Τέλη χαρτοσήμων και τέλη Εφόρου Εταιρειών

Αποδείξεις:  
 Για ποσά πάνω από €4 €0,07
Επιταγές €0,05
Πιστωτικές επιστολές €2
Εγγυητικές επιστολές €4
Συναλλαγματικές (υπό προϋποθέσεις) €1
Συμβόλαια  
 Μέχρι €5.000 0
Μεταξύ €5.001 – €170.000 0,15%
 Πάνω από €170.000 0,20%
 Χωρίς καθορισμένο ποσό €35
Φορτωτικές €4
Ναυλωτικό έγγραφο €18
Πληρεξούσια:  
 Γενικά €6
 Ειδικά €2
Πιστοποιημένα αντίγραφα συμβολαίων και εγγράφων €2
Τελωνειακά και δασμολογικά έγγραφα €18-€35
Έκδοση Κυπριακού πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας από το Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου €80

Από την 1η Μαρτίου 2013 το μέγιστο ποσό χαρτοσήμων περιορίζεται στις  €20.000

Για έγγραφα με απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, στην περίπτωση μίσθωσης ακινήτων η αξία υπολογίζεται σε 100 έτη (πολλαπλασιαζόμενη επί) και για συμβάσεις εργασίας κατά 12 έτη.

Εγγραφο που έχει υπογραφεί/εκτελείται εκτός Κύπρου θεωρείται γενικά ότι έχει «υπογραφεί» για σκοπούς τέλους χαρτοσήμου κατά την ημερομηνία εισαγωγής του πρωτοτύπου στην Κύπρο.

Τα έγγραφα που αφορούν τις αναδιοργανώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσήμου, ανεξάρτητα από την αξία τους.

Για περισσότερες από 30 ημέρες καθυστέρησης πληρωμής χαρτοσήμου, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τέλος χαρτοσήμου και για άνω των 6 μηνών ίσο με το διπλάσιο του χαρτοσήμου. Σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης σφράγισης, η πληρωμή γίνεται σε τοπικό Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Φορολογίας Κύπρου.

Η μη σφράγιση ενός εγγράφου δεν καθιστά το έγγραφο νομικά άκυρο. Ωστόσο, το έγγραφο πρέπει να φέρει σφραγίδα πριν υποβληθεί σε οποιαδήποτε επίσημη αρχή ή εάν υποβληθεί ως αποδεικτικό στοιχείο στα Κυπριακά Δικαστήρια

Τέλη Εφόρου Εταιρειών:  

Εγγραφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης

Σύσταση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο. Δεν υπάρχει τέλος εάν οι μετοχές εκδίδονται στην ονομαστική τους αξία. Υπάρχει σταθερός τέλος 20 ευρώ εάν οι μετοχές εκδίδονται με υπέρ το άρτιο

Το κόστος μεταγενέστερης αύξησης της έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου είναι €20 για κάθε έκδοση, είτε οι μετοχές εκδίδονται σε ονομαστική αξία είτε σε υπέρ το άρτιο.

Το κόστος μεταγενέστερης αύξησης του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου είναι μηδενικό.

€105

 

 

 

 

Ετήσιο τέλος Εφόρου Εταιρειών €350
Aνώτατο ποσό €20.000 για συγκροτήματα εταιρειών. Το ετήσιο τέλος εφαρμόζεται κατά το έτος της εγγραφής της εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών. Καταβάλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους. Σε περίπτωση μη πληρωμής επιβάλλονται επιβαρύνσεις:  
  • 350 € + 35 € = 385 € για το ετήσιο τέλος που υποβλήθηκε μεταξύ της περιόδου 1/7 / – 31/8 / του σχετικού έτους
  • 350 € + 140 € = 490 € για το ετήσιο τέλος που υποβλήθηκε μεταξύ της περιόδου 1/9 / – 30/11 / του σχετικού έτους
  • 350 € + 150 € = 500 € για το ετήσιο τέλος που υποβλήθηκε μετά τις 30/11 / του σχετικού έτους

Απαλλάσσονται του τέλους χαρτοσήμου έγγραφα που καταρτίζονται στα πλαίσια αναδιάρθρωσης δανείου

Οι συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο των αναδιοργανώσεων εξαιρούνται από το τέλος χαρτοσήμου.

Εγγραφα που αφορούν περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται εκτός Κύπρου ή επιχειρηματικά θέματα που πραγματοποιούνται εκτός Κύπρου εξαιρούνται από το τέλος χαρτοσήμου.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.