Το Νέο σχέδιο χορηγιών νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας

Το Νέο σχέδιο χορηγιών αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο μεταξύ των νέων από 18 έως 29 ετών, των ανδρών από 30 μέχρι 50 ετών και των γυναικών από 30 μέχρι 55 ετών, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων των γεωργικών προϊόντων, αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και δραστηριότητες χονδρικού και λιανικού εμπορίου (το Ηλεκτρονικό Εμπόριο καλύπτεται). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία νέων βιώσιμων, δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

Οι κυρίαρχοι τομείς προτεραιότητας που καλύπτει το νεο σχέδιο χορηγιών νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας

Οι κυρίαρχοι τομείς προτεραιότητας που καλύπτει το σχέδιο χορηγιών και που έχουν αναδειχθεί μέσα από την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο είναι η Ενέργεια και ο Τουρισμός, ενώ ως δευτερεύοντες τομείς έχουν αναδειχθεί το Δομημένο Περιβάλλον-Κατασκευές, οι Μεταφορές- Ναυτιλία, η Γεωργία-Τρόφιμα και ο τομέας της Υγείας. Επιπλέον, έχουν προσδιοριστεί ως σημαντικοί τομείς οριζόντιου χαρακτήρα το Περιβάλλον και οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Δικαιούχοι σχεδίου χορηγιών

 • Δικαιούχοι στο νέο σχέδιο χορηγιών θεωρούνται νέοι και νέες, άνδρες και γυναίκες, που διαμένουν στην Κύπρο, τουλάχιστον, για έξι (6) μήνες
 • Είναι άνεργοι ή μισθωτοί και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους. Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας θεωρείται η έναρξη επαγγέλματος ως αυτοεργοδοτούμενος ή η συμμετοχή σε ενεργή επιχείρηση ως εταίρος με ποσοστό πέραν του 25%. Φυσικά πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μόνο σε έναν εργοδότη με το σύστημα της «μίσθωσης υπηρεσιών» και υποχρεούνται να καταβάλλουν Κοινωνικές Ασφαλίσεις ως αυτοεργοδοτούμενα, δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Σε περίπτωση εταιρείας ή/ και συνεταιρισμού απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μετέχουν στο κεφάλαιό τουλάχιστον 75% και να έχουν αποκλειστικά τη διαχείριση της επιχείρησης. Στο νέο σχέδιο χορηγιών δεν επιτρέπεται η συμμετοχή νομικών προσώπων ως μετόχων/ εταίρων.

(α) νέοι και νέες ηλικίας 18 μέχρι 29 ετών

(β) άνδρες από 30 μέχρι 50

(γ) γυναίκες από 30 μέχρι 55

Όρια Επιλέξιμου Προϋπολογισμού και Ποσοστό Χρηματοδότησης σχετικά με το Νέο Σχέδιο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Ανώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού της πρότασηςΜεταποίηση Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Υπηρεσίες, Τουρισμός  €120,000

Ελάχιστο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης
  
€10.000

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης – κρατικής χορηγίας επί του συνολικού εγκεκριμένου/ επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης

Κατηγορία (Α) (18-29 ετών)

70%

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης – κρατικής χορηγίας επί του συνολικού εγκεκριμένου/ επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης

Κατηγορίες: (Β) Άνδρες 30-50 ετών και (Γ) Γυναίκες 30-55 ετών
60%

Σημειώσεις

 • Το συνολικό ποσό της χορηγίας που μπορεί να παραχωρηθεί σε μια ενιαία επιχείρηση ανά τρία (3) οικονομικά έτη ανέρχεται στις €200.000.
 • Τα μηχανήματα/ εξοπλισμός που προμηθεύεται η επιχείρηση στα πλαίσια του Σχεδίου χορηγιών πρέπει να είναι καινούργια.
 • Για επενδύσεις σε κτίρια ή προσθήκες που αυξάνουν/ τροποποιούν το εμβαδόν του καλυμμένου χώρου θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να υποβάλλονται άδεια Οικοδομής και εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια. Στις περιπτώσεις που κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχει ακόμα εξασφαλιστεί η άδεια οικοδομής, θα πρέπει να υποβάλλεται βεβαίωση από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ότι έχει κατατεθεί αίτηση για εξασφάλιση σχετικής άδειας.
 • Αναλυτική εκτίμηση κόστους από τον αρχιτέκτονα του έργου (μέλος του ΕΤΕΚ) στην οποία να δηλώνεται η φύση των εργασιών (π.χ. νέα οικοδομή, προσθήκες/ μετατροπές) ή αναλυτική προσφορά από εργολάβο οικοδομών ή και αναλυτικές προσφορές από ανεξάρτητους υπεργολάβους
 • Σε περιπτώσεις αγοράς, ανέγερσης, ή επέκτασης κτιρίων/ υποστατικών, το επιλέξιμο κόστος για σκοπούς χορηγίας θα υπολογίζεται πάνω στον καλυμμένο χώρο των κτιρίων που θα επιχορηγούνται και το ανώτατο ύψος της επιλέξιμης δαπάνης δε θα υπερβαίνει τα €600 ανά τετραγωνικό μέτρο καλυμμένου χώρου για βιομηχανικά υποστατικά/ αποθήκες και €900 ανά τετραγωνικό μέτρο καλυμμένου χώρου για εμπορικά ή άλλα υποστατικά.
 • Σε περιπτώσεις διαμόρφωσης/ ανακαίνισης κτιριακών εγκαταστάσεων το ανώτατο ύψος της επιλέξιμης δαπάνης δε θα υπερβαίνει τα €250 ανά τετραγωνικό μέτρο καλυμμένου χώρου. Για σκοπούς χορηγίας το κόστος απόκτησης της γης καθώς και η αγορά/ εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
 • Ο Δικαιούχος της χορηγίας θα πρέπει να έχει διευθετήσει τις υποχρεώσεις του με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Τμήμα Φορολογίας (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας [ΦΠΑ] και Φόρος Εισοδήματος
 • Ο/η αιτητής/τρια της χορηγίας μπορεί μια φορά να ζητήσει αναδιάρθρωση του προϋπολογισμού της υποβληθείσας πρότασης
 • Στο σχέδιο χορηγιών θα ενταχθούν επενδυτικές προτάσεις, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία της εγκριτικής επιστολής
 • Για την πληρωμή του 40% της προκαταβολής της χορηγίας με την έναρξη δεν είναι απαραίτητη η διενέργεια δαπανών. Απαιτείται όμως κατάθεση σχετικής εγγυητικής επιστολής

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το παραπάνω θέμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Tel. No.:+357 22 340000

Email: [email protected]

Σημαντική σημείωση: Ο συγγραφέας αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, οντότητας ή εταιρείας που ενεργεί ή δεν ενεργεί ως συνέπεια οποιασδήποτε εξάρτησης από το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της δημοσίευσης.

Συνεπώς, κανένα άτομο, οντότητα ή εταιρεία δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες όπως περιέχεται ή υπονοείται σε αυτήν τη δημοσίευση χωρίς να λάβει πρώτα συμβουλές από κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ή εταιρεία συμβούλων.