Από την 1η Ιανουαρίου 2022 εφαρμόζονται κανονισμοί για “συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών – ενδοομιλικές συναλλαγές ”, οι οποίες ορίζονται ως συναλλαγές μεταξύ προσώπων των οποίων η άμεση ή έμμεση σύνδεση ανέρχεται σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 25%. Οι πρόνοιες είναι σύμφωνες με τις Οδηγίες Τεκμηρίωσης Τιμών ενδοομιλικών Συναλλαγών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης – ΟΟΣΑ για επιχειρήσεις και φορολογικές αρχές.

Τήρηση Φακέλων Τεκμηρίωσης και έλεγχος

Κυπριακός Φάκελος Τεκμηρίωσης.

Υπόχρεες για τήρηση Κυπριακού Φακέλου Τεκμηρίωσης είναι κυπριακές εταιρείες ή μόνιμες εγκαταστάσεις, των οποίων οι ελεγχόμενες συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες (Δύο εταιρείες συμπεριλαμβανομένων εταιρειών φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου θεωρούνται ως συνδεδεμένες εάν το ίδιο πρόσωπο (και τα συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα) (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) άμεσα ή έμμεσα κατέχουν το 25%) συνολικά ανά κατηγορία συναλλαγών υπερβαίνουν ή θα πρέπει να υπερβαίνουν, εάν διενεργούνται με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων, τις €5.000.000 για τις ελεγχόμενες συναλλαγές στην κατηγορία Χρηματοδοτικές  Συναλλαγές και €1.000.000 για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ελεγχόμενων συναλλαγών ανά φορολογικό έτος. Οι κατηγορίες συναλλαγών αφορούν αγαθά, υπηρεσίες, δικαιώματα και άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Το περιεχόμενο του φακέλου τεκμηρίωσης της Κύπρου πρέπει να είναι παρόμοιο με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ. Δηλαδή επικεντρώνεται στην ανάλυση του οικονομικού και λειτουργικού προφίλ της κυπριακής εταιρείας ή μόνιμης εγκατάστασης, των συνθηκών της αγοράς όπου δραστηριοποιείται, στην ανάλυση της μεθοδολογίας τεκμηρίωσης των ελεγχόμενων συναλλαγών της και στη σύγκριση ή στα δεδομένα αναφοράς. 

Βασικός Φάκελος Τεκμηρίωσης.

Βασικός Φάκελος Τεκμηρίωσης συντάσσεται από κυπριακές εταιρείες που είναι οι τελικές μητρικές οντότητες πολυεθνικού ομίλου ή έχουν οριστεί ως υποκατάστατες μητρικές οντότητες από τον όμιλο στον οποίο ανήκουν, ο οποίος για την χρονιά που προηγείται της χρονιάς υπό εξέταση έχει ενοποιημένα έσοδα άνω των 750 εκατομμύριων ευρώ. Στον Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης συμπεριλαμβάνονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο.

Έλεγχος Φάκελων Τεκμηρίωσης

Οι Φάκελοι Τεκμηρίωσης οι οποίοι καταρτίζονται υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο από εγκεκριμένους οίκους, το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία υποχρέωσης υποβολής της δήλωσης εισοδήματος του υπόχρεου προσώπου. Οι Φάκελοι Τεκμηρίωσης γίνονται διαθέσιμοι στο Τμήμα Φορολογίας Κύπρου εντός 60 ημερών, αφότου ζητηθούν. Οι Φάκελοι επικαιροποιούνται κάθε φορολογικό έτος.

Υποχρέωση προετοιμασίας Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών

Υποχρέωση προετοιμασίας Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος παρουσιάζει περίληψη των ελεγχόμενων συναλλαγών μιας οντότητας, και τις φορολογικές δικαιοδοσίες και φορολογικές ταυτότητες των οντοτήτων με τις οποίες έγιναν οι συναλλαγές. Ο Συνοπτικός Πίνακας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου μαζί με τη φορολογική δήλωση κάθε εταιρείας ή μόνιμης εγκατάστασης.

Δυνατότητα αίτησης προέγκρισης της μεθοδολογίας της τιμολόγησης (Advance Pricing Agreement).

Εφαρμόζεται η δυνατότητα αίτησης προέγκρισης της μεθοδολογίας της τιμολόγησης  συγκεκριμένων μελλοντικών ή υφιστάμενων συναλλαγών κυπριακών εταιρειών ή μόνιμων εγκαταστάσεων με συνδεδεμένα πρόσωπα προς το τμήμα φορολογίας της Κύπρου.

Το τμήμα φορολογίας της Κύπρου αποφασίζει εντός 10 μηνών (ο χρόνος απόφασης μπορεί να επεκταθεί μέχρι και τους 24 μήνες) από την υποβολή της αίτησης και η απόφαση κοινοποιείται στους αιτούντες. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης προέγκρισης δε δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη και η χρονική ισχύς της δεν δύναται να ανατρέχει σε φορολογικό έτος που έχει παρέλθει κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης προέγκρισης.

