρύθμιση ή μια σειρά διασυνοριακών ρυθμίσεων που πληροί τουλάχιστον ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα / διακριτικά όπως περιγράφεται στην οδηγία. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα / διακριτικά χωρίζονται σε κατηγορίες. Τα διακριτικά που αναφέρονται στις κατηγορίες A, B και για ορισμένα στην κατηγορία Γ, θα αναφέρονται μόνο εάν καταγράφεται επίσης από το λεγόμενο τεστ «Κύριο όφελος». Αυτό το τεστ έχει την ερμηνεία ότι ένας από τους κύριους στόχους της διασυνοριακής ρύθμισης είναι η απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος.
Για να δείτε τη λίστα με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα / διακριτικά, μπορείτε να κάνετε αναφορά σε παλαιότερο μας δημοσίευμα μας κάνοντας κλικ εδώ
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα
Στοιχεία επικοινωνίας
Tel. No.:+357 22 340000
Email: [email protected]
Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.
Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.