Από την 1η Ιανουαρίου 2022 εφαρμόζονται κανονισμοί για “συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών – ενδοομιλικές συναλλαγές ”, οι οποίες ορίζονται ως συναλλαγές μεταξύ προσώπων των οποίων η άμεση ή έμμεση σύνδεση ανέρχεται σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 25%. Οι πρόνοιες είναι σύμφωνες με τις Οδηγίες Τεκμηρίωσης Τιμών ενδοομιλικών Συναλλαγών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης – ΟΟΣΑ για επιχειρήσεις και φορολογικές αρχές.

Τήρηση Φακέλων Τεκμηρίωσης και έλεγχος

Κυπριακός Φάκελος Τεκμηρίωσης.

Υπόχρεες για τήρηση Κυπριακού Φακέλου Τεκμηρίωσης είναι κυπριακές εταιρείες ή μόνιμες εγκαταστάσεις, των οποίων οι ελεγχόμενες συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες συνολικά ανά κατηγορία συναλλαγών υπερβαίνουν ή θα πρέπει να υπερβαίνουν, εάν διενεργούνται με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων, τις €5.000.000 για τις ελεγχόμενες συναλλαγές στην κατηγορία Χρηματοδοτικές  Συναλλαγές και €1.000.000 για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ελεγχόμενων συναλλαγών ανά φορολογικό έτος. Οι κατηγορίες συναλλαγών αφορούν αγαθά, υπηρεσίες, δικαιώματα και άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Το περιεχόμενο του φακέλου τεκμηρίωσης της Κύπρου πρέπει να είναι παρόμοιο με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ. Δηλαδή επικεντρώνεται στην ανάλυση του οικονομικού και λειτουργικού προφίλ της κυπριακής εταιρείας ή μόνιμης εγκατάστασης, των συνθηκών της αγοράς όπου δραστηριοποιείται, στην ανάλυση της μεθοδολογίας τεκμηρίωσης των ελεγχόμενων συναλλαγών της και στη σύγκριση ή στα δεδομένα αναφοράς. 

Σαν γενικός κανόνας και υπό προυποθέσεις ένα πρόσωπο ή επιχείρηση θεωρείται συνδεδεμένο εάν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό 25% ή περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου μιας άλλης επιχείρησης ή ένα πρόσωπο ή επιχείρηση κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό 25% η περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου δύο άλλων επιχειρήσεων οι οποίες διενεργούν μεταξύ τους συναλλαγές.

Βασικός Φάκελος Τεκμηρίωσης.

Βασικός Φάκελος Τεκμηρίωσης συντάσσεται από κυπριακές εταιρείες που είναι οι τελικές μητρικές οντότητες πολυεθνικού ομίλου ή έχουν οριστεί ως υποκατάστατες μητρικές οντότητες από τον όμιλο στον οποίο ανήκουν, ο οποίος για την χρονιά που προηγείται της χρονιάς υπό εξέταση έχει ενοποιημένα έσοδα άνω των 750 εκατομμύριων ευρώ. Στον Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης συμπεριλαμβάνονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο.

Έλεγχος Φάκελων Τεκμηρίωσης

Οι Φάκελοι Τεκμηρίωσης οι οποίοι καταρτίζονται υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο από εγκεκριμένους οίκους, το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία υποχρέωσης υποβολής της δήλωσης εισοδήματος του υπόχρεου προσώπου. Οι Φάκελοι Τεκμηρίωσης γίνονται διαθέσιμοι στο Τμήμα Φορολογίας Κύπρου εντός 60 ημερών, αφότου ζητηθούν. Οι Φάκελοι επικαιροποιούνται κάθε φορολογικό έτος.

Υποχρέωση προετοιμασίας Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών

Υποχρέωση προετοιμασίας Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος παρουσιάζει περίληψη των ελεγχόμενων συναλλαγών μιας οντότητας, και τις φορολογικές δικαιοδοσίες και φορολογικές ταυτότητες των οντοτήτων με τις οποίες έγιναν οι συναλλαγές. Ο Συνοπτικός Πίνακας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου μαζί με τη φορολογική δήλωση κάθε εταιρείας ή μόνιμης εγκατάστασης.

Δυνατότητα αίτησης προέγκρισης της μεθοδολογίας της τιμολόγησης (Advance Pricing Agreement).

Εφαρμόζεται η δυνατότητα αίτησης προέγκρισης της μεθοδολογίας της τιμολόγησης  συγκεκριμένων μελλοντικών ή υφιστάμενων συναλλαγών κυπριακών εταιρειών ή μόνιμων εγκαταστάσεων με συνδεδεμένα πρόσωπα προς το τμήμα φορολογίας της Κύπρου.

Το τμήμα φορολογίας της Κύπρου αποφασίζει εντός 10 μηνών (ο χρόνος απόφασης μπορεί να επεκταθεί μέχρι και τους 24 μήνες) από την υποβολή της αίτησης και η απόφαση κοινοποιείται στους αιτούντες. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης προέγκρισης δε δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη και η χρονική ισχύς της δεν δύναται να ανατρέχει σε φορολογικό έτος που έχει παρέλθει κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης προέγκρισης.

