Το σχέδιο χορηγιών για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων. Η χορηγία ανέρχεται στο 60% του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν ανέγερση/ επέκταση κτηρίων, διαμόρφωση/ διαρρύθμιση κτηρίων, αγορά καινούριων μηχανημάτων/ εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων και άλλες δαπάνες.

Συγκεκριμένα για το σχέδιο χορηγιών για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα:

Ημερομηνία έναρξης σχεδίου μεταποιητικού τομέα

9 Μαρτίου 2021

Στόχος του σχεδίου

Η ενίσχυση επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα για την υλοποίηση επενδύσεων που:

 • θα βελτιώσουν τη τεχνολογική στάθμη
 • την παραγωγική διαδικασία
 • την παραγωγικότητα
 • την δημιουργία νέων μονάδων και η τόνωση της επιχειρηματικότητας.
 • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σκοπός της έναρξης του σχεδίου μεταποιητικού τομέα

Σκοπός του σχεδίου μεταποιητικού τομέα είναι η παροχή χορηγίας πάνω σε καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες (περιουσιακά στοιχεία) για την επέκταση και εκσυγχρονισμό:

 • Νέων υφιστάμενων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα.
 •  Άλλων νέων υφιστάμενων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες:
  • Παραγωγή βρώσιμου και μη βρώσιμου πάγου
  • Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης άχρηστων αντικειμένων/ μηχανών
  • Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων
  • Τεχνικές Δοκιμές & Αναλύσεις
  • Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική
  • Ατμοκαθαριστήρια / Πλυντήρια Ρούχων

Αλλα σχετικά αναφορικά με το σχέδιο του μεταποιητικού τομέα

 • Ελάχιστο ύψος της προτεινόμενης επένδυσης €10.000.
 • Στον τομέα της μεταποίησης το ποσοστό χορηγίας ανέρχεται στο 60% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης
 • Το συνολικό ποσό των χορηγιών του μεταποιητικού τομέα που μπορεί να παραχωρηθεί σε μια ενιαία επιχείρηση ανά τρία (3) οικονομικά έτη ανέρχεται στις €200.000.
 •  Η ίδια συμμετοχή δύναται να καλυφθεί είτε με δανεισμό από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είτε με ίδιους πόρους.
 • Η υποβολή τεχνοοικονομικής μελέτης είναι απαραίτητη όταν το συνολικό κόστος των άμεσων δαπανών είναι μεγαλύτερο των €150.000 ή όταν μια επιχείρηση του μεταποιητικού τομέα δραστηριοποιηθεί σε νέους επιλέξιμους τομείς δραστηριοτήτων που καλύπτονται από το Σχέδιο. Σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η υποβολή τεχνοοικονομικής μελέτης θα πρέπει να υποβάλλεται i) επεξηγηματικό σημείωμα για τεκμηρίωση των προβλεπόμενων πωλήσεων (εγχώρια αγορά και εξαγωγές) πενταετούς περιόδου και ii) να συμπληρώνονται σχετικοί Πίνακες Λογαριασμός Αποτελεσμάτων & Κατάσταση Ταμειακής Ροής.
 • Ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει διευθετήσει τις υποχρεώσεις του με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Τμήμα Φορολογίας – Φόρος Προστιθέμενης Αξίας – ΦΠΑ και Φόρος Εισοδήματος
 • Στο Σχέδιο θα ενταχθούν ώριμες επενδυτικές προτάσεις, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 18 μηνών από την ημερομηνία της επιστολής της εγκριτικής
 • Η υποβολή τεχνοοικονομικής μελέτης από όλες τις νέες επιχειρήσεις είναι απαραίτητη  

Επιλέξιμες Δαπάνες

ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Υπολογιζόμενο Κόστος

 • Κτήρια – Ανέγερση ή/και Επέκταση κτηρίων
  • Ανέγερση κτηρίων
  • Επέκταση κτηρίων

ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Πραγματικό Κόστος

 • Κτήρια – Διαμόρφωση/ Διαρρύθμιση κτηρίων
 • Καινούργια Μηχανήματα / Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά Μέσα μέχρι €100.000

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Υπολογιζόμενο Κόστος

Άλλα Έξοδα – Κατ’ αποκοπή ποσοστό 7% (flat rate) το οποίο θα υπολογίζεται επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών (συμπεριλαμβάνει και το κόστος τεχνοοικονομικής μελέτης)

Για κτηριακές εγκαταστάσεις το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο καλύπτεται μέχρι:

 1. Ανέγερση €600
 2. Διαμόρφωση  €250

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.