Υποβολή αναφοράς / έκθεσης ανά χώρα («CbC») στην Κύπρο

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων ανά χώρα («CbC») στην Κύπρο, αναφορά CbC πρέπει να συντάσσεται και να υποβάλλεται στο Φορολογικό Τμήμα της Κύπρου από πολυεθνικούς ομίλους), εάν τα ετήσια ενοποιημένα έσοδα του ομίλου υπερβαίνουν τα 750 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου που προηγείται της οικονομικής χρήσης. Η έκθεση CbC πρέπει να υποβληθεί είτε από:

  • Την τελική θυγατρική οντότητα ενός Ομίλου που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου. ή
  • Η υποκατάστατη μητρική οντότητα ενός ομίλου που είναι φορολογικός κάτοικος στην Κύπρο και έχει διοριστεί από τον όμιλο ως οντότητα αναφοράς για σκοπούς έκθεσης C

Η προθεσμία υποβολής της αναφοράς CbC στο Φορολογικό Τμήμα είναι 12 μήνες από το τέλος της σχετικής λογιστικής περιόδου (π.χ., για ομίλους έτους 31 Δεκεμβρίου 2021, η προθεσμία αναφοράς είναι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022)

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.