Η απόφαση προέγκρισης θεωρείται δεσμευτική αλλά μπορεί να αναθεωρηθεί κατά τη διάρκεια της ισχύος της, είτε κατόπιν αίτησης, είτε αυτεπάγγελτα από το τμήμα φορολογίας σε περιπτώσεις εσφαλμένων ή ουσιωδώς μεταβλημένων παραδοχών και στοιχείων, καθώς επίσης και σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού.

Μορφή και γλώσσα

Το Αρχείο Τεκμηρίωσης Τιμών Μεταβίβασης θα πρέπει να τηρείται από τον φορολογούμενο σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή και μπορεί να συντάσσεται σε μια γενικά αποδεκτή γλώσσα, κατά προτίμηση στα αγγλικά. Ωστόσο, το τμήμα φορολογίας μπορούν να ζητήσουν τη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα εάν χρειαστεί.

Επιβαρύνσεις και πρόστιμα

Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις σχετικές υποχρεώσεις τεκμηρίωσης ελεγχόμενων συναλλαγών, θα επιβάλλεται πρόστιμο από €5.000 έως €20.000 αναλόγως των ημερών καθυστέρησης στη συμμόρφωση. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, το πρόστιμο ανέρχεται στα €500. 

Μέτρα απλούστευσης που απαλλάσσουν την υποχρέωση τήρησης Κυπριακού Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών ελεγχόμενων Συναλλαγών

Το Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου έχει εκδώσει εγκύκλιο η οποία παρέχει απαλλαγή των προσώπων από την υποχρέωση ετοιμασίας Κυπριακού Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών με την τήρηση ελαχίστων στοιχείων τεκμηρίωσης. Η απαλλαγή ισχύει για Ελεγχόμενες Συναλλαγές σωρευτικά λαμβάνοντας υπόψη ξεχωριστά τις τέσσερις υποκατηγορίες ελεγχόμενων συναλλαγών όπως ορίζονται από τη νομοθεσία και τον ΟΟΣΑ και ισχύει για Ελεγχόμενες Συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν ή δεν θα υπερβαίνουν με βάση την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού, τις €5.000.000 για τις ελεγχόμενες συναλλαγές στην κατηγορία Χρηματοδοτικές  Συναλλαγές και €1.000.000 για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ελεγχόμενων συναλλαγών ανά φορολογικό έτος. 

Η εγκύκλιος ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2022. 

Βάσει την ισχύουσα νομοθεσία,  στην περίπτωση που οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών δεν διενεργούνται σε καθαρά εμπορική βάση, το τμήμα φορολογίας της Κύπρου έχει την δυνατότητα να προσαρμόσει το φορολογητέο εισόδημα του σχετικού προσώπου.

Τα ελάχιστα στοιχεία τεκμηρίωσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 1. Σύντομη λειτουργική ανάλυση (λειτουργίες, περιουσιακά στοιχεία, κίνδυνοι)
 2. Περιγραφή του λειτουργικού προφίλ της οντότητας, με βάση τα αποτελέσματα της λειτουργικής ανάλυσης
 3. Αιτιολογία για την επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου
 4. Προσδιορισμός των τιμών σε καθαρά εμπορική βάση που υποστηρίζονται από σχετικά αποτελέσματα συγκριτικής αξιολόγησης με χρήση εσωτερικών ή εξωτερικών συγκρίσιμων στοιχείων (κατά περίπτωση) ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής οικονομικής ανάλυσης συμμορφούμενης με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ (π.χ. χρήση μοντέλων αποτίμησης για χρηματοοικονομικές εγγυήσεις).

Κατόπιν αιτήματος του τμήματος φορoλογίας της Κύπρου, τα ελάχιστα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν εντός 60 ημερών.

Η απαλλαγή εφαρμόζονται στις εξής ελεγχόμενες συναλλαγές

α) «Συναλλαγές χρηματοδότησης μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων 

Δάνεια ή προκαταβολές μετρητών που χορηγούνται σε συνδεδεμένα πρόσωπα που φέρουν (ή θα έπρεπε να φέρουν) τόκους, τα οποία χρηματοδοτούνται από χρηματοπιστωτικά μέσα όπως ομόλογα, δάνεια από συνδεδεμένες εταιρείες ή συνδεδεμένα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων άτοκων δανείων από τους μετόχους, προκαταβολές σε μετρητά και δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα. 