Η απόφαση προέγκρισης θεωρείται δεσμευτική αλλά μπορεί να αναθεωρηθεί κατά τη διάρκεια της ισχύος της, είτε κατόπιν αίτησης, είτε αυτεπάγγελτα από το τμήμα φορολογίας σε περιπτώσεις εσφαλμένων ή ουσιωδώς μεταβλημένων παραδοχών και στοιχείων, καθώς επίσης και σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού.

Επιβαρύνσεις και πρόστιμα

Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις σχετικές υποχρεώσεις τεκμηρίωσης ελεγχόμενων συναλλαγών, θα επιβάλλεται πρόστιμο από €5.000 έως €20.000 αναλόγως των ημερών καθυστέρησης στη συμμόρφωση. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, το πρόστιμο ανέρχεται στα €500. 

 

 

Συχνές ερωτήσεις όπως διευκρινίστηκαν από το Τμήμα Φορολογίας Κύπρου:

1. Εάν οι ελεγχόμενες συναλλαγές της κατηγορίας “Α” υπερβαίνουν σωρευτικά τις 750.000 € ή υπερβαίνουν τις 750.000 € βάσει της αρχής των ίσων αποστάσεων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 33 παράγραφος 9 στοιχείο α) του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου του 2002 (118(I)/2002) και ταυτόχρονα οι ελεγχόμενες συναλλαγές στην Κατηγορία «Β» σωρευτικά δεν υπερβαίνουν το όριο ανά φορολογικό έτος, υπάρχει υποχρέωση συμπερίληψης των ελεγχόμενων συναλλαγών της Κατηγορίας «Β» στον Κυπριακό Φάκελο Τεκμηρίωσης;

Όχι, δεν υπάρχει υποχρέωση συμπερίληψης των ελεγχόμενων συναλλαγών της Κατηγορίας «Β» στο Κυπριακό Φάκελο Τεκμηρίωσης.

Μόνο οι ελεγχόμενες συναλλαγές μιας κατηγορίας που υπερβαίνουν σωρευτικά ή θα υπερβαίνουν το όριο βάσει της αρχής των ίσων αποστάσεων κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους πρέπει να τεκμηριώνονται και να αναλύονται στον Κυπριακό Φάκελο Τεκμηρίωσης.

Σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, θα είναι μόνο οι ελεγχόμενες συναλλαγές «Α» της Κατηγορίας.

2. Πώς καθορίζεται το όριο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εισοδήματος από ενοίκια κατά τη διάρκεια κάθε φορολογικού έτους;

Το όριο καθορίζεται σε σχέση με το συνολικό εισόδημα από ενοίκια με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων σε ένα φορολογικό έτος.

3. Χρειάζεται να συγκεντρωθούν οι αγορές και οι πωλήσεις για να εκτιμηθεί εάν έχει ξεπεραστεί το όριο;

Ναι, το όριο βασίζεται σε σχέση με τις απόλυτες τιμές των ελεγχόμενων συναλλαγών για κάθε κατηγορία που πραγματοποιούνται σε ένα φορολογικό έτος.

Για παράδειγμα, εάν οι συνολικές αγορές και οι συνολικές πωλήσεις ανέρχονται σε €400.000 και €700.000 αντίστοιχα, το σωρευτικό ποσό σε αυτήν την κατηγορία είναι € 1.100.000. Έτσι το όριο αυτής της κατηγορίας έχει ξεπεραστεί.

4. Συντάσσεται ο Κυπριακός Φάκελος και ο Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών της Κύπρου με βάση το φορολογικό έτος ή το λογιστικό έτος της εταιρείας;

Ο Κυπριακός Φάκελος Τεκμηρίωσης και ο Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών καταρτίζονται σε σχέση με το φορολογικό έτος.

5. Σε ποια κατηγορία του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών πρέπει να αναφέρονται οι Χρηματοοικονομικές Εγγυήσεις;

Οι Χρηματοοικονομικές Εγγυήσεις θα πρέπει να αναφέρονται στην κατηγορία «Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές».

6. Πρέπει να εκπονείται μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης κάθε φορολογικό έτος ή μόνο εάν αλλάξει κάτι όσον αφορά τα ενδοομιλικά δάνεια;

Μια μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης εκπονείται με την έναρξη ενός δανείου εντός ομίλου και ενημερώνεται όταν:

(i) παρέχονται ή λαμβάνονται νέα δάνεια από την εταιρεία, ή

(ii) σημαντικοί όροι των υφιστάμενων δανείων αλλάζουν ή τροποποιούνται, ή

(iii) Το λειτουργικό προφίλ της εταιρείας αλλάζει, ή

(iv) η αγορά και οι οικονομικές συνθήκες αλλάζουν σημαντικά (εάν ισχύει).