Ελάχιστη καθαρή απόδοση (περιθώριο) προ φόρων 2,5% ετησίως επί του μέσου όρου των εκκρεμών απαιτήσεων (Περιλαμβάνει το αρχικό ποσό χρηματοδότησης συν τους μη καταβληθέντες δεδουλευμένους τόκους)

β) «Συναλλαγές χρηματοδότησης σε συνδεδεμένα πρόσωπα χρηματοδοτούμενες από ίδια κεφάλαια

Δάνεια ή προκαταβολές σε μετρητά που χορηγούνται σε συνδεδεμένα πρόσωπα, που φέρουν (ή θα έπρεπε να φέρουν) τόκους, που χρηματοδοτούνται από ίδια κεφάλαια (έκδοση μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο, μη ανταποδοτικές εισφορές κεφαλαίου ή κέρδη εις νέον) 

Το επιτόκιο που εφαρμόζεται (σε κάθε συναλλαγή) από τον επιλέξιμο δανειστή είναι τουλάχιστον ίσο με το επιτόκιο απόδοσης των δεκαετών κρατικών ομολόγων της δικαιοδοσίας στην οποία κάθε δανειολήπτης λειτουργεί, αυξημένος κατά 3,5%. (Περιλαμβάνει το αρχικό ποσό συν τους μη καταβληθέντες δεδουλευμένους τόκους).

γ) «Συναλλαγές χρηματοδότησης από συνδεδεμένα πρόσωπα στο βαθμό που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση

Δανεισμοί όπως έντοκα δάνεια, ομόλογα ή προκαταβολές σε μετρητά που λαμβάνονται από συνδεδεμένα πρόσωπα στο βαθμό που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση και οι τόκοι εκπίπτουν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κυπριακής φορολογικής νομοθεσίας.

Το επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι το επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο απόδοσης του δεκαετούς κρατικού ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας προσαυξημένο κατά 1,5%. (Περιλαμβάνει το αρχικό ποσό συν τους μη καταβληθέντες δεδουλευμένους τόκους).

Δικαιολογητικά

Τα πρόσωπα που επιλέγουν να εφαρμόσουν τα απλουστευμένα μέτρα για τις συναλλαγές α) β) και γ) πιο πάνω θα πρέπει να διατηρούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Σύντομη λειτουργική ανάλυση και περιγραφή του λειτουργικού προφίλ των εμπλεκομένων μερών.
 2. Περιγραφή των συναλλαγών για τα οποία εφαρμόζεται το μέτρο απλούστευσης όπως ημερομηνίες συμβάσεις όπου εφαρμόζεται, ποσό και νόμισμα, υπόλοιπα στο τέλος του φορολογικού έτους, ημερομηνίες αποπληρωμής όπου εφαρμόζεται, εξασφαλίσεις, επιτόκιο όπου εφαρμόζεται, λεπτομέρειες τυχόν τροποποιήσεων κ.λπ.).
 3. Περιγραφή των λόγων που δικαιολογούν ότι η χρηματοδότηση χρηματοδοτήθηκε από αυτά τα μέσα
 4. Εργασίες – συμφιλιώσεις για την τεκμηρίωση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόστηκε το επιτόκιο ή η σχετική απόδοση στον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος του σχετικού προσώπου

δ) « Υπηρεσίες χαμηλής προστιθέμενης αξίας (Low value-adding Services)

Όπως περιγράφεται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ είναι εκείνες οι υπηρεσίες εντός του ομίλου που:

 1. Έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα.
 2. Δεν αποτελούν μέρος της βασικής δραστηριότητας του ομίλου (δηλαδή, δεν δημιουργούν κερδοσκοπικές δραστηριότητες ούτε συμβάλλουν σε οικονομικά σημαντικές δραστηριότητες του ομίλου).
 3. Δεν απαιτείται η χρήση ούτε οδηγεί στη δημιουργία μοναδικών και πολύτιμων άυλων στοιχείων.
 4. Δεν συνεπάγονται με την ανάληψη ή τον έλεγχο σημαντικού κινδύνου από τον πάροχο υπηρεσιών και δεν προκαλούν τη δημιουργία σημαντικού κινδύνου για τον πάροχο υπηρεσιών.

Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών

 1. Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων και παρόμοια
 2. Επεξεργασία και διαχείριση λογαριασμών εισπρακτέων και πληρωτέων
 3. Δραστηριότητες ανθρώπινου δυναμικού, όπως στελέχωση και πρόσληψη, εκπαίδευση εργαζομένων, υπηρεσίες αμοιβών, ανάπτυξη και παρακολούθηση διαδικασιών υγείας του προσωπικού
 4. Υπηρεσίες πληροφορικής (σχετικά με την υποδομή πληροφορικής και τη λειτουργία εσωτερικών συστημάτων πληροφορικής του ομίλου)
 5. Υποστήριξη εσωτερικών και εξωτερικών επικοινωνιών και δημοσίων σχέσεων
 6. Εσωτερικές νομικές υπηρεσίες
 7. Δραστηριότητες σχετικά με τις υποχρεώσεις φορολογικής συμμόρφωσης των οντοτήτων του ομίλου
 8. Γενικές υπηρεσίες διοικητικού ή γραφειακού χαρακτήρα.

Η τιμολόγηση των Ελεγχόμενων Συναλλαγών που πληρούν τις προϋποθέσεις καθορίζεται γενικά στη βάση κόστους + προσαύξησης (σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ).

Στην περίπτωση λήψης τέτοιας υπηρεσίας από συνδεδεμένα μέρη, η αποδεκτή προσαύξηση που εφαρμόζεται στις σχετικές δαπάνες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5%.

Τα πρόσωπα που επιλέγουν να εφαρμόσουν το μέτρο αυτό πρέπει να διατηρούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Σύντομη λειτουργική ανάλυση και περιγραφή του λειτουργικού προφίλ των εμπλεκομένων μερών.
 2. Περιγραφή των κατηγοριών της υπηρεσίας που παρέχεται/λήφθηκε και ταυτότητα των δικαιούχων.
 3. Περιγραφή των λόγων που δικαιολογούν ότι κάθε κατηγορία υπηρεσιών πληροί τις προϋποθέσεις, στο πλαίσιο του ορισμού που περιγράφεται παραπάνω.
 4. Εργασίες που υποστηρίζουν τον προσδιορισμό της σχετικής ομάδας κόστους και την εφαρμογή της προσαύξησης (όπου ισχύει)
 5. Περιγραφή των επιλεγμένων μεθόδων εκχώρησης και λειτουργίας που δείχνουν την εφαρμογή τους.
 6. Εργασίες και συμφωνίες για την τεκμηρίωση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόστηκε το μέτρο στον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος του σχετικού προσώπου.

Σημαντικές σημειώσεις

 1. Τα πρόσωπα που επιλέγουν να εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την επιλογή αυτή στο τμήμα φορολογίας της Κύπρου, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το σχετικό μέρος στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος / Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για Ελεγχόμενες Συναλλαγές.
 2. Η απόκλιση από τις προβλεπόμενες ελάχιστες ή μέγιστες αποδόσεις/ποσοστά/προσαυξήσεις θα πρέπει να υποστηρίζεται από την ετοιμασία της σχετικής εργασίας όπως προσδιορίζεται πιο πάνω.
 3. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση σε μία από τις τέσσερις υποκατηγορίες όπως ορίζονται από τον νόμο και τον ΟΟΣΑ πραγματοποιεί ελεγχόμενες συναλλαγές και ταυτόχρονα διαθέτει εσωτερικά συγκρίσιμα στοιχεία όπως καθορίζονται από τον ΟΟΣΑ, τα οποία υποδεικνύονται για να προσδιοριστεί ότι οι ελεγχόμενες συναλλαγές πραγματοποιούνται σε εμπορική βάση, τότε η χρήση του μέτρου απλούστευσης δεν επιτρέπεται στην εν λόγω υποκατηγορία.
 4. Το τμήμα φορολογίας της Κύπρου θα προβαίνει σε φορολογικές προσαρμογές προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω
 5. Οι διασυνοριακές ελεγχόμενες συναλλαγές για τις οποίες εφαρμόζονται τα μέτρα απλούστευσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δηλωτέες συναλλαγές σύμφωνα με τον περί διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας νόμου του 2012 (DAC 6)

 

Συχνές ερωτήσεις όπως διευκρινίστηκαν από το Τμήμα Φορολογίας Κύπρου:

1. Εάν οι ελεγχόμενες συναλλαγές της κατηγορίας “Α” υπερβαίνουν σωρευτικά τις 750.000 € ή υπερβαίνουν τις 750.000 € βάσει της αρχής των ίσων αποστάσεων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 33 παράγραφος 9 στοιχείο α) του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου του 2002 (118(I)/2002) και ταυτόχρονα οι ελεγχόμενες συναλλαγές στην Κατηγορία «Β» σωρευτικά δεν υπερβαίνουν το όριο ανά φορολογικό έτος, υπάρχει υποχρέωση συμπερίληψης των ελεγχόμενων συναλλαγών της Κατηγορίας «Β» στον Κυπριακό Φάκελο Τεκμηρίωσης;

Όχι, δεν υπάρχει υποχρέωση συμπερίληψης των ελεγχόμενων συναλλαγών της Κατηγορίας «Β» στο Κυπριακό Φάκελο Τεκμηρίωσης.

Μόνο οι ελεγχόμενες συναλλαγές μιας κατηγορίας που υπερβαίνουν σωρευτικά ή θα υπερβαίνουν το όριο βάσει της αρχής των ίσων αποστάσεων κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους πρέπει να τεκμηριώνονται και να αναλύονται στον Κυπριακό Φάκελο Τεκμηρίωσης.

Σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, θα είναι μόνο οι ελεγχόμενες συναλλαγές «Α» της Κατηγορίας.

2. Πώς καθορίζεται το όριο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εισοδήματος από ενοίκια κατά τη διάρκεια κάθε φορολογικού έτους;

Το όριο καθορίζεται σε σχέση με το συνολικό εισόδημα από ενοίκια με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων σε ένα φορολογικό έτος.

3. Χρειάζεται να συγκεντρωθούν οι αγορές και οι πωλήσεις για να εκτιμηθεί εάν έχει ξεπεραστεί το όριο;

Ναι, το όριο βασίζεται σε σχέση με τις απόλυτες τιμές των ελεγχόμενων συναλλαγών για κάθε κατηγορία που πραγματοποιούνται σε ένα φορολογικό έτος.