Η παραπάνω λίστα είναι ενδεικτική και όχι εξαντλητική. Περαιτέρω καθοδήγηση παρέχεται στις κατευθυντήριες γραμμές τιμών μεταβίβασης του ΟΟΣΑ.

Λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 10, ο βασικός φάκελος τεκμηρίωσης (όπου ισχύει) και ο Κυπριακός φάκελος τεκμηρίωσης ενημερώνονται κάθε φορολογικό έτος.

7. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση και την υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών;

Είναι ευθύνη του φορολογούμενου να συμπληρώσει τον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών. Ο Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών υποβάλλεται από τον Ορκωτό Ελεγκτή ή Φοροτεχνικό Σύμβουλο.

8. Εξακολουθεί να ισχύει η από 30/06/2017 εγκύκλιος με τίτλο «Φορολογική μεταχείριση ενδοομιλικών συναλλαγών χρηματοδότησης back to back» μετά την ψήφιση της νέας Νομοθεσίας και Κανονισμών Τιμών Μεαβίβασης;

Η εγκύκλιος Back to Back καταργήθηκε από 01/01/2022.

9. Πώς καθορίζεται σε φορολογικό έτος το όριο των 750.000 ευρώ στο πλαίσιο δραστηριοτήτων χρηματοδότησης δανείων;

Το όριο στην κατηγορία των συναλλαγών χρηματοδότησης δανείου καθορίζεται μόνο με αναφορά στο κεφάλαιο του δανείου συμπεριλαμβανομένων των τόκων που χρεώθηκαν αλλά δεν καταβλήθηκαν.

10. Συνεχίζοντας από την ερώτηση 9 παραπάνω, ποιο υπόλοιπο είναι σχετικό στην περίπτωση δραστηριοτήτων χρηματοδότησης δανείων (π.χ. τέλος έτους, μέσο υπόλοιπο για το έτος, ποσό διευκόλυνσης);

Το μέγιστο υπόλοιπο του δανείου (δηλαδή μόνο το κεφάλαιο του δανείου συμπεριλαμβανομένων των τόκων που χρεώθηκαν αλλά δεν καταβλήθηκαν) κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του ορίου στο αντίστοιχο φορολογικό έτος και να αναφέρεται στον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών.

11. Σε περίπτωση που τα δάνεια ή οποιεσδήποτε άλλες χρηματικές διευκολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων αναλήψεων μετρητών (αλλά εξαιρουμένων τυχόν υπολοίπων που προκύπτουν από εμπορικές συναλλαγές) που χορηγούνται από εταιρείες στα πρόσωπα που περιγράφονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και 5 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου του 2002 Ν. 118 (Ι)/ 2002 πρέπει να ληφθεί υπόψη για την εκτίμηση της υπέρβασης του ορίου στην κατηγορία των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων;

Όχι, υπό τον όρο ότι η εταιρεία που χορηγεί τα δάνεια ή οποιεσδήποτε άλλες χρηματικές διευκολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων αναλήψεων μετρητών στους διευθυντές της ή στους μετόχους της που είναι φυσικά πρόσωπα ή οι σύζυγοί τους ή στους συγγενείς τους μέχρι και δεύτερου βαθμού συγγένειας, δεν φορολογείται ως δραστηριότητα παροχή χρηματοδότησης.

Μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, τέτοια υπόλοιπα δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του αν έχει ξεπεραστεί το όριο στην κατηγορία των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να αναφέρονται στον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών. Δεν απαιτείται τεκμηρίωση σχετικά με αυτές τις συγκεκριμένες συναλλαγές στο φάκελο τεκμηρίωσης.

12. Η Εταιρεία Α δανείζεται από συνδεδεμένη Εταιρεία Β ή συνδεδεμένο άτομο Β, το ποσό των €6.000.000 για να αγοράσει μετοχές του ίδιου ποσού.

Οι μετοχές με κόστος κτήσης €6.000.000 εμπίπτουν στον ορισμό των «τίτλων» σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 118 (Ι)/ 2002 και την εγκύκλιο 2008/13.

Εάν η συναλλαγή είναι όπως περιγράφεται παραπάνω:

12.1 θα τεκμηριωθεί στο τοπικό φάκελο της Κύπρου;

12.2 θα εξαιρεθεί από τον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών;

Μόνο στην περίπτωση της Εταιρείας Α (δηλαδή του Δανειολήπτη), η συναλλαγή δεν θα τεκμηριώνεται στο τοπικό αρχείο της Κύπρου και θα εξαιρείται από τον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών στο βαθμό που οι τόκοι που προκύπτουν δεν αποτελούν φορολογική έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11(15) και 11(16) του περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου Ν. 118(Ι)/ 2002 και κάθε άλλη σχετική Φορολογική Εγκύκλιο που ισχύει.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.