Για παράδειγμα, εάν οι συνολικές αγορές και οι συνολικές πωλήσεις ανέρχονται σε €400.000 και €700.000 αντίστοιχα, το σωρευτικό ποσό σε αυτήν την κατηγορία είναι € 1.100.000. Έτσι το όριο αυτής της κατηγορίας έχει ξεπεραστεί.

4. Συντάσσεται ο Κυπριακός Φάκελος και ο Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών της Κύπρου με βάση το φορολογικό έτος ή το λογιστικό έτος της εταιρείας;

Ο Κυπριακός Φάκελος Τεκμηρίωσης και ο Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών καταρτίζονται σε σχέση με το φορολογικό έτος.

5. Σε ποια κατηγορία του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών πρέπει να αναφέρονται οι Χρηματοοικονομικές Εγγυήσεις;

Οι Χρηματοοικονομικές Εγγυήσεις θα πρέπει να αναφέρονται στην κατηγορία «Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές».

6. Πρέπει να εκπονείται μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης κάθε φορολογικό έτος ή μόνο εάν αλλάξει κάτι όσον αφορά τα ενδοομιλικά δάνεια;

Μια μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης εκπονείται με την έναρξη ενός δανείου εντός ομίλου και ενημερώνεται όταν:

(i) παρέχονται ή λαμβάνονται νέα δάνεια από την εταιρεία, ή

(ii) σημαντικοί όροι των υφιστάμενων δανείων αλλάζουν ή τροποποιούνται, ή

(iii) Το λειτουργικό προφίλ της εταιρείας αλλάζει, ή

(iv) η αγορά και οι οικονομικές συνθήκες αλλάζουν σημαντικά (εάν ισχύει).

Η παραπάνω λίστα είναι ενδεικτική και όχι εξαντλητική. Περαιτέρω καθοδήγηση παρέχεται στις κατευθυντήριες γραμμές τιμών μεταβίβασης του ΟΟΣΑ.

Λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 10, ο βασικός φάκελος τεκμηρίωσης (όπου ισχύει) και ο Κυπριακός φάκελος τεκμηρίωσης ενημερώνονται κάθε φορολογικό έτος.

7. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση και την υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών;

Είναι ευθύνη του φορολογούμενου να συμπληρώσει τον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών. Ο Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών υποβάλλεται από τον Ορκωτό Ελεγκτή ή Φοροτεχνικό Σύμβουλο.

8. Εξακολουθεί να ισχύει η από 30/06/2017 εγκύκλιος με τίτλο «Φορολογική μεταχείριση ενδοομιλικών συναλλαγών χρηματοδότησης back to back» μετά την ψήφιση της νέας Νομοθεσίας και Κανονισμών Τιμών Μεαβίβασης;

Η εγκύκλιος Back to Back καταργήθηκε από 01/01/2022.

9. Πώς καθορίζεται σε φορολογικό έτος το όριο των 750.000 ευρώ στο πλαίσιο δραστηριοτήτων χρηματοδότησης δανείων;

Το όριο στην κατηγορία των συναλλαγών χρηματοδότησης δανείου καθορίζεται μόνο με αναφορά στο κεφάλαιο του δανείου συμπεριλαμβανομένων των τόκων που χρεώθηκαν αλλά δεν καταβλήθηκαν.

10. Συνεχίζοντας από την ερώτηση 9 παραπάνω, ποιο υπόλοιπο είναι σχετικό στην περίπτωση δραστηριοτήτων χρηματοδότησης δανείων (π.χ. τέλος έτους, μέσο υπόλοιπο για το έτος, ποσό διευκόλυνσης);

Το μέγιστο υπόλοιπο του δανείου (δηλαδή μόνο το κεφάλαιο του δανείου συμπεριλαμβανομένων των τόκων που χρεώθηκαν αλλά δεν καταβλήθηκαν) κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του ορίου στο αντίστοιχο φορολογικό έτος και να αναφέρεται στον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών.

11. Σε περίπτωση που τα δάνεια ή οποιεσδήποτε άλλες χρηματικές διευκολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων αναλήψεων μετρητών (αλλά εξαιρουμένων τυχόν υπολοίπων που προκύπτουν από εμπορικές συναλλαγές) που χορηγούνται από εταιρείες στα πρόσωπα που περιγράφονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και 5 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου του 2002 Ν. 118 (Ι)/ 2002 πρέπει να ληφθεί υπόψη για την εκτίμηση της υπέρβασης του ορίου στην κατηγορία των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων;

Όχι, υπό τον όρο ότι η εταιρεία που χορηγεί τα δάνεια ή οποιεσδήποτε άλλες χρηματικές διευκολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων αναλήψεων μετρητών στους διευθυντές της ή στους μετόχους της που είναι φυσικά πρόσωπα ή οι σύζυγοί τους ή στους συγγενείς τους μέχρι και δεύτερου βαθμού συγγένειας, δεν φορολογείται ως δραστηριότητα παροχή χρηματοδότησης.

Μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, τέτοια υπόλοιπα δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του αν έχει ξεπεραστεί το όριο στην κατηγορία των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να αναφέρονται στον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών. Δεν απαιτείται τεκμηρίωση σχετικά με αυτές τις συγκεκριμένες συναλλαγές στο φάκελο τεκμηρίωσης.

12. Η Εταιρεία Α δανείζεται από συνδεδεμένη Εταιρεία Β ή συνδεδεμένο άτομο Β, το ποσό των €6.000.000 για να αγοράσει μετοχές του ίδιου ποσού.

Οι μετοχές με κόστος κτήσης €6.000.000 εμπίπτουν στον ορισμό των «τίτλων» σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 118 (Ι)/ 2002 και την εγκύκλιο 2008/13.

Εάν η συναλλαγή είναι όπως περιγράφεται παραπάνω:

12.1 θα τεκμηριωθεί στο τοπικό φάκελο της Κύπρου;

12.2 θα εξαιρεθεί από τον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών;

Μόνο στην περίπτωση της Εταιρείας Α (δηλαδή του Δανειολήπτη), η συναλλαγή δεν θα τεκμηριώνεται στο τοπικό αρχείο της Κύπρου και θα εξαιρείται από τον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών στο βαθμό που οι τόκοι που προκύπτουν δεν αποτελούν φορολογική έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11(15) και 11(16) του περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου Ν. 118(Ι)/ 2002 και κάθε άλλη σχετική Φορολογική Εγκύκλιο που ισχύει.

13. Φορολογούμενος έχει ελεγχόμενες συναλλαγές στην Κατηγορία «Α» οι οποίες σωρευτικά υπερβαίνουν τα €5.000.000 σε ένα φορολογικό έτος ή θα πρέπει να υπερβαίνουν τα €5.000.000 με βάση την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού όπως ορίζεται στο άρθρο 33(9)(α) του περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου Ν. 118(Ι)/2002, όπως τροποποιήθηκε, έτσι ώστε οι εν λόγω συναλλαγές στην Κατηγορία «Α» να πρέπει να τεκμηριώνονται σε τοπικό αρχείο και ταυτόχρονα ο φορολογούμενος κατά το συγκεκριμένο φορολογικό έτος να έχει ελέγξει τις συναλλαγές στην κατηγορία «Β» που σωρευτικά δεν υπερβαίνουν ή δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο του 5.000.000 ευρώ βάσει της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού.

Εφαρμόζεται η Εγκύκλιος 06/2023 στις Συναλλαγές της Κατηγορίας «Β» κατά το συγκεκριμένο φορολογικό έτος;

Ναι, η εγκύκλιος 06/2023 εφαρμόζεται στις συναλλαγές της κατηγορίας «Β» κατά το εν λόγω φορολογικό έτος και, ως εκ τούτου, ο φορολογούμενος θα πρέπει:

α) να καταρτίσει απλουστευμένα έγγραφα σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης με το περιεχόμενο που περιγράφεται στην εγκύκλιο 06/2023 ή

β) να επιλέξει ασφαλή λιμένα και να διατηρήσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά όσον αφορά τη χρήση του ασφαλούς λιμένα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ελεγχόμενες συναλλαγές στην κατηγορία «Β» ανήκουν σε μία από τις υποκατηγορίες συναλλαγών για τις οποίες Ο ασφαλής λιμένας είναι διαθέσιμος υπό τις συνθήκες που επιτρέπονται στην εγκύκλιο 06/2023.Ανατρέξτε στην εγκύκλιο 06/2023 που δημοσιεύθηκε στις 6 Ιουλίου 2023 για περισσότερες λεπτομέρειες

14. Πρέπει όλα τα πρόσωπα όπως ορίζονται στο άρθρο 33 παράγραφος 7 του Περί Φόρου Εισοδήματος Νόμου να συμπληρώνουν τον συνοπτικό πίνακα πληροφοριών ελεγχόμενων συναλλαγών και να τον υποβάλλουν ηλεκτρονικά κάθε φορολογικό έτος μαζί με τη δήλωση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 10 του Περί Φόρου Εισοδήματος Νόμου;

Όλα τα πρόσωπα, όπως ορίζονται στο άρθρο 33(7) του περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών, εφόσον οι ελεγχόμενες συναλλαγές πραγματοποιούνται εντός ενός φορολογικού έτους και ανεξάρτητα από την αξία των εν λόγω ελεγχόμενων συναλλαγών.

15. Πότε είναι η προθεσμία υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ) για το έτος 2022;

Η προθεσμία υποβολής του (ΣΠΠ) 2022 λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2024 στις 23:59.

16. Πώς μπορεί να υποβληθεί ο Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών στο Τμήμα Φορολογίας;

Ο ΣΠΠ υποβάλλεται ηλεκτρονικά μόνο μέσω του συστήματος του τμήματος φορολογίας (TFA).

 1. Ποια είναι η μορφή του ΣΠΠ;

Η μορφή του ΣΠΠ μπορεί να προβληθεί μέσω της πύλης του φορολογούμενου Φόρος για όλους (TFA).

18. Πρέπει η πώληση μετοχών ή άλλων κινητών αξιών μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων που εμπίπτουν στον ορισμό των «τίτλων» σύμφωνα με το άρθρο 2 του ITL και την εγκύκλιο 2008/13 να αναφέρεται στο ΣΠΠ και να λαμβάνεται υπόψη για να εκτιμηθεί εάν υπάρχει υπέρβαση του ισχύοντος ορίου τοπικού αρχείου;

Όχι.

Μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι συναλλαγές αυτές ΔΕΝ

(α) λαμβάνονται υπόψη για να εκτιμηθεί εάν έχει σημειωθεί υπέρβαση του ορίου του άρθρου 33 παράγραφος 7 του Περί Φόρου Εισοδήματος Νόμου ή

(β) αναφέρονται στο ΣΠΠ ή

γ) τεκμηριώνονται στο τοπικό αρχείο / ή ικανοποιούν την ελάχιστη τεκμηρίωση των ενδο-ομιλικών συναλλγών (εάν ισχύει).

Για τον χειρισμό των εμπορικών απαιτήσεων και άλλων απαιτήσεων που προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές, ανατρέξτε στις ερωτήσεις 19, 20 και 21.

19. Θα πρέπει τα υπόλοιπα συναλλακτικής φύσης (π.χ. εμπορικές απαιτήσεις και εμπορικοί πληρωτέοι λογαριασμοί) μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων να αναφέρονται στο ΣΠΠ και να λαμβάνονται υπόψη για να εκτιμηθεί κατά πόσον υπάρχει υπέρβαση του ισχύοντος ορίου τοπικού αρχείου;

Όχι.

Τα εν λόγω υπόλοιπα δεν θα πρέπει να εμφανίζονται στο ΣΠΠ, υπό τον όρο ότι οι όροι των εν λόγω εμπορικών απαιτήσεων και εμπορικών πληρωτέων λογαριασμών μεταξύ δύο συνδεδεμένων μερών ΔΕΝ διαφέρουν από εκείνους που θα γίνονταν μεταξύ δύο ανεξάρτητων μερών και, ως εκ τούτου, δεν θεωρούνται ότι έχουν χρηματοδοτικό χαρακτήρα.

Εισπρακτέα ή πληρωτέα υπόλοιπα συναλλαγών συναλλακτικής φύσης (αλλά όχι χρηματοδοτικού χαρακτήρα) ΔΕΝ πρέπει:

(α) να λαμβάνονται υπόψη για να εκτιμηθεί εάν σημειώνεται υπέρβαση του ορίου τοπικού αρχείου του άρθρου 33 παράγραφος 7 του Περί Φόρου του Εισοδήματος Νόμου ή

 (β) να αναφέρονται στο ΣΠΠ ή να τεκμηριώνονται στο τοπικό αρχείο / ή να πληρούν την ελάχιστη τεκμηρίωση των ενδο-ομιλικών συναλλαγών (εάν ισχύει).

20. Τα εμπορικά εισπρακτέα υπόλοιπα ή άλλα εισπρακτέα υπόλοιπα (π.χ. μακροχρόνια ανεξόφλητα υπόλοιπα) μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων που θεωρούνται υπόλοιπα χρηματοδοτικού χαρακτήρα (δηλαδή όχι συναλλακτικού χαρακτήρα) πρέπει να αναφέρονται στο ΣΠΠ και να λαμβάνονται υπόψη για να εκτιμηθεί κατά πόσον υπάρχει υπέρβαση του ισχύοντος ορίου τοπικού αρχείου;

Ναι.

Τα εμπορικά εισπρακτέα υπόλοιπα ή άλλα εισπρακτέα υπόλοιπα χρηματοδοτικής φύσης:

(α) λαμβάνονται υπόψη για να εκτιμηθεί κατά πόσον σημειώνεται υπέρβαση του ορίου τοπικού αρχείου του άρθρου 33 παράγραφος 7 του Περί Φόρου του Εισοδοήματος Νόμου και

 (β) αναφέρονται στο ΣΠΠ και τεκμηριώνονται στο τοπικό αρχείο / πληρούν την ελάχιστη τεκμηρίωση ενδο-ομιλικών συναλλαγών (εάν ισχύει).

21. Ποιο ποσό πρέπει να αναφέρεται στο ΣΠΠ σχετικά με τα εισπρακτέα ή λοιπά εισπρακτέα υπόλοιπα μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων που θεωρούνται υπόλοιπα χρηματοδότησης χαρακτήρα;

Το μέγιστο υπόλοιπο κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς των εν λόγω εισπρακτέων ή άλλων εισπρακτέων υπολοίπων περιλαμβάνεται στο ΣΠΠ για να εκτιμηθεί κατά πόσον υπάρχει υπέρβαση του ισχύοντος ορίου τοπικού αρχείου του άρθρου 33 παράγραφος 7 του Περί Φόρου του Εισοδήματος Νόμου.

22. Οι Επιλέξιμοι Πλοιοκτήτες, οι Επιλέξιμοι Ναυλωτές και οι Επιλέξιμοι Διαχειριστές Πλοίων σύμφωνα με τα άρθρα 6, 18 και 28 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμου 44(Ι)/2010, όπως τροποποιήθηκε, ασκούν Επιλέξιμες Ναυτιλιακές Δραστηριότητες οι οποίες υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας.

Θα πρέπει οι ελεγχόμενες συναλλαγές που προκύπτουν από μια επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα που υπόκειται σε φόρο χωρητικότητας να αναφέρονται στο ΣΠΠ και να λαμβάνονται υπόψη για να εκτιμηθεί εάν υπάρχει υπέρβαση του ισχύοντος ορίου τοπικού αρχείου;

Όχι.

Το φορολογητέο εισόδημα που προκύπτει από μια επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα μεταξύ δύο συνδεδεμένων προσώπων που υπόκεινται και τα δύο σε φόρο χωρητικότητας ΔΕΝ λαμβάνεται υπόψη

(α) για να εκτιμηθεί εάν υπάρχει υπέρβαση του ισχύοντος ορίου τοπικού αρχείου του άρθρου 33 παράγραφος 7 του Περί Φόρου του Εισοδήματος Νόμου ή

 (β) να δηλωθεί στο ΣΠπ ή

(γ) να τεκμηριωθεί στο τοπικό αρχείο / να πληροί την ελάχιστη τεκμηρίωση ενδο-ομιλικών συναλλαγών (εάν ισχύει).

23. Το Μέρος Α (Ειδικός Πλοιοκτήτης, Επιλέξιμος Ναυλωτής και Επιλέξιμος Διαχειριστής Πλοίου σύμφωνα με τα άρθρα 6, 18 και 28 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμου 44(Ι)/2010, όπως τροποποιήθηκε) ασκεί Επιλέξιμη Ναυτιλιακή Δραστηριότητα η οποία υπόκειται σε φόρο χωρητικότητας.

Οι δραστηριότητες του μέρους Β υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.

Θα πρέπει οι ελεγχόμενες συναλλαγές που προκύπτουν από μια ειδική ναυτιλιακή δραστηριότητα μεταξύ του μέρους Α και του μέρους Β (του οποίου το επιχειρηματικό εισόδημα υπόκειται στο εισόδημα) να αναφέρονται στο ΣΠΠ και να λαμβάνονται υπόψη για να εκτιμηθεί εάν υπάρχει υπέρβαση του ισχύοντος ορίου τοπικού αρχείου;

Μόνο το εισόδημα του Μέρους Β που υπόκειται σε Φόρο Εισοδήματος:

(α) λαμβάνεται υπόψη για να εκτιμηθεί εάν σημειώνεται υπέρβαση του ισχύοντος ορίου τοπικού αρχείου του άρθρου 33 παράγραφος 7 του Περί Φόρου του Εισοδήματος Νόμου ή

 (β) αναφέρεται στο ΣΠΠ ή

(γ) τεκμηριώνεται στο τοπικό αρχείο / πληροί την ελάχιστη τεκμηρίωση ενδο-ομιλικών συναλλαγών (εάν ισχύει).

24. Οι Επιλέξιμοι Πλοιοκτήτες, οι Επιλέξιμοι Ναυλωτές και οι Επιλέξιμοι Διαχειριστές Πλοίων σύμφωνα με τα άρθρα 6, 18 και 28 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμου 44(Ι)/2010, όπως τροποποιήθηκε, αποκτούν εισόδημα από Μη Επιλέξιμη Ναυτιλιακή Δραστηριότητα η οποία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

Θα πρέπει οι ελεγχόμενες συναλλαγές που προκύπτουν από μια μη επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος να αναφέρονται στο ΣΠΠ και να λαμβάνονται υπόψη για να εκτιμηθεί εάν έχει ξεπεραστεί το ισχύον όριο τοπικού αρχείου;

Ναι.

Οποιοδήποτε εισόδημα παράγεται από ελεγχόμενη συναλλαγή σχετικά με μη επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα από τους Ειδικούς πλοιοκτήτες, τους Επιλέξιμους Ναυλωτές και τους διαχειριστές Επιλέξιμων Πλοίων σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμου 44(Ι)/2010, όπως έχει τροποποιηθεί, 

(α) λαμβάνεται υπόψη για να εκτιμηθεί κατά πόσον σημειώνεται υπέρβαση του ισχύοντος ορίου Τοπικού Αρχείου του άρθρου 33(7) του Περί Φόρου του Εισοδήματος Νόμου και

 (β) αναφέρεται στο ΣΠΠ και

(γ) να τεκμηριώνεται στο τοπικό αρχείο / να πληροί την ελάχιστη τεκμηρίωση ενδο-ομιλικών συναλλαγών (εάν υπάρχει)

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.